งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป้าหมายของหลักสูตร/ การเรียนการสอน วิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป้าหมายของหลักสูตร/ การเรียนการสอน วิทยาศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เป้าหมายของหลักสูตร/ การเรียนการสอน วิทยาศาสตร์
เป้าหมายของหลักสูตร/ การเรียนการสอน วิทยาศาสตร์

2 วัตถุประสงค์ของ การศึกษาวิทยาศาสตร์

3 1990: แนวทางการศึกษาโลกในศตวรรษที่ 21 การศึกษาเพื่อปวงชน (Education For All)

4 1993: Project 2000+: Scientific and Technological Literacy for All (STL) การรู้หนังสือหนังสือเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอสำหรับโลกใน ศตวรรษที่ 21 เพราะเป็นยุคแห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (International Council of Associations for Science Education (ICASE) และ UNESCO)

5 Scientific and Technological Literacy (STL) การรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6 Scientific Technological Literacy

7 การนำความรู้ไปใช้ การสื่อสารเพื่อแก้ปัญหาหรือ ตัดสินใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคม การพัฒนาค่านิยมทางสังคม ความสนใจส่วนบุคคล การประกอบอาชีพ Literacy

8 วัตถุประสงค์ของ การศึกษาวิทยาศาสตร์ ตามแนว STL

9 Social Value Skills อภิปรายประเด็นหรือปัญหา ที่เกิดขึ้นในสังคม โดยแสดงความคิดเห็นและดำเนินการเชิงวิทยาศาสตร์ต่อ ข้อพิจารณาด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และ สิ่งแวดล้อม

10 ตรวจสอบหาความจริง มีทักษะการสืบสอบ (ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์) มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์
Scientific Method

11 นำวิทยาศาสตร์ไปพัฒนาหรือ ปรับปรุงการดำเนินชีวิต สุขภาพ และ รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของการที่โลกมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี Personal Skills

12 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ข้อเท็จจริง มโนทัศน์ สรุปความรู้ของนักวิทยาศาสตร์
Science Knowleage

13 เป้าหมายของหลักสูตรและ การเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ในประเทศไทย
เป้าหมายของหลักสูตรและ การเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ในประเทศไทย

14 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550
มาตรา การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านต่าง ๆ … จัดงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย … และสนับสนุนให้ประชาชนใช้หลักด้านวิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต

15 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550
มาตรา การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านต่าง ๆ … จัดงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย … และสนับสนุนให้ประชาชนใช้หลักด้านวิทยาศาสตร์ในการดำรงชีวิต

16 แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง ( พ. ศ. 2552-2559)​
แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง ( พ.ศ )​...ปรัชญาเศรษฐกิจพอ​เพียง… รู้จักพอประมาณอย่าง มี​เหตุผล มี​ความรอบรู้​เท่าทัน​โลก ​ เพื่อมุ่ง​ให้​เกิด​ การพัฒนาที่ยั่งยืน​และ​ความอยู่ดีมีสุขของคน​ไทย…​เชื่อม​โยง​การพัฒนา​การศึกษากับ​การพัฒนาด้านต่างๆ ​ทั้งด้าน​เศรษฐกิจ สังคม ​การ​เมือง ​การปกครอง วัฒนธรรม สิ่ง​แวดล้อม วิทยาศาสตร์ ​และ​เทค​โน​โลยี …

17 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2545

18 หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

19 เป้าหมายของการจัดการเรียน การสอนวิทยาศาสตร์ ในสถานศึกษา

20 ธรรมชาติ ขอบเขต และข้อจำกัดของวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ ขอบเขต และข้อจำกัดของวิทยาศาสตร์

21 กระบวนการคิด การแก้ปัญหา จินตนาการ การตัดสินใจ การสื่อสาร
กระบวนการคิด การแก้ปัญหา จินตนาการ การตัดสินใจ การสื่อสาร

22 ทักษะการศึกษา ค้นคว้า การคิดค้นทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ทักษะการศึกษา ค้นคว้า การคิดค้นทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

23 ทฤษฎี หลักการพื้นฐาน ทางวิทยาศาสตร์

24 ความสัมพันธ์ระหว่าง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มนุษย์ และสิ่งแวดล้อม
ความสัมพันธ์ระหว่าง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มนุษย์ และสิ่งแวดล้อม

25 การนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการดำเนินชีวิต

26 จิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม ค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์
จิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม ค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์

27 ทำไมต้องเรียนวิทยาศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt เป้าหมายของหลักสูตร/ การเรียนการสอน วิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google