งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเงินอุดหนุนทั่วไป ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเงินอุดหนุนทั่วไป ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการเงินอุดหนุนทั่วไป ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
โครงการเงินอุดหนุนทั่วไป ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

2 แนวทางการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนทั่วไป ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จำนวน 23,000 ล้านบาท
1.ให้เทศบาลนำวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไปดำเนินการจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับลักษณะของโครงการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ข้อ 14 โดยห้ามมิให้จัดทำโครงการเพื่อจัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่ง และรถยนต์รับรอง การประชุมสัมมนาหรือศึกษาดูงานในต่างประเทศ และเป็นเงินตอบแทนพิเศษในลักษณะเดียวกับเงินรางวัลแก่ข้าราชการท้องถิ่น

3 ข้อ 14 แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ที่ ครม
ข้อ 14 แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ที่ ครม.อนุมัติในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้ การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อนุรักษ์ระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม การปรับปรุงบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัยและจำเป็นต่อการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน การเร่งรัดและสร้างศักยภาพในการหาราบได้จากการท่องเที่ยว

4 ข้อ 14 แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ที่ ครม
ข้อ 14 แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ที่ ครม.อนุมัติในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (ต่อ) การสร้างฐานรายได้ใหม่ของประเทศจากเศรษฐกิจความคิดสร้างสรรค์หรือเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัย การปฏิรูปคุณภาพระบบสาธารณสุขที่มีมาตรฐานสูงสำหรับคนไทย การสร้างอาชีพและรายได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับชุมชน วัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

5 แนวทางการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนทั่วไป ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จำนวน 23,000 ล้านบาท (ต่อ) 2.ให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งตามความเหมาะสม เพื่อตรวจสอบโครงการของเทศบาล แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2553 3.คณะกรรมการตรวจสอบโครงการเสร็จแล้วให้แจ้งเทศบาล จัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ โดยกำหนดแผนการดำเนินงาน ดังนี้

6 แผนการดำเนินงาน ดังนี้
แนวทางการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนทั่วไป ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จำนวน 23,000 ล้านบาท (ต่อ) แผนการดำเนินงาน ดังนี้ ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2553 เมื่อจังหวัดได้รับแจ้งการจัดสรรเงินประจำงวดแล้วให้เทศบาล โดยไม่ต้องโอนเงินให้ แต่ให้เบิกจ่ายเมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระและให้ดำเนินการลงนามก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ 4.รายละเอียดเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน วิธีการรายงานผลการดำเนินงานจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง


ดาวน์โหลด ppt โครงการเงินอุดหนุนทั่วไป ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google