งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวณัฐราพร พรหมประสิทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวณัฐราพร พรหมประสิทธิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวณัฐราพร พรหมประสิทธิ์
คณะรัฐศาสตร์ เอกการปกครอง

2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เทศบาลเมืองคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

3 หน้าที่ ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการทั้งภายนอกและภายใน
ลงทะเบียนหนังสือรับรอง คำสั่ง ประกาศต่าง ๆ ของเทศบาล พิมพ์หนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก เช็ควันลาของพนักงานเทศบาล เช็ครหัสครุภัณฑ์ จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ เดินเอกสารภายในสำนักงาน

4 งานเลือกตั้ง พิมพ์หนังสือราชการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ปิดประกาศ
ตรวจเช็คอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในการเลือกตั้ง จัดเตรียมเอกสารประกอบหีบเลือกตั้ง จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับหน่วยเลือกตั้ง บรรจุเอกสารและอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตรวจเช็คอุปกรณ์ที่ได้รับการส่งคืนหลังจากเลือกตั้ง

5 ทัศนคติของประชาชนในการเลือกตั้งสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น : กรณีศึกษา เทศบาล เมืองคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

6 ผลการศึกษา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ มีความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยมีค่าเฉลี่ยจัดว่า ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในภาพรวมอยู่ในระดับดี มีทัศนคติทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีค่าเฉลี่ยจัดว่า ประชาชนมีทัศนคติทางการเมือง ในภาพรวมอยู่ในระดับทัศนคติที่ดี

7 ได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย
มีความรับผิดชอบมากขึ้น ทำให้มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานมากขึ้น รู้จักปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

8 ปัญหา เอกสารต่าง ๆ ของคณะที่ส่งให้สถานประกอบการมีข้อมูลไม่ละเอียด
ความสับสนระหว่างเรื่องอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานกับอาจารย์นิเทศ

9 ข้อเสนอแนะ - ควรมีกำหนดการเกี่ยวกับการปฎิบัติสหกิจของนักศึกษา
- ควรมีกำหนดการเกี่ยวกับการปฎิบัติสหกิจของนักศึกษา อย่างละเอียดให้กับสถานประกอบการ - เอกสารต่าง ๆ ที่ส่งให้สถานประกอบการควรมีรายละเอียดชัดเจน - ควรจัดให้อาจารย์ที่ปรึกษากับอาจารย์นิเทศเป็นคน ๆ เดียวกัน


ดาวน์โหลด ppt นางสาวณัฐราพร พรหมประสิทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google