งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2556 ณ วันที่ 4 มิ.ย. 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2556 ณ วันที่ 4 มิ.ย. 2556"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2556 ณ วันที่ 4 มิ.ย. 2556
1 การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2556 ณ วันที่ 4 มิ.ย สำนักการคลังและสินทรัพย์

2 มติ ครม. 26 มี.ค.56 2 มี 2 ประเด็นสำคัญ 1. ขยายเวลาการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณอำนาจของส่วนราชการ 1.1 โอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุน ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 มิ.ย. 56 1.2 โอนเปลี่ยนแปลงรายจ่ายประจำที่เหลือจ่ายจากการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณ ให้ดำเนินการให้เสร็จ ภายใน 31 ก.ค. 56 และเบิกจ่ายภายในเดือน ก.ย.56 ทั้งนี้ สพฐ.ได้มอบอำนาจการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ข้อ 24 และงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่าย ข้อ25 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตามคำสั่ง มอบอำนาจที่ 1449/2555 ลว 5 ก.ย. 55

3 3 มติ ครม. 26 มี.ค.56 (ต่อ) 2. การขยายเวลาก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ให้เร่งรัดก่อหนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 15 พ.ค.56 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ลว 16 พ.ค. 56 ได้แจ้ง หลักเกณฑ์การพิจารณาผ่อนผันการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน 1.) ประกวดราคาแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้ง แต่ไม่ได้ผู้รับจ้างทำให้ต้องดำเนินการประกวดราคาใหม่หรือบางส่วนอยู่ระหว่างขออนุมัติ กวพ.อ. เพื่อจัดซื้อจัดจ้างวิธีอื่น 2.) โครงการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ต้องเสนอสำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนลงนานในสัญญา 3.) อยู่ระหว่างปรับปรุง TOR หรือแก้ไขแบบรูปรายการก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี

4 4 มติ ครม. 26 มี.ค.56 (ต่อ) 4.) ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่งบประมาณไม่เพียงพอและอยู่ระหว่างการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 5.) ได้ผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่ต้องรอผลจากผู้มีอำนาจอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ 6.)นอกเหนือจาก ข้อ1-5 ให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นรายกรณีหรือกลุ่มกรณี ทั้งนี้ เมื่อได้รับการผ่อนผันแล้วต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย. 56

5 กรมบัญชีกลางได้เชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์
5 กรมบัญชีกลางได้เชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ การขอผ่อนผัน วันจันทร์ ที่ 20 พ.ค. 56 สพฐ. ได้แจ้งหน่วยเบิกทั่วประเทศ 21 พ.ค. 56 ส่งเอกสารหลักฐาน ข้อเท็จจริง เพื่อใช้ประกอบการขอผ่อนผัน ภายใน วันพุธ ที่ 22 พ.ค. 56 สพฐ. ได้บันทึกข้อมูลลงในแบบขอผ่อนผันพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ส่งกรมบัญชีกลาง 29 พ.ค. 56

6 งบลงทุน ของ สพป. (หน่วยเบิก)
ทั้งสิ้น 3, ล้านบาท ข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ค. 56 6 20.48 % 65.98% ผูกพันสัญญา 2, ลบ. เบิกจ่าย ลบ. 13.54% คงเหลือ 509.56ลบ.

7 งบลงทุนของ สพม.(หน่วยเบิก)
ทั้งสิ้น 1, ล้านบาท ข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ค. 56 7 16.46% 53.72 % ผูกพันสัญญา ลบ. เบิกจ่าย ลบ. 29.82 % คงเหลือ ลบ.

8 8 รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำแนกรายเขตพื้นที่/หน่วยเบิก(สพป.)
ข้อมูล ณ. วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 เรียงลำดับ 5 อันดับ ที่มี ผลการดำเนินงาน ดีที่สุด หน่วย : ล้านบาท

9 9 รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำแนกรายเขตพื้นที่/หน่วยเบิก(สพม.)
ข้อมูล ณ. วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 เรียงลำดับ 5 อันดับ ที่มี ผลการดำเนินงาน ดีที่สุด หน่วย : ล้านบาท

10 สำนักการคลังและสินทรัพย์ กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
.สวัสดีค่ะ. สำนักการคลังและสินทรัพย์ กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ โทร


ดาวน์โหลด ppt การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2556 ณ วันที่ 4 มิ.ย. 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google