งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการรับรอง มาตรฐาน การประเมินภายนอก ระดับอุดมศึกษา อนุมงคล ศิริเวทิน อนุมงคล ศิริเวทิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการรับรอง มาตรฐาน การประเมินภายนอก ระดับอุดมศึกษา อนุมงคล ศิริเวทิน อนุมงคล ศิริเวทิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการรับรอง มาตรฐาน การประเมินภายนอก ระดับอุดมศึกษา อนุมงคล ศิริเวทิน อนุมงคล ศิริเวทิน

2 คณะอนุกรรมการพัฒนา มาตรฐานและเกณฑ์สำหรับการ ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย - ผู้ทรงคุณวุฒิในหลายสาขาวิชา : อักษรศาสตร์ นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ - ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา : รัฐและ เอกชน - นักวิจัย : สกว. นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ - ผู้เกี่ยวข้อง QA: ผู้รับผิดชอบงาน QA ผู้ประเมินภายนอก - สกอ. - ผู้ใช้ : สภาหอการค้าฯ สภา อุตสาหกรรมฯ

3 พรบ. การศึกษาแห่งชาติ มาตรา ๕๑ “ ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอก ของสถานศึกษาใด ไม่ได้ตาม มาตรฐาน ที่กำหนด ให้ สมศ. จัดทำ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขต่อ หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้ สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายใน ระยะเวลาที่กำหนด หากมิได้ ดำเนินการดังกล่าว ให้ สมศ. รายงานต่อคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน คณะ กรรมการการอาชีวศึกษา หรือ คณะกรรมการ การอุดมศึกษาเพื่อให้มีการปรับปรุง แก้ไข ”

4 “ มาตรฐานการศึกษา ” ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ และ มาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้น ในสถานศึกษาทุกแห่ง เพื่อใช้ เป็นหลักในการเทียบเคียง สำหรับการส่งเสริม และกำกับ ดูแล การตรวจสอบ การ ประเมินผล และ การ ประกันคุณภาพการศึกษา

5 “ การรับรองมาตรฐาน ” การให้การรับรองการทำการประเมินคุณภาพภายนอก ของผู้ประเมินภายนอกที่มีคุณลักษณะและคุณภาพ ที่พึงประสงค์ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐาน ที่สำนักงานกำหนด

6 แนวคิดการประเมินคุณภาพ ภายนอกรอบต่อไป ๑. กัลยาณมิตรประเมิน สะท้อนความจริง + ปรารถนาให้เกิดการพัฒนา ๒. สัญญาณจากรัฐบาล rating & ranking ๓. การประสานความร่วมมือ ๓ ภาคี สกศ. สกอ. สมศ.

7 ๔. การรับรองมาตรฐาน คุณภาพการศึกษา ข้อพึงพิจารณา ( ต่อ ) ๑ ) ความหลากหลายของ สถาบันการศึกษา : พัฒนาการ พันธกิจ ภารกิจ ประเภท ๒ ) จุดเน้นของแต่ละสถาบัน ๓ ) Best practices & Lesson learnt ระดับสากล : UK USA FR

8 ๔. การรับรองมาตรฐาน คุณภาพการศึกษา ข้อพึงพิจารณา ( ต่อ ) ๔ ) อธิบายได้ในระดับสากล ๕ ) มุ่งสู่สากล ๖ ) หา KPI และ เกณฑ์ที่ เหมาะสม ; จำนวน KPI ไม่มากจนเกินไป ; KPI ในเชิงปริมาณ

9 ๔. การรับรองมาตรฐานคุณภาพ การศึกษา ข้อพึงพิจารณา ( ต่อ ) ๗ ) บริบทสถาบันอุดมศึกษาไทย และสังคมไทย - การแบ่งประเภทสถาบัน league : เน้นความเชี่ยวชาญ เน้น วิชาการ : เน้นวิจัย เน้นการเรียนการ สอน เน้นบริการชุมชน - สถาบันเป็นผู้ตัดสินว่าจะ อยู่ในประเภทใดตามเกณฑ์ที่ กำหนด

10 ๔. การรับรองมาตรฐาน คุณภาพการศึกษา ข้อพึงพิจารณา ( ต่อ ) ๘ ) ตก / ผ่าน - รับรอง - รับรอง แบบมีเงื่อนไข - จะรับรอง เมื่อปรับปรุงได้ ตามเงื่อนไข - ยังไม่รับรอง

11 ๔. การรับรองมาตรฐาน คุณภาพการศึกษา ข้อพึงพิจารณา ( ต่อ ) ๙ ) หารือประชาคมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ ยอมรับ ๑๐ ) จะรีบดำเนินการพัฒนา ระบบฯ และประกาศ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ๑๑ ) อย่าวิตกจนเกินเหตุ อย่าปล่อยปละละเลย จนเกินไป

12 ขอรับฟัง ความคิดเห็น


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการรับรอง มาตรฐาน การประเมินภายนอก ระดับอุดมศึกษา อนุมงคล ศิริเวทิน อนุมงคล ศิริเวทิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google