งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อควรคำนึงในการสร้างเครือข่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อควรคำนึงในการสร้างเครือข่าย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อควรคำนึงในการสร้างเครือข่าย
วัตถุประสงค์ให้ชัดเจน กำหนดกิจกรรมที่ชัดเจน กลุ่มแกนที่ปวารณาตน มอบและกระจายอำนาจ หุ้นส่วน,เจ้าของและโอกาส วางแผนบริหารทรัพยากร หาทางเลี้ยงตัวเอง สถานภาพถูกต้องตาม กม.

2 แนวทางสร้างเครือข่าย
เสริมและเชื่อมโยง ติดตามและประเมินผล วางแนวจัดการเครือข่าย การติดต่อกับผู้ได้ประโยชน์ ส่วนร่วมและผลประโยชน์ตอบแทน

3 แนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่าย ที่มุ่งรักษาความสมดุลระหว่างความต้องการของหน่วยงานสนับสนุนและเครือข่าย ปัจจัยนำเข้าจากภายนอก: ต้องให้ตัวแทนกลุ่มรับผิดชอบในการระดมทรัพยากร ความเป็นเอกภาพ: ต้องเปิดให้เครือข่ายออกแบบของตัวเอง คำนิยาม: เครือข่ายต้องนิยม/กำหนดวัตถุประสงค์ และขอบเขตของตัวเอง ความเกี่ยวข้องในวงกว้าง: ต้องมีสมาชิกที่มุ่งมั่นเป็นหลักมากกว่า 1 คน ต้องมีกลุ่มแกนที่คอยผลักดัน การมีส่วนร่วม: ต้องส่งเสริมการติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่าคนเหล่านี้ยังคงติดต่อและเอื้อประโยชน์ให้กันอยู่ ความขัดแย้งภายใน: การเปิดเผย และ การติดต่อสื่อสารที่ดีภายในเครือข่าย จะช่วยลดความตึงเครียดได้ รางวัล: การรับรู้ถึงความพยายามที่สมาชิกทุ่มเทให้กับเครือข่ายมีความสำคัญต่อการรักษาไว้ซึ่งความกระตือรือร้นของสมาชิก ความยืดหยุ่น: เครือข่ายต้องการกฎและความรับผิดชอบ แต่เครือข่ายต้องสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทำประสบการณ์ให้เป็นเรื่องเป็นราว: การเรียนรู้จากประสบการณ์จำเป็นต้องถูกทำให้เป็นเรื่องเป็นราวเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ การให้เงินอุดหนุน: แหล่งอุดหนุนเงินที่หลากหลายเป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างความยั่งยืนให้กับเครือข่าย ความถูกต้องตามกฎหมาย: เครือข่ายต้องมีชื่อและมีการติดต่อเพื่อจัดตั้ง

4 บันใด 5 ขั้น คว้าดาว เครือข่ายเริ่มทำงาน สนับสนุนและพัฒนาเครือข่าย
สร้างเครือข่าย สำรวจสถานการณ์ของสมาชิกเครือข่าย สำรวจสถานการณ์ที่ต้องการเครือข่าย

5 วิเคราะห์ตัวแสดง ตัวแสดง สำคัญ/ไม่สำคัญ เพราะอะไร ตัวแสดง
ในการตัดสินใจเป็นเครือข่ายกัน มีใครบ้างคนไหนเป็นตัวแสดงคนสำคัญ เพราะอะไร หาให้เจอ..

6 ตัวแสดงคนสำคัญในเครือข่ายแบบที่หนึ่ง
คนที่เป็นปัญหา/ได้รับเป็นทุกข์กับเรื่องที่จะสร้างเครือข่าย คนที่มีอำนาจหน้าที่ที่จะต้องจัดการกับเรื่องจะสร้างเครือข่าย คนที่มีทรัพยากรที่สามารถจัดสรรให้กับการจัดการกับเรื่องที่จะสร้างเครือข่าย คนที่มีความรู้สามารถให้คำแนะนำเพื่อการจัดการกับเรื่องที่จะสร้างเครือข่าย

7 ตัวแสดงคนสำคัญในเครือข่ายแบบที่สอง
กลุ่มเป้าหมาย นักพัฒนา นักวิชาการ องค์กรชุมชน อาสาสมัคร หน่วยนโยบาย องค์กรบริหาร

8 การสนับสนุนจากหน่วยงาน
การสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดประชุม การพัฒนาศักยภาพ หรือฝึกอบรมเพิ่มทักษะที่จำเป็น การจัดหาผู้เชี่ยวชาญตามความต้องการของเครือข่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเทคโนโลยีและเงินทุนเพื่อการดำเนินกิจกรรมของเครือข่าย รับรองสถานภาพเพื่อให้เครือข่ายได้รับความสนใจจากรัฐบาล การเข้าร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นกับองค์กรระดับนโยบาย องค์กรระหว่างประเทศ หรืออื่น ๆ เชื่อมกับองค์กรอื่น ๆ ต้องช่วยให้เครือข่ายเข้มแข็ง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์ของการสร้างเครือข่ายเสียหาย

9 การเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายการพัฒนา

10 เครือข่าย : ความหมาย กลุ่มของคนหรือองค์กรที่สมัครใจแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกันหรือทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีการจัดรูปหรือจัดระเบียบโครงสร้างที่คนหรือองค์กรสมาชิกยังคงมีความเป็นอิสระ กลุ่มของความสัมพันธ์ที่บุคคลกลุ่มหนึ่งมีต่อกันและกัน ลักษณะของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นสามารถนำไปใช้อธิบายพฤติกรรมของบุคคลเหล่านี้ได้ (Mitchel : 2)


ดาวน์โหลด ppt ข้อควรคำนึงในการสร้างเครือข่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google