งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานแผนการปฏิบัติงาน สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ลำปาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานแผนการปฏิบัติงาน สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ลำปาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานแผนการปฏิบัติงาน สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ลำปาง

2 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 / สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ปีงบประมาณ 2556

3 ผลผลิตที่ 1 งานสอบบัญชี (PA1) งานสอบบัญชีระหว่างปี ไตรมาส 1 ต. ค. - ธ. ค. 57 9 7 3 66 10 ไตรมาส 2 ม. ค. - มี. ค. สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร รวม ข้อมูล ณ 28 ธันวาคม 2555 รวมทั้งปี ( แห่ง ) 72 12 84 ไตรมาส 3 เม. ย. - มิ. ย. 3 3 ไตรมาส 4 ก. ค. - ก. ย. 5 5

4 ผลผลิตที่ 1 งานสอบบัญชี (PA1) งานสอบบัญชีประจำปี สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร รวม ข้อมูล ณ 28 ธันวาคม 2555 รวมทั้งปี 72 75 147 ไตรมาส 1 ต. ค. - ธ. ค. 6 - 36 13 6 49 ไตรมาส 2 ม. ค. - มี. ค. ไตรมาส 3 เม. ย. - มิ. ย. 17 3 20 ไตรมาส 4 ก. ค. - ก. ย. 13 59 72

5 ผลผลิตที่ 1 งานสอบบัญชี (PA3) งานวางรูปแบบบัญชี สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร รวม ไตรมาส 1 ต. ค. – ธ. ค. 1 - 1 รวมทั้งปี 1 - 1 ไตรมาส 2 ม. ค. – มี. ค. - - - ไตรมาส 3 เม. ย. – มิ. ย. - - - ไตรมาส 4 ก. ค. – ก. ย. - - -

6 ผลผลิตที่ 1 งานสอบบัญชี (PA4) งานติดตามความเคลื่อนไหว ไตรมาส 1 ต. ค. – ธ. ค. ไตรมาส 2 ม. ค. – มี. ค. 2- 3- 5- สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร รวม ไตรมาส 3 เม. ย. – มิ. ย. - - - ไตรมาส 4 ก. ค. – ก. ย. - - 5 รวมทั้งปี - 3 2

7 ผลผลิตที่ 2 งานพัฒนาสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร พัฒนาความรู้ด้านการบริหาร การเงินการบัญชีสหกรณ์ / กลุ่มฯ ตั้งใหม่ อบรมคณะกรรมการ สอนแนะการจัดทำบัญชี ข้อมูล ณ 28 ธันวาคม 2555 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้านการเงินและการบัญชี (15 แห่ง ) กำกับแนะนำการจัดทำบัญชีและ งบการเงิน ไตรมาส 1 ต. ค. - ธ. ค. ไตรมาส 1 ต. ค. - ธ. ค. - - 2 2 - - 2 2 ไตรมาส 2 ม. ค. - มี. ค. ไตรมาส 2 ม. ค. - มี. ค. - - - - ไตรมาส 3 เม. ย. - มิ. ย. ไตรมาส 3 เม. ย. - มิ. ย. - - - - ไตรมาส 4 ก. ค. - ก. ย. ไตรมาส 4 ก. ค. - ก. ย. ไตรมาส 1 ต. ค. - ธ. ค. ไตรมาส 1 ต. ค. - ธ. ค. ไตรมาส 2 ม. ค. - มี. ค. ไตรมาส 2 ม. ค. - มี. ค. ไตรมาส 3 เม. ย. - มิ. ย. ไตรมาส 3 เม. ย. - มิ. ย. ไตรมาส 4 ก. ค. - ก. ย. ไตรมาส 4 ก. ค. - ก. ย. 45 รวมทั้งปี 2 2 2 2 180 รวมทั้งปี

8 งานพัฒนาสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร (PC7) โครงการ 3 ประสานเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ (WWR) การประชุมเตือนภัยรายไตรมาส (4 แห่ง ) นิเทศเสริมสร้างความพร้อม (4 แห่ง ) ข้อมูล ณ 28 ธันวาคม 2555 - - ไตรมาส 1 ต. ค. - ธ. ค. ไตรมาส 1 ต. ค. - ธ. ค. รวม 4 4 4 4 4 4 ไตรมาส 2 ม. ค. - มี. ค. ไตรมาส 2 ม. ค. - มี. ค. - - 4 4 ไตรมาส 3 เม. ย. - มิ. ย. ไตรมาส 3 เม. ย. - มิ. ย. ไตรมาส 4 ก. ค. - ก. ย. ไตรมาส 4 ก. ค. - ก. ย. - - 4 4 4 4 16

9 ผลผลิตที่ 3 งานพัฒนาสถาบันเกษตรกรและ กลุ่มเป้าหมายอื่น โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มใหม่ (13 แห่ง ) วางรูปแบบบัญชี สอนแนะการจัดทำบัญชี วิสาหกิจชุมชนติดตามต่อเนื่อง (6 แห่ง ) วิสาหกิจชุมชนติดตามต่อเนื่อง (6 แห่ง ) ติดตาม / แนะนำการจัดทำบัญชี ข้อมูล ณ 28 ธันวาคม 2555 13 ผล ต. ค.-28 ธ. ค. ผล ต. ค.-28 ธ. ค. ร้อยละ 100 13 แผน ต. ค.- ธ. ค. แผน ต. ค.- ธ. ค. 9 9 69.23 13 ร้อยละ ทั้งปี ร้อยละ ทั้งปี 100 11.54 ผล ต. ค.-28 ธ. ค. ผล ต. ค.-28 ธ. ค. ร้อยละ แผน ต. ค.- ธ. ค. แผน ต. ค.- ธ. ค. ร้อยละ ทั้งปี ร้อยละ ทั้งปี 6 6 100 6 6 25

