งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปกรอบการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปกรอบการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปกรอบการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือ
ดร.สธญ ภู่คง หน.โครงการวิจัย ยงยุทธ แสนประสิทธิ์ ทีมวิจัย

2 สรุปกรอบการพัฒนา การดำเนินการ 3 ระยะ ศึกษาแนวคิด/ ทฤษฎี ระดม
สร้างกรอบการพัฒนาครั้งที่ 1 21 ตุลาคม 2552 ศึกษาแนวคิด/ ทฤษฎี ระดม ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ สร้างกรอบการพัฒนาครั้งที่ 2 13 พฤศจิกายน 2552 สรุปกรอบการพัฒนา

3 กรอบการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือ
แนวคิด ปรัชญา วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระของหลักสูตร กิจกรรม การประเมินผล

4 กรอบแนวคิด/ปรัชญา “การพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี
พรบ.ลูกเสือแห่งชาติ 2551 Completed man - ความจงรักภักดี - ความรักชาติบ้านเมือง - ความสามัคคีในหมู่คณะ นโยบายลูกเสือโลก - มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ - รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง เกิด KUSA - Knowledge - Understanding - Skill - Attitude ทำหน้าที่ของเยาวชน กรอบแนวคิด/ปรัชญา - จงรักภักดีต่อ 3 สถาบัน มีหน้าที่ต่อผู้อื่น มีหน้าที่ต่อตนเอง “การพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข” มีคุณลักษณะ 3 H พัฒนาทักษะ - Happy Healthy Helpful citizen - Global skill (LTC) Academic skill Life skill กลยุทธ์ทางศาสนา - สังคหวัตถุ 4

5 กรอบวิสัยทัศน์ ปรัชญาลูกเสือ
เป็นพลเมืองดี “การพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ รักความเป็นไทย รักสามัคคี รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการลูกเสือ” Completed man ทำหน้าที่ของเยาวชน มีคุณลักษณะ 3 H เกิด KUSA

6 พัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
กรอบวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ที่กำหนดตาม พรบ.ลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ.2551 มาตรา 8 พัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ พัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม พัฒนาให้เกิดจิตสำนึกที่ดี แนวคิดและปรัชญาอื่น ๆ พัฒนาให้เกิดทักษะชีวิต

7 ปรัชญา วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ กรอบเนื้อหาสาระ หลักการ พรบ.ลูกเสือ
เหมาะสมกับช่วงวัย ปรัชญา กรอบเนื้อหาสาระ หลักการ สัญลักษณ์ลูกเสือ พรบ.ลูกเสือ เสริมสร้างทักษะชีวิต ระเบียบวินัย, คุณลักษณะ ชีวิตต้องสู้ ศรัทธายึดมั่น สนองคุณผู้มีพระคุณ เทิดทูนเกียรติยศ เพื่อนช่วยเพื่อน พี่น้องลูกเสือโลก วิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหา สืบสานภูมิปัญญา สู่ความเป็นเลิศ ฯลฯ การประเมิน สมศ. คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ตระหนักรู้ในตน เข้าใจผู้อื่น ความภาคภูมิใจในตนเอง ความรับผิดชอบต่อสังคม การสื่อสาร การสร้างสัมพันธภาพ การตัดสินใจ การแก้ปัญหา การจัดการกับอารมณ์ การจัดการกับความเครียด ฯลฯ ไม่ซ้ำซ้อนกับ 8 สาระ วิสัยทัศน์ สอดคล้องสถานการณ์ วัตถุประสงค์

8 กรอบกิจกรรม Content Child center Symbolic framework
กิจกรรมภายในสถานศึกษา กิจกรรมภายนอกสถานศึกษา กิจกรรมเสริมพิเศษ Learning by doing เรียนรู้ด้วยตัวเอง เน้นการปฏิบัติ Developmental stage Participation Guideline

9 กรอบการประเมินผล ประเมินตามสภาพจริง
ประเมินครอบคลุมกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ประเมินให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร และเกณฑ์มาตรฐานของ สมศ. ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมกับการประเมิน


ดาวน์โหลด ppt สรุปกรอบการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google