งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

« อาจารย์มนัสสินี บุญทำดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "« อาจารย์มนัสสินี บุญทำดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 « อาจารย์มนัสสินี บุญทำดี
การสื่อสารเบื้องต้น (Introduction to Communications) « อาจารย์มนัสสินี บุญทำดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

2 คำอธิบายรายวิชา ศึกษาหลักการสื่อสาร ความหมาย และความสำคัญของการสื่อสาร กระบวนการสื่อสาร รูปแบบของการสื่อสารประเภทต่าง ๆ และการพัฒนาของระบบการสื่อสารประเภทต่าง ๆ และการสื่อสารในโลกสมัยใหม่ รวมถึงหน้าที่และบทบาทในสังคมปัจจุบัน

3 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. อธิบายความหมาย และความสำคัญของการสื่อสารได้ 2. อธิบายวัตถุประสงค์ และประเภทของการสื่อสารได้ 3. อธิบายวิวัฒนาการของการสื่อสารในสังคมไทยได้ 4. อธิบายกระบวนการสื่อสาร และรูปแบบของการสื่อสาร ประเภทต่าง ๆ ได้

4 อธิบายแบบจำลองและองค์ประกอบของการสื่อสารได้
อธิบายลักษณะของการสื่อสารมวลชนในด้าน ลักษณะ ของผู้ส่งสาร ลักษณะของสาร ลักษณะของสื่อ และ ลักษณะของผู้รับสารได้ อธิบายหน้าที่และบทบาทของการสื่อสารกับการพัฒนาสังคมในด้านต่าง ๆ ได้ อธิบายเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันได้

5 รายละเอียดของหัวข้อที่สอน
สัปดาห์ที่ กค. 47 ความคิดรวบยอดรายวิชา ข้อแนะนำในการเรียนการสอน สัปดาห์ที่ กค. 47 พื้นฐานของการสื่อสาร สัปดาห์ที่ สค. 47 4. ประเภทและรูปแบบของการสื่อสาร

6 สัปดาห์ที่ สค. 47 สอบย่อยครั้งที่ 1 ( 5 %) 5. พัฒนาการของการสื่อสาร 6. วิวัฒนาการของการสื่อสารในสังคมไทย สัปดาห์ที่ สค. 47 7. องค์ประกอบของกระบวนการสื่อสาร:ตัวกำหนดประสิทธิผล ของ การสื่อสาร สัปดาห์ที่ สค. 47 สอบย่อยครั้งที่ 2 ( 5 %) 8. กระบวนการและแบบจำลองของการสื่อสาร

7 สัปดาห์ที่ กย. 47 9. กระบวนการและแบบจำลองของการสื่อสาร (ต่อ) สัปดาห์ที่ 8 สอบกลางภาค 35 % (จัดสอบเอง) สัปดาห์ที่ กย. 47 10. การคาดคะเนความรู้สึกและพฤติกรรมของคู่สื่อสารกับการ วิเคราะห์ผู้รับสาร 11. การรับรู้ ความหมาย และการสื่อสาร สัปดาห์ที่ กย. 47 12. การสื่อสารระหว่างบุคคล สัปดาห์ที่ กย. 47 13. การสื่อสารมวลชน

8 **************************
สัปดาห์ที่ ตค. 47 13. การสื่อสารมวลชน (ต่อ) สัปดาห์ที่ ตค. 47 สอบย่อยครั้งที่ 3 ( 5 %) 14. การสื่อสารกับการพัฒนาสังคมในด้านต่าง ๆ สัปดาห์ที่ ตค. 47 14. การสื่อสารกับการพัฒนาสังคมในด้านต่าง ๆ (ต่อ) สัปดาห์ที่ ตค. 47 15. เทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบัน สัปดาห์ที่ สอบปลายภาค 35 % **************************

9 ประสบการณ์การเรียนรู้
1. บรรยายทั้งหมด ชั่วโมง 2. การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ชั่วโมง การวัดและการประเมินผล การวัดผล - สอบกลางภาค ร้อยละ 35 - สอบปลายภาค ร้อยละ 35 - สอบย่อย (3 ครั้ง) ร้อยละ 15 - รายงานและนำเสนอผลงาน (งานกลุ่ม ) ร้อยละ 10 - ความสนใจในการเรียน ร้อยละ 5 รวม %

10 การประเมินผลพิจารณาจากระดับคะแนนอิง
กลุ่มเรียนและจัดลำดับคะแนนโดย คะแนนที่ต่ำกว่า 45 % ปรับเป็นตก โดยหาอันตรภาคชั้น

11 หนังสืออ้างอิง ปรมะ สตะเวทิน.2538.หลักนิเทศศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดภาพพิมพ์, พิมพ์ครั้งที่ 8. พัชนี เชยจรรยา และคณะ แนวคิดหลักนิเทศศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : บริษัท สำนักพิมพ์ข้าวฟ่าง จำกัด. พิมพ์ครั้งที่ 4. วิจิตร อาวะกุล การประชาสัมพันธ์. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. พิมพ์ครั้งที่ 7. Baran, S.J. & Davis, D.K Mass Communication Theory, Wadsworth publishing company. Muguail ,Denis .And Windahl Sven.1981.Communication Models. Longman

12 กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย 2. อภิปรายกลุ่ม เรื่อง …….. อิทธิพลและผลกระทบของสื่อมวลชนที่มีต่อสังคมและประชาชน หน้าที่และจรรยาบรรณของสื่อสารมวลชนในสังคม เทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันและจรรยาบรรณสำหรับผู้ใช้อินเตอร์เน็ต 3. งานที่มอบหมาย การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และนำ

13 3. งานที่มอบหมาย การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และนำเสนอผลงาน (งานกลุ่ม)
เรื่อง การสื่อสารกับการพัฒนาสังคมในด้านต่าง ๆ ………. การใช้การสื่อสารเพื่อพัฒนาการศึกษา การใช้การสื่อสารเพื่อพัฒนาการสาธารณสุข การใช้การสื่อสารเพื่อพัฒนาการเกษตร การใช้การสื่อสารเพื่อพัฒนาการเมือง การใช้การสื่อสารเพื่อพัฒนาสภาวะทางสังคม การใช้การสื่อสารเพื่อพัฒนาวัฒนธรรม การใช้การสื่อสารเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจและ อุตสาหกรรม


ดาวน์โหลด ppt « อาจารย์มนัสสินี บุญทำดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google