งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

2 ภารกิจ จัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กำหนดนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษามาตรฐาน และหลักสูตรแกนกลาง กำหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง สนับสนุนทรัพยากร จัดตั้ง จัดสรร บริหารงบประมาณ พัฒนาระบบบริหาร ส่งเสริมประสานงานเครือข่าย ข้อมูลสารสนเทศ นำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ การเรียนการสอน นิเทศ การบริหารและการจัดการ

3 ภารกิจ (ต่อ) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนานวัตกรรมการศึกษา ประสานสนับสนุน ส่งเสริม และกำกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน อปท. บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น

4 โครงสร้างของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต (ประถมศึกษา 183 เขต/มัธยมศึกษา42 เขต) คณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา อนุกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา (31,255 แห่ง) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

5 ข้อมูลพื้นฐาน (10 มิ.ย.55) สถานศึกษา 31,255 แห่ง นักเรียน 7,686,871 คน
สถานศึกษา ,255 แห่ง นักเรียน ,686,871 คน ข้าราชการพลเรือน ,000 คน ข้าราชการครู ,492 คน บุคลากรทางการศึกษา ,782 คน

6 ปัญหา อุปสรรค ยังมีเด็กตกหล่น ออกกลางคัน และไม่เรียนต่อ
ยังมีเด็กตกหล่น ออกกลางคัน และไม่เรียนต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพต่ำ

7 นโยบายรัฐบาล การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เร่งนำสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคม สร้างโอกาสทางการศึกษาโดยคำนึงถึงความเสมอภาคและเป็นธรรมให้เกิดแก่ประชากรทุกกลุ่ม ปฏิรูปครู ยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริงเร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ

8 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างโอกาสทางการศึกษา เร่งนำสันติสุขสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แก้ไขปัญหายาเสพติด Tablet ส่งเสริมการวิจัย กองทุนตั้งตัวได้ ปฏิรูปการเมือง ใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ บริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

9 แผนงาน ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
1. แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2. ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับ ประเทศในภูมิภาค 3. สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาเพื่อ การศึกษา 4.

10 แผนงาน สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 5. สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง และเป็นธรรม 6.

11 ผลผลิต ผลผลิต 1. ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา 2. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
3. ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 4. เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนา สมรรถภาพ 5. เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6. เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ 11

12 ผลผลิต โครงการ 1. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 88 ล้าน
1. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ล้าน 2. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ล้าน 3. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ล้าน 4. จัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 4,811 ล้าน 5. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 41,893 ล้าน 12

13 ผลผลิต โครงการ 6. คืนครูให้นักเรียน 5,592 ล้าน
6. คืนครูให้นักเรียน ,592 ล้าน 7. พัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ ล้าน 8. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ,965 ล้าน 9. พัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน 2,199 ล้าน รวม ,253 ล้าน 13

14 งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 294,298,719,500

15 เปรียบเทียบงบประมาณ ‘55-’56
งบรายจ่าย ปี 2555 ปี 2556 เพิ่ม/ลด ร้อยละ งบบุคลากร 198,972,784,700 215,004,005,700 16,031,221,000 8.06 งบดำเนินงาน 17,004,287,500 25,108,859,500 8,104,572,000 47.66 งบลงทุน 12,925,538,400 10,163,946,200 -2,761,592,200 -21.37 งบเงินอุดหนุน 43,846,146,200 43,513,789,700 -332,356,500 -0.76 งบรายจ่ายอื่น 481,260,100 508,118,400 26,858,300 5.58 รวม 273,230,016,900 294,298,719,500 21,068,702,600 7.71 กองทุนคนพิการ 150,000,000 15

16 การจัดสรรงบประมาณให้ สพท.
งบปกติ งบพื้นฐาน สพม. 4 ล้าน สพป.5 ล้าน งบพัฒนาคุณภาพตามมาตรการ สพท. 3 ล้าน งบพัฒนาคุณภาพ 9 โครงการ 60,253 ล้าน งบแปรญัตติ สิ่งก่อสร้าง 1,200 ล้าน ครุภัณฑ์การศึกษา 1,500 ล้าน


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google