งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

2 สถานที่ฝึกงาน สำนักงานส่งเสริมกาปกครองท้องถิ่น จังหวัดปัตตานี ที่ตั้ง ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

3 เหตุผลที่เลือกสถานที่
เพื่อศึกษากระบวนการในการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามีงานอะไรบ้าง สนใจเกี่ยวกับงานราชการในระดับท้องถิ่น เพื่อศึกษาความเป็นอยู่ของพนักงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด

4 ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นจังหวัด

5 กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดปัตตานี

6 อำนาจหน้าที่ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี
  อำนาจหน้าที่ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ดำเนินการเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด กำกับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานท้องถิ่นอำเภอและสำนักงานกิ่งท้องถิ่นอำเภอ อำนวยการ ประสาน ปฏิบัติงาน และสนับสนุนอันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดด้านการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

7 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปัตตานี ประกอบด้วย 5 กลุ่มงาน
1. งานบริหารทั่วไป 2. กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 3. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 4. กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ 5. กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ

8 ฝ่ายที่รับผิดชอบงาน

9 งานบริหารทั่วไป 1. รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปของสำนักงาน ประกอบด้วยงานธุรการ งานสารบรรณ งานการประชุม การประชาสัมพันธ์ การจัดเวรดูแลสถานที่ทำงาน งานเลขานุการหัวหน้าสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ตลอดจนงานอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานใด 2. การบริหารงานบุคคลของข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด การขออนุญาตลาในกรณีต่างๆ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอรับบำเหน็จบำนาญ และการขออนุญาตเดินทางไปราชการของข้าราชการ ยกเว้นการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานท้องถิ่น

10 งานที่รับผิดชอบ (ภายในสำนักงาน)
ได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษาให้ปฏิบัติงานหลักๆได้แก่ ลงทะเบียนหนังสือรับ - หนังสือส่ง ออกเลขหนังสือราชการส่ง – หนังสือราชการลับ จัดประชุมให้กลุ่มงานต่างๆเช่น ประชุมคณะกรรมการ พนง. ส่วนตำบลจังหวัดปัตตานี (ก.อบต.จังหวัดปัตตานี) ลงเว็บไซต์หนังสือราชการ ทำวาระการประชุม

11

12 งานที่รับผิดชอบ (ภายนอกสำนักงาน)
จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพปลัด อบต. หนึ่งครั้งต่อเดือน จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพครูผู้ดูแลเด็ก

13

14 อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน
1. เนื่องจากเป็นครั้งแรกของการปฏิบัติงาน จึงต้องเรียนรู้ที่จะปริบตัวให้เข้ากับลักษณะงานและผู้ร่วมงาน รวมถึงขอรับคำแนะนำจากหัวหน้างานเกี่ยวกับข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ส่งผลให้เราสามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้น 2. ในเบื้องต้นไม่มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน จึงสอบถามจากพี่เลี้ยง 3. เนื่องจากผู้มาติดต่อส่งหนังสือราชการมีจำนวนมากทำให้ไม่มีเวลาปฏิบัติงานอื่นได้

15 ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติสหกิจศึกษา
ได้รับการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ และมีโอกาสนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ทำให้นักศึกษามีศักยภาพพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที หลังจากสำเร็จการศึกษา เกิดการพัฒนาตนเอง การทำงานร่วมกับผู้อื่น ความรับผิดชอบการจัดการ และเกิดความมั่นใจในการทำงาน  ทำให้รู้ถึงความถนัดของตนเอง เพื่อนำไปเป็นประโยชน์ต่อการเลือกสายงานอาชีพในอนาคตได้อย่างถูกต้อง จบการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพในการทำงานที่ดีกว่าบัณฑิตทั่วไป เพราะได้ผ่านประสบการณ์การทำงานที่มีประสิทธิภาพ ได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบงานราชการในระดับท้องถิ่น เกิดการปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานและคนภายในองค์กร

16 จบการนำเสนอ...

17 จัดทำโดย นางสาวศศิณา ยีมามะ รหัสนักศึกษา นางสาวนูร์ไฮย์นี สมัยอุดม รหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจ อาจารย์ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี


ดาวน์โหลด ppt รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google