งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเพิ่มช่องทางการเข้าถึง เครือข่าย CUNET จากเครือข่าย ภายนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลุ่ม IT919.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเพิ่มช่องทางการเข้าถึง เครือข่าย CUNET จากเครือข่าย ภายนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลุ่ม IT919."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการเพิ่มช่องทางการเข้าถึง เครือข่าย CUNET จากเครือข่าย ภายนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลุ่ม IT919

2 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หน้าที่หลักของหน่วยงาน มีหน้าที่รับผิดชอบและสนับสนุนกิจการที่ เกี่ยวข้องกับการจัดให้มีและการบริหาร โครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการอื่นใดตามที่ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย

3 มูลเหตุจูงใจของโครงการ

4 “ สามารถปฏิบัติงาน เข้าถึงเครือข่าย CUNET จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายนอก เสมือนนั่งทำงานโดยใช้เครือข่ายภายใน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกเวลาที่มี เครือข่ายอินเตอร์เน็ตใช้งาน

5 กลุ่มเป้าหมาย นิสิต อาจารย์ บุคลากร ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6 เป้าหมายและตัวชี้วัด จำนวนการเชื่อมต่อเพื่อเข้าใช้ งานจากภายนอก ไม่น้อยกว่า 300 ครั้งต่อเดือน

7 การดำเนินการ เมษายน 2554 ประชุม วางแผน ติดตั้ง VPN Service ทดสอบ VPN Service จัดเตรียม เอกสารการ ใช้งาน

8 ผลลัพธ์

9 รายงานการใช้งาน

10


ดาวน์โหลด ppt โครงการเพิ่มช่องทางการเข้าถึง เครือข่าย CUNET จากเครือข่าย ภายนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลุ่ม IT919.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google