10 การเสริมสร้างความรู้ทางบัญชี รายบุคคล โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่ต้นทุนอาชีพ (PD1) สอนแนะการจัดทำบัญชี โครงการพัฒนาระบบบริหาร จัดการน้ำเพื่อการเกษตร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สมาชิกสถาบันเกษตรกร กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย อื่น ๆ รวม ข้อมูล ณ 28 ธันวาคม 2555 ไตรมาส 1 ต. ค. - ธ. ค. ( ราย ) ไตรมาส 1 ต. ค. - ธ. ค. ( ราย ) 990 1,914 - - - - 96 - - - - - - 130 570 - - - - 1,120 2,580 - - - - - - - - - - - - ไตรมาส 2 ม. ค. - มี. ค. ( ราย ) ไตรมาส 2 ม. ค. - มี. ค. ( ราย ) ไตรมาส 3 เม. ย. - มิ. ย. ( ราย ) ไตรมาส 3 เม. ย. - มิ. ย. ( ราย ) ไตรมาส 4 ก. ค. - ก. ย. ( ราย ) ไตรมาส 4 ก. ค. - ก. ย. ( ราย ) รวมทั้งปี 2,904 96 700 - - 3,700

11 การเสริมสร้างความรู้ทาง บัญชีรายบุคคล การพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (PD2) การพัฒนาครูบัญชี - - - - 176 ไตรมาส 1 ต. ค. - ธ. ค. ( ราย ) ไตรมาส 1 ต. ค. - ธ. ค. ( ราย ) ไตรมาส 2 ม. ค. - มี. ค. ( ราย ) ไตรมาส 2 ม. ค. - มี. ค. ( ราย ) ไตรมาส 3 เม. ย. - มิ. ย. ( ราย ) ไตรมาส 3 เม. ย. - มิ. ย. ( ราย ) ไตรมาส 4 ก. ค. - ก. ย. ( ราย ) ไตรมาส 4 ก. ค. - ก. ย. ( ราย ) - - 176 รวมทั้งปี

12 การเสริมสร้างความรู้ทาง บัญชีรายบุคคล โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ข้อมูล ณ 28 ธันวาคม 2555 1 ไตรมาส 1 ต. ค.- ธ. ค. ไตรมาส 4 ก. ค.- ก. ย. ไตรมาส 2 ม. ค. - มี. ค. 1 1 1 ไตรมาส 3 เม. ย.- มิ. ย. - - 40 - ไตรมาส 1 ต. ค.- ธ. ค. ไตรมาส 4 ก. ค.- ก. ย. ไตรมาส 2 ม. ค. - มี. ค. ไตรมาส 3 เม. ย.- มิ. ย. 4 รวมทั้งปี 40

13 พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ ติดตั้งโปรแกรม FAS 3 สหกรณ์ ใช้ CATs ช่วยในการ ตรวจสอบ 28 สหกรณ์ การให้บริการโปรแกรมระบบบัญชี ใช้ ACL ช่วยในการ ตรวจสอบ 28 สหกรณ์ ปรับเปลี่ยนระบบ ข้อมูล ณ 28 ธันวาคม 2555 3 1 - - 99 93 3 - - 9 - - 7 7 ไตรมาส 1 ต. ค.- ธ. ค. ไตรมาส 4 ก. ค.- ก. ย. ไตรมาส 2 ม. ค. - มี. ค. ไตรมาส 3 เม. ย.- มิ. ย. 28 3 1 รวมทั้งปี

14 งานประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อท้องถิ่น ข้อมูล ณ 28 ธันวาคม 2555 หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น วิทยุชุมชน 46 6 23 3 6 3 ไตรมาส 1 ต. ค.- ธ. ค. ไตรมาส 4 ก. ค.- ก. ย. ไตรมาส 2 ม. ค. - มี. ค. ไตรมาส 3 เม. ย.- มิ. ย. 22 11 รวมทั้งปี

15 การใช้จ่ายงบประมาณ 1,150,727.00 79,260.00 289,080.00 1,250,827.00 70,880.00 312,020.00 896,216.00 55,380.00 181,020.00 1,519,067.00 รวม 1,633,727 1,132,616 1,138,230.00 73,880.00 198,080.00 1,410,190 ผลผลิต 2 สหกรณ์ / กลุ่มฯ ได้รับ การพัฒนาความรู้ฯ 1 สหกรณ์ / กลุ่มฯ ได้รับการตรวจสอบ 3 วิสาหกิจชุมชน / เกษตรกร ได้รับการพัฒนาศักยภาพฯ --- - งบลงทุน ข้อมูล ณ 28 ธันวาคม 2555 ไตรมาส 1 ต. ค.- ธ. ค. ไตรมาส 4 ก. ค.- ก. ย. ไตรมาส 2 ม. ค. - มี. ค. ไตรมาส 3 เม. ย.- มิ. ย. 4,436,000.00 279,400.00 980,200.00 5,685,400 - รวม


ดาวน์โหลด ppt รายงานแผนการปฏิบัติงาน สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ลำปาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google