งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานพนักงานราชการและลูกจ้าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานพนักงานราชการและลูกจ้าง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานพนักงานราชการและลูกจ้าง
ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง อต.

2 หน้าที่และความรับผิดชอบงานพนักงานราชการและลูกจ้างประจำ
1. หมวดธุรการทั่วไปของงานพนักงานราชการและลูกจ้าง 2. หมวดพนักงานราชการ 3. หมวดลูกจ้างประจำ 4. หมวดการจัดทำบัญชีของคืนอัตราเกษียณอายุของข้าราชการตำรวจ

3 1. หมวดธุรการทั่วไปของงานพนักงานราชการและลูกจ้าง
งานสารบรรณรับผิดชอบเกี่ยวกับงานหนังสือทั่วไป ทั้งในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

4 2. หมวดพนักงานราชการ ความหมาย พนักงานราชการคือบุคคลที่ได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดยได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณของส่วนราชการเพื่อเป็นพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการนั้น

5 ที่มา ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 กำหนดให้มีการปรับปรุงกระบวนการจ้างงานภาครัฐในส่วนของลูกจ้างของส่วนราชการให้มีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการใช้กำลังคนภาครัฐ และให้การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัวเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

6 ประเภทของพนักงานราชการ แบ่งเป็น
1. พนักงานราชการทั่วไป 2. พนักงานราชการพิเศษ

7 งานพนักงานราชการ เป็นการดำเนินการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการของ ตร.เสนอคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.)อนุมัติในทุกๆ 4 ปี ซึ่งปัจจุบัน ตร.ได้รับอนุมัติกรอบพนักงานราชการจำนวน 413 อัตราและได้แจ้งหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการทราบ เพื่อดำเนินการคัดสรรหรือเลือกสรรบุคคลในการจ้างเป็นพนักงานราชการ

8 3. หมวดลูกจ้างประจำ 3.1 การจัดทำบัญชีถือจ่ายประจำปีของลูกจ้างประจำ
3.2 การรายงานการกระทำผิดวินัยของลูกจ้างประจำในแต่ละปีงบประมาณ 3.3 การสำรวจรายชื่อลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 3.4 การตรวจสอบความถูกต้องในการปรับเปลี่ยนระดับตำแหน่งของลูกจ้างประจำกรณีพนักงานพิมพ์ดีด

9 3.5 การตรวจสอบความถูกต้องในการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง ของลูกจ้างประจำตำแหน่งที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น
การรับรองค่าจ้างเหลือจ่ายของลูกจ้างประจำในแต่ละปีงบประมาณ การแก้ไข วันเดือน ปีเกิดของลูกจ้างประจำ

10 4. หมวดการจัดทำบัญชีของคืนอัตราเกษียณอายุของข้าราชการตำรวจ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ ยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง เลขที่ตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนสุดท้าย ของข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุในปีงบประมาณและจัดทำบัญชีตามแบบที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ(คปร.)กำหนด (แบบ คปร.1-2) เสนอบัญชีขอคืนอัตราเกษียณอายุของข้าราชการตำรวจตามแบบ ครป.2 ต่อ ตร.พิจารณานำเสนอ ก.ตร.ให้ความเห็นชอบ

11 ส่งข้อมูลการขอคืนอัตราเกษียณอายุราชการ ตามแบบ ครป
ส่งข้อมูลการขอคืนอัตราเกษียณอายุราชการ ตามแบบ ครป.1-5 พร้อมแผ่น ซีดี จำนวน 2 แผ่น ให้ ครป. หมายเหตุ ในส่วนของบัญชีลูกจ้างประจำที่ว่างจากการเกษียณอายุและบัญชีตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ว่างระหว่างปี (แบบ คปร.3-4) ต้องยุบเลิก

12 ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ในหน้าที่ความรับผิดชอบ
กรณีการรวบรวมข้อมูลการเกษียณอายุของข้าราชการตำรวจ ปัจจุบันได้อาศัยการประสานขอข้อมูลจาก ทพ.ซึ่งมีข้อมูลเฉพาะจำนวน ตำแหน่ง และชื่อผู้ที่เกษียณเท่านั้น ยังต้องมีการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับ ตำแหน่ง เลขที่ตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนสุดท้าย ซึ่งต้องประสานและตรวจสอบจาก งานควบคุมอัตรากำลัง อีกครั้งหนึ่ง ทำให้เป็นการใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานมาก จึงเห็นควรให้หน่วยงานแจ้งข้อมูลการเกษียณอายุของข้าราชการให้กับ อต.สกพ.ด้วยอีกทางหนึ่ง

13 ในการสำรวจลูกจ้างเกษียณในปีงบประมาณนั้น บางหน่วยไม่ได้แจ้งข้อมูลกรณีลูกจ้างสูญเสียระหว่างปีให้ อต.สกพ.ทราบ ซึ่งจะทำให้ข้อมูลการจัดทำบัญชีการยุบเลิกอัตราของลูกจ้างประจำคลาดเคลื่อน THANK YOU!


ดาวน์โหลด ppt งานพนักงานราชการและลูกจ้าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google