งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมการเรียนรู้ เรื่อง ข้าวสาลีมีความสำคัญต่อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมการเรียนรู้ เรื่อง ข้าวสาลีมีความสำคัญต่อ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมการเรียนรู้ เรื่อง ข้าวสาลีมีความสำคัญต่อ
สรุปภาพรวมการเรียนรู้ เรื่อง ข้าวสาลีมีความสำคัญต่อ ชีวิตของคนจีนหรือไม่ ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยครูเบญจพร ห่อประเสริฐ โรงเรียนปทุมวิไล ปทุมธานี สพม.4

2 มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
ประเพณี ของเจ้าของภาษา มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง มาตรฐาน ต เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟัง และอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และสามารถแสดง ความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณ มาตรฐาน ต นำเสนอข้อมูล ข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆโดย การพูดและการเขียน มาตรฐาน ต แสดงความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ และความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา ตัวชี้วัด พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคล และสิ่งใกล้ตัวง่ายๆ 2. อธิบาย ประวัติ ความเป็นมา ความเชื่อและเหตุผลของขนบธรรมเนียม

3 มีความรู้ความเข้าใจความหมาย และประโยชน์ การนำไปใช้ข้าวสาลีได้
วัตถุประสงค์ สามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ง่ายเกี่ยวกับข้าวสาลี และอาหารที่ใช้ข้าวสาลี และประโยคง่ายๆเป็นภาษาจีนได้ ถ่ายทอดความรู้ที่ได้ออกมาในรูปแบบของชิ้นงาน

4 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
คำถามสร้างพลังคิด เราสามารถนำข้าวสาลีไปดัดแปลงทำอาหารจีนชนิดไหนได้บ้าง คำถามประจำหน่วย ข้าวสาลีมีความสำคัญต่อชีวิตของคนจีนหรือไม่ คำถามประจำบท ข้าวสาลีคืออะไร ข้าวสาลีมีประโยชน์อย่างไร ข้าวสาลีนำไปทำอะไรได้บ้าง ข้าวสาลีเกี่ยวข้องกับแป้งสาลีหรือไม่

5 แบบประเมินการทำงานกลุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน แบบประเมิน การรายงานหน้าชั้น

6 นักเรียนรู้ว่าข้าวสาลีมีความสำคัญต่อชีวิตของคนจีนอย่างไรบ้าง
นักเรียนช่วยกันสืบค้นข้อมูล และถ่ายทอดข้อมูลจริงที่ได้ เป้าหมาย บทบาท โครงงาน ภาระงาน กลุ่มเป้าหมาย ถ่ายทอดกลวิธีทำอาหารจีนที่ใช้ข้าวสาลีหนึ่งอย่าง นักเรียนชั้นม.4 จำนวน 45 คน


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมการเรียนรู้ เรื่อง ข้าวสาลีมีความสำคัญต่อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google