งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา

2 โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย Internet เพื่อการศึกษา

3 เป้าหมาย/วัตถุประสงค์
มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มี ประสิทธิภาพ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน และ ห้องปฏิบัติการเครือข่ายสำหรับ การเรียนการสอน สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งสามารถ เชื่อมต่อ อินเตอร์เน็ตได้ นักศึกษามีโอกาสเข้าถึงและมีทักษะ ICT เพื่อ การศึกษาและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตตามมาตรฐาน หลักสูตรที่กำหนด

4 มีสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ นักศึกษาได้ศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง
ผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษามี ความรู้และ ทักษะการประยุกต์ใช้ ICT ในการ จัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการได้

5 รายละเอียดทางเทคนิคระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ห้องให้บริการอินเตอร์เน็ต

6 อุปกรณ์ประกอบด้วย รายการ จำนวน NTU 1 ตัว Router Proxy Server 1 เครื่อง
Switching 24 Port 3 ตัว PC 80 เครื่อง โต๊ะคอมพิวเตอร์+เก้าอี้ 80 ชุด เครื่องปรับอากาศ 4 ตัว

7 ระบบการเชื่อมต่อ ระบบปฏิบัติการ
 การเชื่อมต่อกับภายนอก ใช้การเชื่อมต่อวงจรเช่า (Leadline) ของ บริษัท ท.ศ.ท ได้สัญญาณมาจาก สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ  การเชื่อมต่อภายในใช้ Topology แบบ Star ระบบปฏิบัติการ  Server ใช้ Linux  ลูกข่ายใช้ Windows XP

8 ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
ยังขาดอุปกรณ์ที่ทันสมัย การใช้งาน อาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพเต็มที่ การจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ล่าช้า ขาดการใช้ทรัพยากรด้าน ICT ร่วมกัน ข้อเสนอแนะ การลงทุนด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต้อง ใช้งบประมาณสูง ควรที่จะมีการระดมทุนเพื่อสนับสนุน การศึกษา

9 โครงการซิม สำหรับวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

10 เป็นโครงการให้บริการระบบ สารสนเทศของวิทยาลัยฯ ผ่านทาง บริการ SMS เพื่อเพิ่มระดับการ บริการถึงตัวนักเรียนนักศึกษาให้ ได้รับข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อ เหตุการณ์ สะดวก และรวดเร็ว โดย ออกแบบให้ใช้งานง่ายและรวดเร็ว ที่สุด โดยบริษัท Advance Info Service : AIS ให้บริการฟรีสำหรับสถานศึกษา และนักเรียนนักศึกษา เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนา บุคลากรของประเทศ

11 เป้าหมาย/วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างบริการ University Enrollment ให้สมบูรณ์แบบ เพื่อเสริมสร้างสังคม E- University, E-College เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิค กาฬสินธุ์

12 บริการข้อมูลสำคัญ ทั้ง 5 บริการ มีดังนี้
บริการลงทะเบียน บริการประชาสัมพันธ์ บริการแจ้งตารางสอน บริการแจ้งห้องสอบ บริการแจ้งผลสอบผ่าน ทาง SMS

13 ประโยชน์ที่สถานศึกษาได้รับ
เพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่าง สถาบัน กับนักเรียนนักศึกษา สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับให้เป็น สถาบันชั้นนำ ที่นำเอาเทคโนโลยีมาให้บริการ ทางการศึกษา ลดงานบางประเภทของเจ้าหน้าที่ ลงได้ สามารถตรวจสอบการรับรู้ข่าวสาร บันทักสถิติและ ความสนใจของนักเรียนนักศึกษา ได้ เพื่อนำข้อมูลไป ใช้สำหรับการทำระบบ CRM (Customer Relationship Management)

14 รูปแบบการให้บริการ การจัดส่งข่าว (Content)
บริษัทฯ จะจัดเตรียม Web Application สำหรับ เจ้าหน้าที่สถานศึกษาจัดส่ง Content ไปยังกลุ่ม นักเรียนนักศึกษาสมาชิกตามที่ต้องการ รูปแบบการส่งข้อมูลเกรด และตารางสอบมี 2 รูปแบบ แบบ Manual เจ้าหน้าที่ต้องเตรียมข้อมูลตาม Format ที่ระบบต้องการและจัดส่ง File ผ่านทาง Website ที่บริษัทเตรียมไว้ และ Update ข้อมูลทุกครั้ง ที่เปลี่ยนแปลง แบบ Auto เป็นการใช้โปรแกรมมาช่วย เจ้าหน้าที่ในการจัดส่งหลังจากติดตั้งระบบเมื่อมี ข้อมูลใหม่ ระบบจะไปดึงข้อมูลมาส่งให้แทน เจ้าหน้าที่ รูปแบบนี้สถานศึกษาต้องเตรียมเครื่อง เพื่อติดตั้งระบบ Automatic Sys


ดาวน์โหลด ppt การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google