งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้
หนึ่งปีมีสี่ฤดู นางสาววิวรรณ์รักษ์ นวนอนันต์สกุล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

2 มาตรฐานการเรียนรู้ จ 1.3 ม5/2 พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ สาระ หรือหัวข้อเรื่องที่ได้จากการ วิเคราะห์ เหตุการณ์ และสถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจ จ 1.3 ม5/3 พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว และเหตุการณ์ต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจ พร้อมให้เหตุผลประกอบ จ 3.1 ม5/1 ค้นคว้า สืบค้น รวบรวม และสรุปข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และนำเสนอด้วยการพูดหรือการเขียน จ 4.2 ม5/1 ใช้ภาษาจีนในการสืบค้นหรือค้นคว้า รวบรวมและสรุปความรู้ หรือข้อมูลจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

3 วัตถุประสงค์ นักเรียนสามารถพูดแนะนำ ชี้แจง อธิบายสภาพอากาศและปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ นักเรียนสามารถพูด – เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ นักเรียนสามารถใช้ภาษาจีนค้นคว้าหาความรู้ ข้อมูลต่างๆ ได้

4 คำถามกำหนดกรอบความคิด
คำถามสร้างพลังคิด เราจะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันอย่างไร คำถามประจำหน่วย สภาพอากาศแต่ละฤดูมีความแตกต่างกันอย่างไร คำถามประจำบท ปักกิ่งมีกี่ฤดู อะไรบ้าง คำว่า “ฤดูใบไม้ผลิ” “ฤดูร้อน” “ฤดูใบไม้ร่วง” “ฤดูหนาว” ภาษาจีนพูดว่าอย่างไร

5 เครื่องมือในการประเมิน
แบบประเมินการอ่าน แบบประเมินผลการทำงานเป็นกลุ่ม แบบประเมินผลงาน

6 โครงงาน : หนึ่งปีมีสี่ฤดู
ใช้ภาษาจีนค้นคว้าหาข้อมูลสภาพอากาศ อุณหภูมิของแต่ละมณฑลในประเทศจีน อธิบายสภาพอากาศ อุณหภูมิของแต่ละมณฑล พร้อมทั้งระบุความแตกต่างของสภาพอากาศและอุณหภูมิของแต่ละมณฑล จับกลุ่มอภิปรายถึงสภาพแวดล้อม สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน พร้อมทั้งนำเสนอผลการอภิปราย ระบุแหล่งข้อมูล

7 โครงงาน : หนึ่งปีมีสี่ฤดู
เป้าหมาย Goal : นักเรียนใช้ภาษาจีนในการค้นคว้าหาข้อมูลและนำเสนอผลงานเป็นภาษาจีนได้ บทบาท Role : พิธีกรรายงานพยากรณ์อากาศ กลุ่มผู้ชม Audience : ครูและนักเรียนในชั้นเรียน ชุดกิจกรรมและภาระงาน Set of activities task: นักเรียนเขียนสภาพอากาศและอุณหภูมิของแต่ละมณฑลในประเทศจีน จับกลุ่มอภิปรายถึงความแตกต่างของสภาพอากาศและอุณหภูมิของแต่ละมณฑล ผลงาน Product : นักเรียนจัดบอร์ดแสดงอุณหภูมิของแต่ละมณฑล พร้อมกับนำเสนอผลงาน


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google