งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2555 นายประสงค์ ประไพตระกูล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเกษตรกร สัมมนาเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2555 นายประสงค์ ประไพตระกูล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเกษตรกร สัมมนาเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร ปี นายประสงค์ ประไพตระกูล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเกษตรกร สัมมนาเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ปี 2555 วันที่ 1 มีนาคม 2555 ณ ห้องอารียา โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี

2 โครงการ งบประมาณ (ล้านบาท)
ส่วนกลาง เขต จังหวัด รวม พัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 3.84 - 19.32 23.16 2. สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 0.40 2.38 14.53 17.31 3. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร 5.99 5.36 8.37 19.72 4. เพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิต 3.74 5. สายใยรักแห่งครอบครัวฯ 3.70 2.40 6.10 13.93 7.74 48.36 70.03

3 อัตราค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
ส่วนกลาง / เขต : 1,100 บาท / คน / วัน จังหวัด : 400 บาท / คน / วัน อำเภอ : 200 บาท / คน / วัน

4 เป้าหมายตัวชี้วัด (รายโครงการ)
1. โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตร หมู่บ้าน กิจกรรม: การอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร เกษตรหมู่บ้าน จำนวน 75,181 ราย

5 เป้าหมายตัวชี้วัด (รายโครงการ) (ต่อ)
2. โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่น ใหม่ กิจกรรม: การอบรมหลักสูตรการเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิต จำนวน 7,700 ราย

6 เป้าหมายตัวชี้วัด (รายโครงการ) (ต่อ)
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร กิจกรรม: 3.1 เวทีเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ระดับจังหวัด จำนวน 1,925 ราย 3.2 เวทีเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ระดับประเทศ จำนวน 100 ราย

7 เป้าหมายตัวชี้วัด (รายโครงการ) (ต่อ)
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร (ต่อ) กิจกรรม: 3.3 สมัชชากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับประเทศ จำนวน 1,030 ราย 3.4 การอบรมถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด จำนวน 4,410 ราย

8 เป้าหมายตัวชี้วัด (รายโครงการ) (ต่อ)
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร (ต่อ) กิจกรรม: 3.5 โครงการ 1 อำเภอ 1 กลุ่ม จำนวน 13,230 ราย 3.6 การสัมมนาเพิ่มสมรรถนะที่ปรึกษา กลุ่มยุวเกษตรกร จำนวน 89 ราย 3.7 ชุมนุมยุวเกษตรกรระดับเขต จำนวน 750 ราย

9 เป้าหมายตัวชี้วัด (รายโครงการ) (ต่อ)
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิตเกษตร กิจกรรม: 4.1 การอบรมหลักสูตรพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฮาลาล จำนวน 1,760 ราย 4.2 การอบรมหลักสูตรการพัฒนาการผลิตและ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 2,880 ราย

10 เป้าหมายตัวชี้วัด (รายโครงการ) (ต่อ)
5. โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ กิจกรรม: การอบรมการทำเกษตรสมบูรณ์ เพิ่มพูนสุขภาพตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง จำนวน 4,000 ราย


ดาวน์โหลด ppt โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2555 นายประสงค์ ประไพตระกูล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเกษตรกร สัมมนาเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google