งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
งานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ฐานันดร บรรดาศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครราชสีมา เขต 6

2 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ชุมชนมีความเข้าใจอันดี
เพื่อให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือ โรงเรียนได้มีส่วนช่วยเหลือชุมชนในทุกด้าน เพื่อเป็นการป้องกันและร่วมแก้ปัญหาอุปสรรคด้านต่าง ๆ

3 ขอบข่ายความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
การประชาสัมพันธ์โรงเรียน (รายละเอียด) การให้บริการแก่ชุมชน (รายละเอียด) การร่วมกิจกรรมของชุมชน (รายละเอียด) การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม (รายละเอียด) การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน (รายละเอียด) งานเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายละเอียด)

4 ขอบข่ายความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
การประชาสัมพันธ์โรงเรียน การประชุมผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงาน การทำจุลสาร หรือสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ จัดทำป้ายประกาศ ฯ (ย้อนกลับ)

5 ขอบข่ายความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
การให้บริการแก่ชุมชน การให้บริการทางวิชาการ การให้คำแนะนำ หรือ การปรึกษากิจกรรมในชุมชน การให้บริการ อาคาร สถานที่ หรือวัสดุอุปกรณ์ (ย้อนกลับ)

6 ขอบข่ายความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
การร่วมกิจกรรมของชุมชน การเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่น หรือกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (ย้อนกลับ)

7 ขอบข่ายความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม การเชิญเข้ามาร่วมกิจกรรมวันเด็ก วันแม่ ฯลฯ การเชิญบุคคลในท้องถิ่นที่มีความรู้ มาเป็นวิทยากรในโรงเรียน (ย้อนกลับ)

8 ขอบข่ายความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน การให้ครูมีส่วนร่วมในการติดต่อสัมพันธ์กับชุมชน การจัดกิจกรรมร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน การจัดตั้งชมรมศิษย์เก่า หรือสมาคมครูหรือ ผู้ปกครอง (ย้อนกลับ)

9 ขอบข่ายความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
งานเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนต้องดำเนินการตามระเบียบ ศธ.ว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สรรหา การเสริมความรู้บทบาทหน้าที่ การเสนอแต่งตั้ง การจัดประชุม

10 บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน
ในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน การสร้างศรัทธาในตนเอง การร่วมสร้างศรัทธาให้สถาบัน การสร้างความสนิทสนมกับชุมชน การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน การร่วมกันประชาสัมพันธ์โรงเรียน

11 บทบาท ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กำกับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา อนุมัติหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นชอบระเบียบการวัดผลฯ เสนอแนะการบริหารงานบุคคลตาม พ.ร.บ.ระเบียบ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2544 อื่น ๆ ตามระเบียบกฎหมายกำหนด

12 การใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางเทคโนโลยี ทรัพยากรด้านสถาบัน ทรัพยากรการพัฒนา

13 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google