งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชี้แจงวัตถุประสงค์ เนื้อหารายวิชา และหลักเกณฑ์ในการวัดผล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชี้แจงวัตถุประสงค์ เนื้อหารายวิชา และหลักเกณฑ์ในการวัดผล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชี้แจงวัตถุประสงค์ เนื้อหารายวิชา และหลักเกณฑ์ในการวัดผล
ชี้แจงวัตถุประสงค์ เนื้อหารายวิชา และหลักเกณฑ์ในการวัดผล อาจารย์อารียา ศรีประเสริฐ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

2  จำนวนชั่วโมงที่สอน / สัปดาห์ : 3 ชั่วโมง / สัปดาห์
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อให้ผู้เรียนระบุแนวคิดที่สำคัญผ่านพัฒนาการของคอมพิวเตอร์ได้ เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายหลักการทำงานของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งสามารถเลือกซื้อฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายระบบสารสนเทศและประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการได้ เพื่อให้ผู้เรียนยกตัวอย่างการประยุกต์ใใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายระบบเครือข่ายเพื่อการสื่อสารได้ เพื่อให้ผู้เรียนบอกบริการบนอินเทอร์เน็ตและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในระดับเบื้องต้นได้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการแสวงหาความรู้และสารสนเทศได้ เพื่อให้ผู้เรียนบอกประเภทไวรัสคอมพิวเตอร์และวิธีการป้องกันไวรัสต่างๆ ได้ เพื่อให้ผู้เรียนวิเคราะห์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และบอกวิธีการป้องกันได้

3 เนื้อหารายวิชาต่อสัปดาห์ (Course Outline)
ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี เนื้อหา 1 26 พฤษภาคม 2552 ชี้แจงวัตถุประสงค์ เนื้อหาในรายวิชา และหลักเกณฑ์ในการวัดผล 2 2 มิถุนายน 2552 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 9 มิถุนายน 2552 บทที่ 2 ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์และการเลือกซื้อ 4 16 มิถุนายน 2552 5 23 มิถุนายน 2552 บทที่ 3 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ การเลือกใช้และการเลือกซื้อ 6 30 มิถุนายน 2552 บทที่ 4 พื้นฐานระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล 7 7 กรกฎาคม 2552 วันหยุด 8 14 กรกฎาคม 2552 บทที่ 5 อินเทอร์เน็ตและการใช้งาน

4 เนื้อหารายวิชาต่อสัปดาห์ (Course Outline)
ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี เนื้อหา สอบกลางภาค วันที่ 28 กรกฎาคม 2552 เวลา น. 9 4 สิงหาคม 2552 บทที่ 5 อินเทอร์เน็ตและการใช้งาน 10 11 สิงหาคม 2552 บทที่ 6 การแสวงหาและการสืบค้นสารสนเทศ 11 18 สิงหาคม 2552 12 25 สิงหาคม 2552 บทที่ 7 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 13 1 กันยายน 2552 บทที่ 8 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 14 8 กันยายน 2552 บทที่ 9 ไวรัสคอมพิวเตอร์และภัยคุกคามต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต 15 15 กันยายน 2552 บทที่ 10 จรรยาบรรณในการใช้คอมพิวเตอร์ สอบปลายภาค วันที่ 29 กันยายน 2552 เวลา น.

5 การวัดผลการเรียน คะแนนเก็บตลอดภาค 30 % สอบกลางภาค 20 % สอบปลายภาค 50 %
คะแนนเก็บตลอดภาค % การบ้าน % จิตพิสัย % การเข้าชั้นเรียน (ไม่ต่ำกว่า 80% ของจำนวนชั่วโมงเรียน) สอบกลางภาค % สอบปลายภาค % รวม %

6 รายชื่อหนังสืออ่านประกอบ
1. หนังสือบังคับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ. (2552). เอกสารประกอบคำบรรยายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ .มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเชีย. 2. หนังสือเพิ่ม ชาญชัย เนาว์เย็นผล. (2539). เอกสารการสอนชุดวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ธีรวุทธ ปัทมวิบูลย์ และคณะ. (2545). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์. มปท. นิภาภรณ์ คำเจริญ. (2543). คู่มือเรียนรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น. สำนักพิมพ์ เอส.พี.ซี.บุ๊คส์. วาสนา สุขกระสานติ. (2545). โลกของคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และอินเตอร์เน็ต. โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7 ข้อตกลง แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาเข้าเรียนทุกครั้ง
เข้าชั้นเรียนสายไม่เกินครึ่งชั่วโมง (ถ้าเกินไม่เช็คชื่อ Lecture) เข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 80% ของจำนวนชั่วโมงเรียน - ขาดไม่เกิน 3 ครั้ง


ดาวน์โหลด ppt ชี้แจงวัตถุประสงค์ เนื้อหารายวิชา และหลักเกณฑ์ในการวัดผล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google