งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา

2 การประกันคุณภาพการศึกษาพยาบาล
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา(IQA /สกอ.) การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา(สมศ.) การรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาพยาบาล สภาการพยาบาล มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์(มคอ.๑) การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

3 มคอ.๑ บ่งชี้คุณภาพการศึกษาได้อย่างไรบ้าง
การกำหนดผลการเรียนรู้ กำหนดโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาสาระของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต กรรมการพัฒนาหลักสูตรต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้แทนจากสภาการพยาบาล กำหนดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา และระดับหลักสูตร กำหนดคุณสมบัติอาจารย์ประจำ อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา และอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ต้องมีครบทุกสาขาหลักทางการพยาบาล ให้ระบุการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรเพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา มีการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน กลไกการเผยแพร่หลักสูตร

4 ความสัมพันธ์ของTQF-IQA-EQA และการรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาพยาบาลของสภาการพยาบาล
ตัวบ่งชี้คุณภาพของทุกเกณฑ์การประเมินมีความสัมพันธ์ในหลักการ ข้อกำหนดใน มคอ.๑ เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยเพิ่มคุณลักษณะเฉพาะที่แสดงคุณภาพการจัดการศึกษาพยาบาล สกอ.กำลังปรับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ กรรมการประเมินคุณภาพภายใน (IQA) เป็นผู้ประเมินการบรรลุเป้าหมายของการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่แต่ละสถาบันระบุไว้ในแต่ละหลักสูตร คณะอนุกรรมการรับรองสถาบันและหลักสูตรการศึกษาฯ สภาการพยาบาลจะปรับเกณฑ์การรับรองสถาบันและหลักสูตรให้สอดรับกับหลักการและเกณฑ์TQF

5 TQF ช่วยงานประกันคุณภาพอย่างไรบ้าง
พัฒนาระบบเอกสาร/หลักฐานแสดงคุณภาพ มคอ.๓-๔ ต้องเสร็จก่อนเปิดสอน มคอ.๕-๖ ต้องเสร็จภายใน ๓๐ วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร(มคอ.๗) ภายใน ๖ๆวันหลังสิ้นปีการศึกษา อื่นๆตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ถ้าไม่ดำเนินการมีผลให้หลักสูตรไม่ได้รับการเผยแพร่ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลตามผลการเรียนรู้ สร้างระบบ CQI เกิดวัฒนธรรมคุณภาพในทุกหน่วยงานในองค์กร อื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google