งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานสถานการณ์การผลิตข้าว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานสถานการณ์การผลิตข้าว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานสถานการณ์การผลิตข้าว
ปีการเพาะปลูก 2550 ส่วนส่งเสริมการผลิตข้าว สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร โทร รายงาน ณ วันที่ 4 เมษายน 2551 Api / ส่วนส่งเสริมการผลิตข้าว / สสจ./ กสก.

2 Api / ส่วนส่งเสริมการผลิตข้าว / สสจ./ กสก.
ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการผลิตข้าว ประเทศไทยมีการผลิตข้าวแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ การผลิตข้าวนาปี คือ ข้าวที่ปลูกในช่วง 1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม ภาคใต้ จะหมายถึงข้าวที่ปลูกในช่วง 16 มิถุนายน - 28 กุมภาพันธ์ ข้าวนาปรัง คือ ข้าวที่ปลูกในช่วงเดือน 1 พฤศจิกายน – 30 เมษายน ภาคใต้จะเริ่มนับตั้งแต่เดือน 1 มีนาคม -15 มิถุนายน Api / ส่วนส่งเสริมการผลิตข้าว / สสจ./ กสก.

3 Api / ส่วนส่งเสริมการผลิตข้าว / สสจ./ กสก.

4 Api / ส่วนส่งเสริมการผลิตข้าว / สสจ./ กสก.
สถานการณ์การผลิตข้าวนาปี (เปรียบเทียบนาปี ปีการผลิต 2548/49 กับ 2549/50) เนื้อที่เพาะปลูกปี 2549/50 รวมทั้งประเทศ ล้านไร่ ลดลงจากปีที่แล้ว ล้านไร่ หรือลดลงร้อยละ 0.40 ผลผลิตปี 2549/50 รวมทั้งประเทศ ล้านตันข้าวเปลือก ลดลงจากปีที่แล้ว ล้านตันข้าวเปลือก หรือลดลงร้อยละ 2.97 ผลผลิตต่อไร่ นาปี ปีการผลิต 2549/50 ทั้งประเทศ 427 กิโลกรัม ลดลงจากปีที่แล้ว 9 กิโลกรัม หรือลดลงร้อยละ 2.11 Api / ส่วนส่งเสริมการผลิตข้าว / สสจ./ กสก.

5 Api / ส่วนส่งเสริมการผลิตข้าว / สสจ./ กสก.
สถานการณ์การผลิตข้าวนาปรัง (เปรียบเทียบนาปรัง ปีการผลิต 2549 กับ 2550) เนื้อที่เพาะปลูกนาปรังปี 2550 รวมทั้งประเทศ ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ล้านไร่ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.73 ผลผลิตนาปรังปี 2550 รวมทั้งประเทศ ล้านตันข้าวเปลือก เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ล้านตันข้าวเปลือก หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.73 ผลผลิตต่อไร่นาปรังปี ทั้งประเทศ 678 กิโลกรัม ลดลงจากปีที่แล้ว 6 กิโลกรัม หรือลดลงร้อยละ 0.877 Api / ส่วนส่งเสริมการผลิตข้าว / สสจ./ กสก.

6 Api / ส่วนส่งเสริมการผลิตข้าว / สสจ./ กสก.

7 Api / ส่วนส่งเสริมการผลิตข้าว / สสจ./ กสก.

8 Api / ส่วนส่งเสริมการผลิตข้าว / สสจ./ กสก.
ราคาจำหน่ายของเกษตรกร ราคาขายข้าวที่เกษตรกขายได้ ตัดยอดสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนมีนาคม 2551 ข้าวหอมมะลิ 13,700 บาท/ตัน ข้าวเปลือกนาปีความชื้น 15% ราคา 9,745 บาท/ตัน ข้าวเปลือกนาปีความชื้น 25% ราคา 9,548 บาท/ตัน ข้าวเหนียวเมล็ดยาว 9,208 บาท/ตัน ข้าวเหนียวเมล็ดสั้น ราคา 8,699 บาท/ตัน ข้าวนาปรังความชื้น 14-15% ราคา 10,235 บาท/ตัน ข้าวนาปรังความชื้น 24-25% ราคา 9,482 บาท/ตัน Api / ส่วนส่งเสริมการผลิตข้าว / สสจ./ กสก.

9 Api / ส่วนส่งเสริมการผลิตข้าว / สสจ./ กสก.

10 Api / ส่วนส่งเสริมการผลิตข้าว / สสจ./ กสก.
สิ่งที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการไปแล้ว ออกใบรับรองเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2550/51 โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ ทำหน้าที่ออกใบรับรองเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2550/51 ตั้งแต่ วันที่ 18 ตุลาคม 2550 และเริ่มรับจำนำข้าวเปลือกตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 – 29 กุมภาพันธ์ 2551 ยกเว้นภาคใต้ เริ่มรับจำนำตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ พฤษภาคม 2551 Api / ส่วนส่งเสริมการผลิตข้าว / สสจ./ กสก.

11 Api / ส่วนส่งเสริมการผลิตข้าว / สสจ./ กสก.
สิ่งที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการไปแล้ว (ต่อ) ผลความก้าวหน้าการออกใบรับรองเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2550/51 ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2550 ถึง 18 มีนาคม 2551 จังหวัดที่เกษตรกรมาขอใบรับรองเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี จำนวน 57 จังหวัด จำนวนเกษตรกรที่มาขอใบรับรองฯ จำนวน 80,720 ราย พื้นที่ปลูกข้าวนาปีของเกษตรกรที่มาขอใบรับรองฯ จำนวน 2,948,821 ไร่ ปริมาณเป้าหมายรวมการรับจำนำ 8 ล้านตันข้าวเปลือก ผลผลิตข้าวที่คาดว่าเกษตรกรจะนำมาจำนำ จำนวน 1,786,401 ตันข้าวเปลือก คิดเป็นร้อยละ จากเป้าหมายการรับจำนำรวม ขณะนี้เกษตรกรนำมาจำนำ จำนวน 238,020 ตัน คิดเป็นร้อยละ 13.32 ของปริมาณข้าวที่เกษตรกรแจ้ง และคิดเป็นร้อยละ 2.98 ของเป้าหมายรวม รับจำนำ (ข้อมูลตัดยอก 18 มี.ค.51) Api / ส่วนส่งเสริมการผลิตข้าว / สสจ./ กสก.

12 Api / ส่วนส่งเสริมการผลิตข้าว / สสจ./ กสก.
ปัญหาในปัจจุบัน มีปัญหาราคาข้าวที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เนื่องจากประเทศผู้ส่งออกข้าวที่สำคัญของโลก ได้แก่ อินเดีย เวียดนาม ได้ประกาศงบการส่งออกข้าว เนื่องจากภัยธรรมชาติ ราคาปัจจัยการผลิตที่สูง Api / ส่วนส่งเสริมการผลิตข้าว / สสจ./ กสก.

13 Api / ส่วนส่งเสริมการผลิตข้าว / สสจ./ กสก.
แนวทางการแก้ไขปัญหา ส่งเสริมให้เข้าร่วมโครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว ส่งเสริมการผลิตข้าวในรูปแบบศูนย์ข้าวชุมชน ของ กรมส่งเสริมการเกษตร Api / ส่วนส่งเสริมการผลิตข้าว / สสจ./ กสก.


ดาวน์โหลด ppt รายงานสถานการณ์การผลิตข้าว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google