งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทักษะภาษาไทยที่นักเรียนควรทราบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทักษะภาษาไทยที่นักเรียนควรทราบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทักษะภาษาไทยที่นักเรียนควรทราบ
ในการเรียนวิชาภาษาไทยในช่วงชั้นที่ ๓ ปีที่ ๑นักเรียนควรทราบว่า ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่นักเรียนพึงมีนั้นเป็นอย่างไร

2 มาดูกันดีกว่าว่าเราจะต้องมีความสามารถในทักษะแต่ละด้านอย่างไร
การฟัง ฟังแล้วสามารถเก็บใจความสำคัญได้แล้วเล่าเรื่องที่ฟังได้ถูกต้องรวมทั้งสามารถแสดงความคิดเห็น สนับสนุน หรือขัดแย้งอย่างถูกกาลเทศะและสุภาพ มีมารยาทในการฟัง นอกจากนี้เน้นการฝึกใช้ความคิด รู้จักวินิจฉัยเรื่องที่น่าฟัง ทราบถึงเจตนาของผู้พูด ตลอดจนสามารถนำสิ่งที่ฟังไปใช้ประโยชน์ได้และมีนิสัยที่ดีในการฟังคือมีความกระตือรือร้น ที่จะฟังเรื่องที่มีประโยชน์   

3 ทักษะการฟังผ่านมาแล้วเรามาดูทักษะด้านต่อไปกันดีกว่า
 การพูด รู้จักพูดด้วยน้ำเสียงและถ้อยคำที่สุภาพชัดเจน เหมาะสมกับสถานการณ์และบุคคล มีมารยาทและรู้ระเบียบในการพูด เน้นบุคลิกภาพที่ดีในการพูด สามารถพูดแสดงความคิดและให้เหตุผลได้ ตลอดจนเล่าเรื่องต่าง ๆ และร่วมกิจกรรมการพูดได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว มีความมั่นใจในตนเองและสนุกสนาน      

4 เป็นอย่างไรทักษะการฟังอ่านแล้วคิดว่าทำได้หรือไม่
การอ่าน สามารถอ่านได้ชัดเจน ถูกต้องรวดเร็วและคล่องแคล่วอ่านแล้วสามารถจะจับใจความ และรู้รสไพเราะของข้อความที่อ่านรวมทั้งอ่านทำนองเสนาะได้ นอกจากนี้ยังมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักแหล่งวิทยาการเพื่อค้นหาความรู้ และความสามารถเลือกหนังสืออ่านที่เหมาะสม สามารถใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์เรื่องที่อ่านได้ นำเรื่องจากการอ่านไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

5 มาดูทักษะสุดท้ายกันเลยดีกว่า
  การเขียน สามารถเขียนสะกดคำได้ถูกต้องรวดเร็ว อ่านง่าย มีระเบียบ เน้นการเขียนตัวหวัดแกมบรรจง โดยฝึกให้เขียนแสดงความรู้สึกนึกคิด ความคิดเห็นและสื่อความในรูปแบบต่าง ๆ เช่น คำขวัญ คำโฆษณา จดหมาย การบันทึกรายงานจากการอ่าน การค้นคว้า เรียงความ ย่อความ เขียนเชิงสร้างสรรค์ทั้งในรูปร้อยแก้ว และร้อยกรอง ให้มีนิสัยชอบรวบรวมจดบันทึกเพื่อเตือนความจำและเป็นหลักฐานในการค้นคว้าภายหลัง ตลอดจนสามารถนำความรู้และทักษะการเขียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม

6 ทราบแล้วนะว่าเราควรศึกษาทักษะแต่ละด้านอย่างไร
ทักษะภาษาไทย ควรฝึกไว้ใช้สื่อสาร ฟังพูดอ่านเขียนผ่าน ใช้สื่อสารภาษาไทย ฝึกฟังพูดอ่านเขียนคล่อง ท่วงทำนองอักขรฝึกไว้ ร่วมกันอนุรักษ์ภาษาไทย สื่อสารได้ในชีวิตประจำวัน


ดาวน์โหลด ppt ทักษะภาษาไทยที่นักเรียนควรทราบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google