งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
วัฒนธรรมองค์กร ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี

2 “ให้เกียรติ โปร่งใส จริงใจ ซื่อสัตย์ ยืนหยัดพัฒนา คุณค่าบริการ”
วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม” ปรัชญา “ให้เกียรติ โปร่งใส จริงใจ ซื่อสัตย์ ยืนหยัดพัฒนา คุณค่าบริการ”

3 วัฒนธรรมองค์กร คืออะไร..... : HEALTH “เราชาวศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จะเป็นต้นแบบสุขภาพ มีจริยธรรม ปฏิบัติงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ เรียนรู้ร่วมกัน เคารพและเชื่อมั่นกันและกัน พร้อมเป็นหนึ่งเดียว”

4 ใส่ใจดูแลรักษาตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรงเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น
H = Health model (เป็นต้นแบบสุขภาพ) H ใส่ใจดูแลรักษาตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรงเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น ตรวจสุขภาพและทดสอบสมรรถภาพปีละ 1 ครั้ง วัดรอบเอวปีละ 2 ครั้ง (6เดือน/ครั้ง) มีการยืดเหยียดในที่ประชุมทุกครั้ง หน่วยงานมีการจัดสภาพแวดล้อม/กิจกรรม/ปัจจัยที่เอื้อต่อสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน

5 E = Ethics (มีจริยธรรม) E มีจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์ ทำงานภายใต้หลักการที่ถูกต้อง โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ ตรวจสอบได้ ตรงต่อเวลา เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่นำทรัพย์สิน/ของใช้/เวลา ขององค์กร และตำแหน่งหน้าที่มาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

6 A = Achievement & Accountability
(มุ่งผลสัมฤทธิ์) A มุ่งมั่นรับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้ดีหรือเกินมาตรฐาน มุ่งปฏิบัติงานในความรับผิดชอบให้สำเร็จตามเป้าหมาย มีแผนงาน/โครงการ/ผังกำกับงาน/ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ติดตาม/ประเมินผลงานตนเองอย่างสม่ำเสมอ รับฟังความคิดเห็นจากผู้ร่วมงาน/ผู้มารับบริการและปรับปรุง

7 มุ่งเน้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนางานร่วมกัน
L = Learning (เรียนรู้ร่วมกัน) L มุ่งเน้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนางานร่วมกัน มุ่งเรียนรู้ แสวงหาความรู้ใหม่ๆ ให้ทันต่อเหตุการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสื่อสารกับผู้ร่วมงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ประยุกต์ความรู้ - ประสบการณ์มาใช้กับการปฏิบัติงาน

8 มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม
T = Trustworthiness and H = Harmony (การเคารพเชื่อมั่น/ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน) มีความเคารพในสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น เชื่อมั่นในคุณค่าของทุกคนทุกระดับ มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม T&H

9 - กล้าแสดงความคิดเห็น - กล้าบอกเมื่อมีสิ่งไม่ถูกต้อง
T = Trustworthiness and H = Harmony (การเคารพเชื่อมั่น/ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน) ต่อ - กล้าแสดงความคิดเห็น - กล้าบอกเมื่อมีสิ่งไม่ถูกต้อง - กล้าทดลองวิธีการใหม่ๆ - มีความไว้วางใจ ให้เกียรติ ยอมรับความคิดเห็น ความสามารถของผู้อื่น T&H

10 - สุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน - เคารพ ให้เกียรติ ให้อภัย
T = Trustworthiness and H = Harmony (การเคารพเชื่อมั่น/ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน) ต่อ - สุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน - เคารพ ให้เกียรติ ให้อภัย - เปิดใจ รับฟังความคิดเห็นของทีมงาน - มีการสื่อสารภายในทีมงาน, หน่วยงานอย่างครบถ้วน สม่ำเสมอและทันเหตุการณ์ T&H

11 เป็นองค์กรสุขภาพ (HEALTH)
ความคาดหวัง ด้านวัฒนธรรมองค์กรศูนย์อนามัยที่ 4 รบ. องค์กร เป็นองค์กรสุขภาพ (HEALTH)

12 ความคาดหวัง ด้านวัฒนธรรมองค์กรศูนย์ฯ
- มีสุขภาพแข็งแรง สมาร์ท มีวินัย ซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นเลิศทาง วิชาการ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ใส่ใจบริการ - เรียนรู้ร่วมกัน สื่อสารคุณภาพ - อ่อนน้อมถ่อมตน ให้เกียรติและศรัทธา - ทำงานเป็นทีม รู้รักสามัคคี บุคลากร ศูนย์ฯ

13 การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
องค์กร องค์กรดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์ องค์กรพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลง ท้าทาย แข่งขัน จับต้องเป็นรูปธรรมได้ มีตัวชี้วัดตามระยะเวลา / เปรียบเทียบได้

14 การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
บุคลากร ศูนย์ฯ - สร้างเองจากภายใน (จิตสำนึก) - คนส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติ ก่อให้เกิดบรรยากาศการทำงานใหม่ ใส่ใจซึ่งกันและกัน

15 สรุป - ปรัชญาการทำงาน จนเป็นวัฒนธรรม
Head – วิสัยทัศน์ มองไกล คิดไปข้างหน้า Heart ใจ – ทำจากข้างใน มีใจเป็นที่ตั้ง - ปรัชญาการทำงาน Hand – ลงมือทำปฏิบัติ จนเป็นวัฒนธรรม Guts กึ๋น – อึด บากบั่น มุ่งมั่น สรุป


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google