งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ(Project) ระบบเฝ้าระวังเครื่องแม่ข่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ(Project) ระบบเฝ้าระวังเครื่องแม่ข่าย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ(Project) ระบบเฝ้าระวังเครื่องแม่ข่าย

2 ความสำคัญและที่มา เนื่องจากปัจจุบันเครื่องแม่ข่ายมีความสำคัญต่อองค์กรทุกองค์กรที่ต้องการข้อมูลที่มีความรวดเร็วและสามารถพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา พร้อมถึงการทำงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนให้ธุรกิจที่มีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง เครื่องแม่ข่ายจึงเป็นหัวใจหลักและมีความสำคัญยิ่ง แต่ทว่าจะพบกับปัญหาเครื่องแม่ข่ายไม่สามารถใช้งานได้โดยปัจจัยต่างๆ และส่งผลให้องค์กรเกิดปัญหาด้านธุรกิจขึ้นได้ จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการทำงานของเครื่องแม่ข่ายและการให้บริการต่างในเครื่องแม่ข่าย ซึ่งจะต้องมีระบบการเฝ้าระวังเพื่อที่ผู้ดูแลระบบจะทำได้ทำการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและรู้ปัญหาที่เกิดขึ้น

3 วัตถุประสงค์/ขอบเขต ทำให้เครื่องข่ายทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์รับทราบถึงปัญหาที่เกิดและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว การพิจารณาพัฒนา ระบบฐานข้อมูลสามารถเชื่อมโยงและให้บริการบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตได้และสามารถประเมินประสิทธิภาพของเครื่องแม่ข่ายได้จากค่าของการใช้ประโยชน์ช่องสัญญาณ และศึกษากระบวนการ การทำงานของการให้บริการต่างๆบนเครื่องแม่ข่าย

4 วิธีการดำเนินงาน ขั้นตอน สำรวจเบื้องต้น การวิเคราะห์ระบบ
ศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาระบบ การออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูล การออกแบบส่วนผู้ใช้งาน การปรับใช้ระบบ

5 เครื่องมือ ด้านฮาร์ดแวร์(Hardware)เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำ ฮาร์ดดิสก์ อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่าย สายและอุปกรณ์เชื่อมต่อ ด้านซอฟท์แวร์ โปรแกรม

6 วิธีการ ศึกษาระบบการทำงานของเครื่องแม่ข่ายและการบริการต่างๆในเครื่องแม่ข่ายว่าลักษณะของการทำงานเป็นอย่างไรและได้ศึกษากระบวน Service Port ว่ามีกระบวนการทำงานอย่างไรซึ่งทำให้ทราบได้ว่าจะทำการเฝ้าระวังโดยวิธีใดบ้างจากนั้นหาแนวทางในการพัฒนาโดยอ้างอิงวิจัยต่างๆและหนังสือที่เกี่ยวข้อง จากนั้นผู้ศึกษาได้นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาออกแบบเพื่อพัฒนาระบบการเฝ้าระวังเครื่องแม่ข่ายขึ้น โดยรูปแบบการจำลอง ซึ่งสามารถนำไปพัฒนาโปรแกรมต่อไป

7 ระยะเวลา จัดเตรียมหัวข้อ วางแผนการดำเนินงาน วิเคราะห์โครงการ
รวบรวมข้อมูลต่างๆ ออกแบบระบบกระบวนการทำงาน ออกแบบระบบด้านเทคนิคเบื้องต้น พัฒนาระบบงานต้นแบบ ออกแบบระบบงานโดยระเอียด พัฒนาโปรแกรมระบบงาน ออกแบบโปรแกรม จัดทำแผนทดสอบ จัดทำคู่มือการติดตั้งและใช้งาน

8 ประโยชน์ งบประมาณ ยังไม่สามารถทราบได้ว่าเครื่องแม่ข่ายมีขนาดเท่าได
สามารถนำข้อมูลจากการตรวจสอบมาจัดทำรายงานเหตุเสียที่เกิดขึ้นจากเครื่องแม่ข่าย ลดระยะเวลาการตรวจเหตุเสียที่เกิดจาดเครื่องแม่ข่ายได้

9


ดาวน์โหลด ppt โครงการ(Project) ระบบเฝ้าระวังเครื่องแม่ข่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google