งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่าง การประชุม สภาวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ ..../…......

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่าง การประชุม สภาวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ ..../…......"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่าง การประชุม สภาวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ ..../…......
วัน ที่ พ.ศ...... ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

2 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) หรือ
การเสนอนำหลักสูตร ..(ระบุชื่อหลักสูตร) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) หรือ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)

3 ข้อมูลที่จะนำเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. หลักการของการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 2. สาระสำคัญของหลักสูตรที่ต้องมีตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 3. การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็น ต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 4. ปรัชญาและความสำคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร แผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โครงสร้างหลักสูตร

4 หลักการของการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
1. 2. 3. 4. 5. ตัวอย่าง เช่น 1.) การปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 2.) การปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา (มคอ. 1) 3.) การปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานของ สภาวิชาชีพหรือข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง

5 สาระสำคัญของหลักสูตรที่ต้องมีตามนโยบาย ของมหาวิทยาลัยนครพนม
1. 2. 3. 4. 5. ตัวอย่างเช่น 1.) เพื่อให้สอดคล้องตามเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของ มหาวิทยาลัยนครพนม 2.) เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายแผนพัฒนามหาวิทยาลัย นครพนม พ.ศ

6 ควรระบุ การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็น
ต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 1. 2. 3. 4. 5. ควรระบุ การเปรียบเทียบระหว่างสถานการณ์ภายนอก การเปลี่ยนแปลง ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) โดยเขียนให้สะท้อนต่อสถานการณ์ปัจจุบันทันสมัยและมีความชัดเจน

7 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง หลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลและความจำเป็น

8 ปรัชญาและความสำคัญของหลักสูตร
1. 2. 3. 4. 5. ควรระบุ ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยต้องสอดคล้องกับปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันและมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพหรือการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ และความรู้ความสามารถอย่างไร)

9 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. 2. 3. 4. 5. ควรระบุ วัตถุประสงค์ต้องครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF

10 โครงสร้างหลักสูตร 1. 2. 3. 4. 5.

11 แผนการจัดการเรียนการสอน และแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
1. 2. 3. 4. 5.

12 Thank you… กองส่งเสริมวิชาและงานทะเบียน
สำนกงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่าง การประชุม สภาวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ ..../…......

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google