งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มนุษย์จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ ก็เพราะการรู้จักเลือกประกอบกิจกรรมนันทนาการ สรุปเนื้อหาสาระจาก นันทนาการและการจัดการ พีระพงศ์ บุญศิริ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มนุษย์จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ ก็เพราะการรู้จักเลือกประกอบกิจกรรมนันทนาการ สรุปเนื้อหาสาระจาก นันทนาการและการจัดการ พีระพงศ์ บุญศิริ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มนุษย์จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ ก็เพราะการรู้จักเลือกประกอบกิจกรรมนันทนาการ สรุปเนื้อหาสาระจาก นันทนาการและการจัดการ พีระพงศ์ บุญศิริ ผู้เสนอ อาจารย์อดุลย์ จวงสอน หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย

2 นันทนาการในการดำรงชีวิต
ชีวิตคนในแต่ละวัน นอกจากกิจวัตรประจำวันและภาระที่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่แล้ว ระลอกคลื่นแห่งปัญญาสามารถเคลื่อนเข้ามาสัมผัสกับมนุษย์เราได้ตลอดเวลา เกม กีฬา การท่องเที่ยว เวลาสำหรับการพักผ่อน และกิจกรรมนันทนาการ ได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับมนุษย์ที่ต้องทำงานทุกคน

3 เช่นเดียวกัน มนุษย์เราก็อาจเกิดความกดดัน ความเครียดหรือปัญหาอื่นๆได้ตลอดเวลา เนื่องมาจาก
ปัญหามลภาวะและสิ่งแวดล้อม ปัญหาการจราจรติดขัด ปัญหาอาชญากรรมและพฤติกรรมเยาวชนเบี่ยงเบน ปัญหาความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ปัญหาความเปลี่ยนแปลงทางด้านวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ปัญหาความเครียดทางสังคมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพจิตใจและร่างกาย

4 ลักษณะของกิจกรรมนันทนาการ
1. ต้องเกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใดๆ ไม่ว่าเป็นผู้กระทำหรือถูกกระทำ 2. มีรูปแบบหลากหลาย ไม่มีขอบเขตจำกัด 3. จะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจและมีแรงจูงใจ 4. สามารถจัดขึ้นได้ในเวลาที่ไม่จำกัด 5. เป็นสิ่งที่จริงจังและมีจุดมุ่งหมาย 6. เป็นการบำบัดรักษา 7. เป็นกิจกรรมที่สามารถยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 8. เป็นกิจกรรมที่พึงประสงค์ของสังคม

5 ความสำคัญของนันทนาการ
1. ด้านประชากรและสังคม 2. ต่อครอบครัว 3. ด้านชุมชน นันทนาการช่วยในการพัฒนาชุมชนได้หลายด้าน เช่น 3.1 ช่วยสร้างคนให้เป็นผู้มีเหตุผล 3.2 ช่วยลดปัญหาอาชญากรรม 3.3 ช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี 4. ต่อประเทศชาติ กิจกรรมนันทนาการช่วยส่งเสริมความรัก ความสามัคคี สร้างความสงบสุขในชาติ

6 อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ
1. ลักษณะที่อยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อมภายในครอบครัวหรือชุมชน 2. ความถนัดและทักษะทางกิจกรรม 3. ประสบการณ์ 4. ทัศนคติการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ 5. วุฒิภาวะและระดับการศึกษา

7 6. เพื่อนครูและผู้นำชุมชน
7. ฐานะครอบครัว 8. สภาพดินฟ้าอากาศ 9. วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี 10. การส่งเสริมและสนับสนุนของภาครัฐบาลและเอกชน 11. ผู้นำทางด้านกิจกรรมนันทนาการ

8 บทสรุป กิจกรรมนันทนาการเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญ มีประโยชน์และคุณค่าอย่างใหญ่หลวงต่อมนุษย์ ตั้งแต่วัยเด็กจนกระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่ กิจกรรมนันทนาการจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตทำให้ผู้ที่เข้าร่วมและประกอบกิจกรรมทางนันทนาการเหล่านั้นได้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง

9 ประโยชน์และคุณค่า แยกให้เห็นชัดเจนได้ 4 ประการ คือ
- คุณค่าด้านพัฒนาการสุขภาพ - คุณค่าด้านพัฒนาการมนุษย์สัมพันธ์ - คุณค่าด้านพัฒนาการบุคลิกภาพ - คุณค่าด้านการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีของชาติ


ดาวน์โหลด ppt มนุษย์จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ ก็เพราะการรู้จักเลือกประกอบกิจกรรมนันทนาการ สรุปเนื้อหาสาระจาก นันทนาการและการจัดการ พีระพงศ์ บุญศิริ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google