งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการวางแผนประชาสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการวางแผนประชาสัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการวางแผนประชาสัมพันธ์
หลักและเทคนิคการวางแผนประชาสัมพันธ์ กลยุทธ์ในการวางแผนประชาสัมพันธ์ องค์ประกอบของแผนประชาสัมพันธ์

2 หลักและเทคนิคการวางแผนประชาสัมพันธ์

3 กลยุทธ์ในการวางแผนประชาสัมพันธ์
Prediction X = Powerful –Driven Shift to Goal

4 PR PLAN

5 แผนภาพ กระบวนการกำหนดกลยุทธ์
นโยบายขององค์กร วัตถุประสงค์ขององค์กร Goal วัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 4 กลวิธี1 กลวิธี2 กลวิธี 3 แนวปฏิบัติ แนวปฏิบัติ แนวปฏิบัติ

6 วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน
กลยุทธ์ : จัดกิจกรรมภายในสถาบัน องค์การให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเช่นเดียวกันหมด เพื่อให้ทุกฝ่ายได้มีการติดต่อสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการ ตลอดจนได้พบปะสังสรรค์กัน กลวิธี : 1. จัดกีฬาภายในสถาบัน องค์การ และให้ฝ่ายบริหารและพนักงานได้เข้าร่วมเหมือนกันหมด 2. จัดงานเลี้ยงให้แก่บุคคลภายใน เช่น งานเลี้ยงปีใหม่ งานเลี้ยงฉลองวันครบรอบการก่อตั้ง เป็นต้น 3. จัดสถานที่ให้ทุกฝ่ายมีโอกาสได้พบปะกันอย่างไม่เป็นทางการ

7 Preparation strategy Linking

8 ส่วนประกอบของการวางแผน
Policy Input Technical Decision Output

9 องค์ประกอบของแผนการประชาสัมพันธ์
สภาพการณ์ สภาพปัญหา วัตถุประสงค์ วิธีปฏิบัติ งบประมาณ ค่าใช้จ่าย obj ข้อมลเกี่ยวกับสภาพองค์การ ภมิหลังประวัติความเป็นมา ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาของสถาบัน โดยค้นหาสาเหตของปัญหาว่าเป็นอย่างไร เพื่อประกอบวางแผนการตัดสินใจต่อไป ลักษณะ โครงสร้างของสถาบัน ว่าเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับอะไร การทำความเข้าใจในการดำเนินงาน จะทำให้มีความเข้าใจถึงธรรมชาติของสถาบันองค์การอย่างถ่องแท้ ศึกษาข้อมลที่เป็นปัจจัยแวดล้อมของสถาบัน ได้แก่ พนักงาน ค่แข่งขัน สภาพแวดล้อมของสังคม และสภาพเศรษฐกิจ ศึกษาถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆที่เกิดขึ้นในสถาบัน องค์การ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆภายในสังคม อันจะส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน

10 วิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
ผู้ส่งสาร สาร ช่องทาง ผู้รับสาร กลุ่มประชาชนที่ต้องการสื่อสาร สถาบัน องค์การ แนวคิดในการสื่อสาร สื่อ และเครื่องมือเพื่อการประชาสัมพันธ์

11 ปัจจัยสำคัญในการพิจารณาแผนการประชาสัมพันธ์
สถาบัน องค์การ บุคลากร เวลา กลุ่มเป้าหมาย ค่านิยมและวัฒนธรรมประเพณี

12 ปัจจัยสำคัญในการพิจารณาแผนการประชาสัมพันธ์ (ต่อ)
วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ

13 องค์ประกอบของลักษณะแผนการประชาสัมพันธ์ที่ดี
วัตถุประสงค์ชัดเจน ปฏิบัติได้จริง การแสวงหาข้อมูลอย่างมีระบบ กำหนดกลยุทธ์ เทคนิคเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถาบัน

14 องค์ประกอบของลักษณะแผนการประชาสัมพันธ์ที่ดี
ระบุกลุ่มเป้าหมายชัดเจน ประเมินผลได้ กำหนดงบประมาณเหมาะสม มาจากความร่วมมือของทุกฝ่าย

15 การวิเคราะห์สถานการณ์ สภาพการณ์
SWOT

16 SWOT Analysis STRENGTH S WEAKNESS W OPPORTUNITY O TREAT T


ดาวน์โหลด ppt หลักการวางแผนประชาสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google