งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลานวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน สร้างอาชีพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลานวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน สร้างอาชีพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลานวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน สร้างอาชีพ
Dreams Teams Group

2 วัฒนธรรมพื้นบ้าน สืบสานความเป็นไทย มุ่งสร้างอาชีพให้พอกิน พอใช้
วิสัยทัศน์ วัฒนธรรมพื้นบ้าน สืบสานความเป็นไทย มุ่งสร้างอาชีพให้พอกิน พอใช้ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3 นางสาวสุมาลี ศรีจันทร์ นางสาวถิรนันท์ จิตสุข
สมาชิกกลุ่ม นางสาวสุมาลี ศรีจันทร์ นางสาวถิรนันท์ จิตสุข

4 บทนำ มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ในสังคมมีวัฒนธรรม
มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ในสังคมมีวัฒนธรรม เป็นของตนเอง วัฒนธรรมเริ่มจากง่ายๆ ในกลุ่ม เล็กๆ จนขยายใหญ่ขึ้น จึงต้องจัดระเบียบในการ อยู่ร่วมกัน สร้างบรรทัดฐานต่างๆ ขึ้น เพื่อควบคุม สภาพแวดล้อมธรรมชาติ สภาพแวดล้อมสังคม เพื่อให้เกิดผลดีในการดำรงชีวิต

5 รูปแบบวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ปรากฏ ได้แก่ 
ภาษา  วรรณกรรม  ดนตรี  การละเล่น  พิธีกรรม  ความเชื่อ  ประเพณี  สถาปัตยกรรม  และศิลปะ ด้านอื่น ความหลากหลายของวัฒนธรรม ดังกล่าว จะเห็นได้จากวิถีชีวิต ตำนาน นิทาน มุขปาฐะ การละเล่นพื้นบ้าน การแสดงต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ชุมชน

6 การมีลานวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน
สิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องยืนยันว่าวัฒนธรรม ประเพณี งานศิลปะในแขนงต่างๆ ของเรานั้น มีการสืบทอดต่อกันมาเป็นรุ่นๆ จนถึงปัจจุบันนี้ และคงอยู่ตลอดไป

7 แนวคิด 1. ทฤษฏีเศรษฐกิจ 2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ “สังคมร่มเย็นเป็นสุขร่วมกัน” “อยู่อย่างพอเพียง พอกิน พอใช้”

8 ทฤษฏีการตั้งเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้ปกครองและผู้ที่ เกี่ยวข้องสืบทอด ฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรม ตามวิถีชีวิตของชุมชน เพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้และสืบทอดวัฒนธรรม

9 วัตถุประสงค์ (ต่อ) เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันของคน ในชุมชน
เพื่อให้คนในชุมชน มีความตระหนักและ ร่วมรักษามรดกทางวัฒนธรรม

10 แผนการดำเนินงาน ลานวัฒนธรรม พื้นบ้านอีสาน สร้างอาชีพ

11 - งานโรงเรียนกับชุมชน
วิธีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ขั้นวางแผน 1.1 วิเคราะห์ปัญหาความต้องการ - ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาของชุมชน - สร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมภายในชุมชน 1 ตุลาคม 2551 - งานโรงเรียนกับชุมชน - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

12 - รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
วิธีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ขั้นดำเนินงาน 2.1 ดำเนินการประชุมชี้แจง 2.2 กำหนดแนวทาง วางแผนการดำเนินงานตามโครงการ - เชิญวิทยากรที่มีความรู้ในแขนงต่างๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน - การดำเนินงานตามโครงการลานวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานสร้างอาชีพ ได้แก่ ดนตรีพื้นบ้าน การละเล่นพื้นบ้าน งานจักสาน ทอผ้าไหม ทอเสื่อกกวรรณกรรมพื้นบ้าน พฤศจิกายน 2551 ธันวาคม 2551 มกราคม 2552 มกราคม สิงหาคม 2552 - รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป - งานโรงเรียนกับชุมชน - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

13 ขั้นประเมินผลและรายงานโครงการ
วิธีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ขั้นประเมินผลและรายงานโครงการ 3.1 สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ลานวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานสร้างอาชีพ 3.2 ประเมินผลและรายงานโครงการลานวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานสร้างอาชีพ กันยายน 2552 - งานโรงเรียนกับชุมชน - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

14 รูปแบบการดำเนินโครงการ
เป็นการฝึกปฏิบัติการในการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ดนตรีพื้นบ้าน การละเล่นพื้นบ้าน งานจักสาน การทอผ้าไหม ทอเสื่อกก ฯลฯ ให้กับเป้าหมาย ซึ่งได้แก่ ครู นักเรียน ผู้ปกครองในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน

15 งบลงทุน เป็นงบประมาณ ดำเนินการ จำนวนเงิน 50,000 บาท
จำนวนเงิน 50,000 บาท เป็นค่าตอบแทนใช้สอย

16 การบริหารความเสี่ยง มีโครงสร้างการบริหารที่เหมาะสม
กำหนดนโยบายการกำกับ นิเทศ ติดตามให้เหมาะสมกับกิจกรรม

17 ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง สืบทอด ฟื้นฟูและ
นักเรียน ครู ผู้ปกครอง สืบทอด ฟื้นฟูและ อนุรักษ์วัฒนธรรมตามวิถีชีวิตของชุมชน มีแหล่งเรียนรู้และสืบทอดวัฒนธรรมตาม วิถีชีวิตของชุมชน

18 ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ต่อ)
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการร่วม ปฏิบัติการฟื้นฟูและเผยแพร่ความรู้ด้านวัฒนธรรม โรงเรียน นักเรียน ชุมชนและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง มีความตระหนักและร่วมรักษามรดก ทางวัฒนธรรม

19 ประมวลภาพกิจกรรม ลานวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน

20 การละเล่นพื้นบ้าน

21 การทอเสื่อกก การทอผ้าไหม ดนตรีพื้นบ้าน
การทอเสื่อกก การทอผ้าไหม ดนตรีพื้นบ้าน


ดาวน์โหลด ppt ลานวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน สร้างอาชีพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google