งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการดำเนินงานด้าน ICT โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการดำเนินงานด้าน ICT โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการดำเนินงานด้าน ICT โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา
อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

2 การดำเนินงานของศูนย์ ICT
* การออกแบบโครงสร้างสื่อการเรียนด้วยโปรแกรม Mindjet Mindmanager วันที่ กันยายน 2552 * การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการเทคโนโลยี Web 2.0 ในการจัดการห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 วันที่ กันยายน 2552 * การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างภาพ 3 มิติ โดยใช้โปรแกรม Google Sketchup วันที่ มีนาคม 2553 * การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรม Joomla วันที่ มีนาคม 2553 * การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Social Network กับการเรียนการสอนในชั้นเรียน (สิงหาคม 2554)

3 การดำเนินงานด้าน ICT พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT :
ซ่อมเครื่องที่มีอยู่ให้อยู่ในสภาพดี วางระบบเครือข่ายภายใน จัดทำเว็บไซต์โรงเรียน พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต และอินทราเน็ตให้เชื่อมต่อกับเครือข่ายเพื่อการศึกษา จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการสืบค้น จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนเพิ่ม 1 คน ต่อ 1 คอมพิวเตอร์

4 การพัฒนาระบบ ICT โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา
ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5 เชื่อมต่อเครือข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกอาคารเรียน
ช่วยกันเดินสายแลน

6 ต่อระบบทีวีเพื่อการศึกษา และ wireless

7 จัดการอบรมครูด้าน ICT

8 ระดมทรัพยากร เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอ
คณะกรรมการสถานศึกษา และเครือข่ายผู้ปกครอง ร่วมพิธีเปิดห้อง E-learning 2 ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น ที่ได้จากการระดมทรัพยากรจากผู้ปกครอง

9 การดำเนินงานห้องเรียนคุณภาพ (Quality Classroom)

10 ห้องเรียนคุณภาพ นำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียน
1 ออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน 2 การวิจัยในชั้นเรียน (CAR) 3 การใช้ ICT เพื่อการสอนและสนับสนุนการสอน 4 การสร้างวินัยเชิงบวก (Positive Discipline) 5

11 ปัจจัย สนับสนุน ภายนอก
ICT ห้องเรียน ICT โรงเรียน ปัจจัยสนับสนุนภายใน

12 แผนผัง แสดงการบูรณาการ ICT ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

13 การพัฒนาสื่อ และการวิจัยในชั้นเรียน

14 การพัฒนาสื่อ และการวิจัยในชั้นเรียน

15 การใช้ ICT เพื่อการสอน และสนับสนุนการสอน

16 การใช้ ICT เพื่อการสอน และสนับสนุนการสอน

17 การสร้างวินัยเชิงบวก
ปลูกฝังนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน ใช้ ICT อย่างมีจริยธรรม มีวินัยในตนเอง แบ่งปันความรู้

18 ICT ทันยุค

19 ใช้ ICT สืบค้นข้อมูล และการสื่อสาร

20 ใช้ ICT สร้างสรรค์ผลงาน

21 ใช้ ICT นำเสนอผลงาน

22 ฝึกทักษะด้าน ICT ประกอบ ติดตั้ง ซ่อมแซม และลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ประกอบ ติดตั้ง ซ่อมแซม และลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาธิตการใช้ social network ของโรงเรียน khtpschool.ning.com

23 แข่งขันทักษะ ICT น.ส.ธนัชพร ดียิ้ม และนายลภอนันต์ อินชิดจุ้ย แข่งขันอัจฉริยภาพไอที งานศิลปหัตถกรรมระดับภาค จ.เชียงราย

24 แข่งขันทักษะไอซีที แข่งขันการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ : การคำนวณ การตัดต่อภาพ การนำเสนองาน

25 จัดนิทรรศการด้าน ICT จ.นครสวรรค์


ดาวน์โหลด ppt สรุปการดำเนินงานด้าน ICT โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google