งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง และในประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค /ว 121 เรื่อง การเบิกจ่ายค่า โทรศัพท์เคลื่อนที่ ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 ประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 282/ เรื่อง การ เบิกจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ลงวันที่ 8 เมษายน 2548 สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 9 กรกฎาคม 2555

2 แนวทางการปฏิบัติ การจัดซื้อ จัดหาเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต้อง เป็นการจัดซื้อตาม ระเบียบพัสดุฯ การถือครอบครองให้ข้าราชการเป็นผู้ถือครองและไม่ถือเป็น สิทธิเฉพาะตัว การใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์ ต้องเป็น แบบรายเดือน และใช้ ติดต่อสื่อสารในภารกิจของทางราชการเท่านั้น

3 แนวทางการเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่
เงินงบประมาณแผ่นดิน ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ของ กระทรวงการคลัง หนังสือ กค /ว 212 เรื่อง การเบิกจ่ายค่า โทรศัพท์เคลื่อนที่ ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราประเภทและระดับตำแหน่ง ที่ระเบียบกำหนด

4 ประเภทและระดับตำแหน่ง
อัตรา (ต่อรอบเดือน) 1. ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษลงมา ตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสลงมา ข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษาอันดับครูผู้ช่วย คศ. 1 คศ. 2 และ คศ. 3 ข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ลงมา ข้าราชการตำรวจ ซึ่งมียศพันตำรวจเอกลงมา ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทอื่นที่ยังคงดำรงตำแหน่งระดับ 8 ลงมา ไม่เกินอัตราคนละ 1,000 บาท 2. ข้าราชการพลเรือนตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คศ. 4 ข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอกพิเศษนาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจเอกพิเศษ ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทอื่นที่ยังคงดำรงตำแหน่งระดับ 9 ไม่เกินอัตราคนละ 2,000 บาท 3. ข้าราชการพลเรือนตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คศ. 5 ขึ้นไป ข้าราชการทหารซึ่งมียศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี ขึ้นไป ข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพลตำรวจตรีขึ้นไป ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทอื่นที่ยังคงดำรงตำแหน่งระดับ 10 ขึ้นไป ไม่เกินอัตราคนละ 4,000 บาท

5 กรณีค่าใช้บริการเกินกว่าอัตราที่กำหนด ให้เก็บเงินส่วนที่เกินวงเงินจากผู้ถือครอง เพื่อสมทบจ่ายตามใบแจ้งหนี้ กรณีการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว การประชุมระหว่างประเทศ การจัดงาน หรือการเยือนของบุคคลสำคัญ ให้ผู้ถือครองแจ้งความประสงค์ต่อหัวหน้าส่วนราชการขอเลือกใช้ (แบบรายเดือนหรือแบบเติมเงิน) เบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในครั้งนั้น แล้วแต่กรณี โดยเพิ่มได้อีกไม่เกินหนึ่งเท่าของอัตราตามประเภทและระดับตำแหน่ง ระบุรายละเอียดชื่อหน่วยงาน,บุคคล,เรื่องที่ติดต่อพร้อมจำนวนเงิน เพื่อใช้ในการเบิกจ่าย เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายหลังจากภาระงานเสร็จสิ้น กรณีที่มีความจำเป็นต้องเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง

6 เงินรายได้ให้เบิกจ่ายตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 282/2548 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ดังนี้ ประเภทและระดับตำแหน่ง อัตรา (ต่อเดือน) อธิการบดี ไม่เกิน 3,000 บาท รองอธิการบดี ไม่เกิน 2,000 บาท ผู้ช่วยอธิการบดี ไม่เกิน 1,500 บาท หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี ไม่เกิน 1,000 บาท ผู้อำนวยการกอง ตำแหน่งอื่นหรือผู้ปฏิบัติงานอื่นที่มีความจำเป็นโดยความเห็นชอบของอธิการบดี หรือหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณแล้วแต่กรณี ยกเว้น การติดต่อราชการต่างประเทศ หรือกรณีมีเหตุผลและความจำเป็นให้ขออนุมัติสำหรับเดือนนั้นๆ เป็นกรณีๆ ไป


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google