งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กลยุทธ์การบริหารงาน ให้มีประสิทธิภาพ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2 กลยุทธ์การบริหารสมัยใหม่
1. การเสริมสร้างภาวะผู้นำ (More Leadership) ความเด็ดขาดในการตัดสินใจ ความรอบคอบในการสั่ง ความหนักแน่นและเที่ยงธรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรอบรู้

3 2. การให้คุณค่าการวางแผน (More Planning)
การตรวจสอบภารกิจ (Mission) ให้ชัดเจน การตรวจสอบปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องให้รอบด้าน การตรวจสอบอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่มีต่อภารกิจทั้งหมด กำหนดวัตถุประสงค์ที่เป็นไปได้และวัดความสำเร็จได้

4 2. การให้คุณค่าการวางแผน (More Planning)
กำหนดมาตรการและทางเลือกที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ ตัดสินใจเลือกมาตรการและทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบให้เหมาะสม กำหนดทรัพยากรในการนำแผนไปปฏิบัติให้ครบถ้วนทั้งบุคลากรงบประมาณ เครื่องมืออุปกรณ์และอื่นๆ กำหนดเกณฑ์การประเมินผลในระดับการบรรลุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน

5 3. การกำกับอย่างมีประสิทธิภาพ
(More Monitoring) หัวหน้าหน่วยทุกระดับต้องกำกับงานให้เป็นไปตามแผน หัวหน้าหน่วยมีหน้าที่ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามแผน หัวหน้าหน่วยต้องปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลอดเวลา การกำกับอย่างใกล้ชิดจะช่วยลดความคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน การกำกับอย่างใกล้ชิดจะทำให้ผู้ปฏิบัติตระหนักว่างานของตนเป็นงานสำคัญที่ได้รับความสนใจจากหัวหน้ามาก

6 4. การกระจายอำนาจการบริหาร (More Decentralization)
พิจารณาและตัดสินใจเฉพาะเรื่องสำคัญเท่านั้น กระจายอำนาจเกี่ยวกับงานกิจวัตรให้ผู้ใต้บังคับบัญชา แต่ละระดับรับผิดชอบโดยตรง กำหนดให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละระดับมีหน้าที่และความรับผิดชอบให้เหมาะสมกับตำแหน่งของตน

7 4. การกระจายอำนาจการบริหาร (More Decentralization)
การมอบหมายงานพิเศษจะต้องคำนึงถึงความสามารถของผู้ปฏิบัติให้เหมาะสม งานกิจวัตรให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแจ้งเพื่อทราบเท่านั้น งานสำคัญที่ผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องเสนอ เพื่อการตัดสินใจจะต้องกำหนดให้วิเคราะห์ทางเลือกเพื่อการพิจารณาด้วย

8 4. การกระจายอำนาจการบริหาร (More Decentralization)
จะต้องจัดระบบการควบคุมและกำกับการทำงานขององค์การให้เป็นไปโดยเฉพาะการประเมินผลและการรายงานความคืบหน้า กำหนดให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับรายงานปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขอย่างชัดเจน ในทุกโอกาสและทุกกรณีที่เกิดปัญหาและอุปสรรคขึ้น

9 4. การกระจายอำนาจการบริหาร (More Decentralization)
ผู้บริหารควรมีเวลาในการพิจารณาภาพรวมขององค์การทั้งระบบและให้เวลาสำหรับการพิจารณาทางเลือกใหม่ๆ ขององค์การ

10 5. การควบรวมหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนเข้า ด้วยกัน (More of the Same)
ประหยัดทรัพยากรบุคคล ประหยัดงบประมาณ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือเต็มประสิทธิภาพ ลดความขัดแย้ง ก่อให้เกิดเอกภาพ

11 6. ให้พนักงานมีส่วนร่วมมากขึ้น (More Participation)
คำนึงถึงคุณค่าของผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมงานแสดงศักย์ภาพได้เต็มที่ สร้างความรับผิดชอบให้แก่ผู้ร่วมงาน กระตุ้นให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้สึกเป็นเจ้าของงานร่วมกัน รู้สึกในความสำเร็จร่วมกัน

12 7. มุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(More Efficiency and Effectiveness) ประหยัดทรัพยากร เพิ่มผลผลิต เพิ่มระดับการบรรจุวัตถุประสงค์

13 8. มุ่งเน้นการประสานงานและความร่วมมือ (More Coordination and Cooperation)
สร้างความเข้าใจต่อผู้ร่วมงานภายในองค์การ สร้างความเข้าใจระหว่างองค์การ สร้างความร่วมมือทั้งภายในและระหว่างองค์การ

14 9. มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(More Information Technology Application) เข้าใจคุณค่าของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการบริหาร สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการบริหารและการจัดการได้เต็มศักยภาพ คำนึงถึงความคุ้มค่าและเหมาะสม

15 10. มุ่งเน้นคุณค่าของการให้บริการ (More Service Mindedness)
ความพอใจของลูกค้าคือความสำเร็จ ต้องพัฒนาสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

16 11. มุ่งเน้นการบรรลุเป้าประสงค์ เป็นสำคัญ (More Goal Oriented)
ต้องเข้าใจเป้าประสงค์ขององค์การให้ชัดเจน ต้องเข้าใจกลยุทธ์ที่จะบรรลุเป้าประสงค์ ต้องมีความมุ่งมั่นในการบรรลุเป้าประสงค์โดยไม่หวั่นเกรงต่ออุปสรรค

17 12. การทำงานเป็นทีม (More Teamworking)
ทั้งองค์กรต้องเป็นทีมเดียวกัน ทีมย่อยในแต่ละฝ่ายต้องมีเป้าหมายสูงสุดขององค์การอย่างเดียวกัน ผู้นำทีมต้องมีภาวะผู้นำ สมาชิกทีมทุกคนต้องมีความศรัทธาในเป้าหมายร่วม สมาชิกทีมทุกคนต้องมีวัฒนธรรมองค์การอย่างเดียวกัน

18 13. ต้องรับผิดชอบต่อสังคม (More Public Awareness)
ผลประโยชน์ขององค์การต้องไม่เป็นภัยต่อสังคม แบ่งปันผลประโยชน์ขององค์การเพื่อทำนุบำรุง

19 14. สร้างความเชื่อถือต่อประชาชน
(More Trust) ทำให้ประชาชนศรัทธา เชื่อถือในสินค้าและบริการขององค์การ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การอย่างมั่นคง

20 The End


ดาวน์โหลด ppt ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google