งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดตามประเมินผล ความหมาย การวัดผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของพนักงานช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งโดยเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐานที่กำหนดไว้ วัตถุประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดตามประเมินผล ความหมาย การวัดผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของพนักงานช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งโดยเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐานที่กำหนดไว้ วัตถุประสงค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดตามประเมินผล ความหมาย การวัดผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของพนักงานช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งโดยเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐานที่กำหนดไว้ วัตถุประสงค์ มุ่งให้มีการปรับปรุงการทำงานของพนักงานมากกว่าการจับผิดหรือลงโทษ ทำ 2 ด้านคือ - ประเมินผลงานที่วัดได้ - ประเมินสมรรถภาพของพนักงาน

2 ประโยชน์ในการติดตามการประเมินผล
1. เพื่อที่จะได้ทราบผลงานของทุกคน 2. เพื่อรู้จุดเด่นจุดด้อย 3. ประกอบการพิจารณาให้คุณให้โทษ

3 ประโยชน์ในการติดตามการประเมินผล
4. เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนฝึกอบรมบุคคลากร 5. เพื่อบริหารทรัพยากรมนุษย์ 6. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร

4 วิธีการติตามประเมินผลงาน
1. บันทึกปริมาณงาน 2. เปรียบเทียบระหว่างบุคคล 3. ตรวจรายการ 4. โดยบุคคล 5. โดยคณะกรรมการ 6. ตั้งเป้าหมายร่วมกัน

5 กระบวนการติดตามผลงาน
วัตถุประสงค์เป้าหมาย - เพื่อปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานให้ดีขึ้น - เลือกวิธีการให้สอดคล้องกับลักษณะงาน - กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

6 วัตถุประสงค์เป้าหมาย
- ทำความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้อง - การประเมินผล - การวิเคราะห์ - นำผลดีจากการวิเคราะห์มาใช้

7 สรุปการติดตามประเมินผลงาน
ติดตามประเมินผลงาน เป็นวิธีการสำคัญใน การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในองค์กร ควร รู้วิธีการที่ถูกต้อง ลดจุดอ่อนเพิ่มจุดแข็งในองค์กร


ดาวน์โหลด ppt การติดตามประเมินผล ความหมาย การวัดผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของพนักงานช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งโดยเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐานที่กำหนดไว้ วัตถุประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google