งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการตลาด ความหมายการจัดการตลาด กระบวนการการจัดการตลาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการตลาด ความหมายการจัดการตลาด กระบวนการการจัดการตลาด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการตลาด ความหมายการจัดการตลาด กระบวนการการจัดการตลาด
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการทางการตลาด ความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาด ระดับการวางแผนกลยุทธ์การตลาด การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร การวิเคราะห์การตลาดธุรกิจสื่อ

2 การจัดการตลาด กระบวนการวางแผนและปฏิบัติโดยอาศัยแนวคิด การกำหนดราคา การส่งเสริมการตลาด การจัดจำหน่ายสินค้า และบริการ เพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคล และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร การจัดการตลาดเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการเลือกตลาดเป้าหมาย หาลูกค้า รักษาลูกค้า และเพิ่มจำนวนลูกค้า โดยการสร้างสรรค์ ส่งมอบและสื่อสารให้เห็นถึงคุณค่าของสินค้า และบริการที่ลูกค้าได้ 2/12

3 กระบวนการการจัดการตลาด
การบริหารการตลาด กระบวนการวางแผนการตลาด - วิเคราะห์โอกาสทางการตลาด (SWOT) -การวางแผนการตลาด - การวางแผนกลยุทธ์การตลาด (4P’s) -การปฏิบัติการ/ การควบคุมทางการตลาด กลยุทธ์การตลาด การออกแบบ 4 P’s -ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s: Marketing Mix) -ส่วนตลาด(Segmentation) -ตำแหน่งผลิตภัณฑ์(Positioning) -กลุ่มเป้าหมาย (Target Market) การวางแผนการตลาด ขั้นตอนการวางแผนการตลาด -วัตถุประสงค์ทางการตลาด (Marketing Objective) -กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategies:4P’s) 3/12

4 ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการตลาด
การวางแผนการบริหารการตลาด (Marketing Plan) กระบวนการดำเนินงานด้านการบริหารการตลาดอย่างเป็นระบบ ได้แก่ การกำหนดวัตถุประสงค์ การพิจารณาหาโอกาสทางการตลาด และ การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม แผนการตลาด (Marketing Plan) เอกสารหรือคู่มือในการปฏิบัติและควบคุมกิจกรรมทางการตลาด ซึ่งจะต้องสัมพันธ์กับกลยุทธ์การตลาดที่กำหนดไว้ โอกาสทางการตลาด (Marketing Opportunity) ปัจจัยที่เอื้ออำนวยต่อการการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจสามารถสร้างกำไรและได้เปรียบทางการแข่งขัน 4/12

5 ความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาด
การวางแผนกลยุทธ์ กระบวนการบริหารทรัพยากรและความสามารถขององค์กรให้เหมาะสมกับโอกาสทางการตลาดในระยะยาว การวางแผนกลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategic Planning) การกำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการบริหารการตลาด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด เกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายทางการตลาด / 4P’s / การจัดสรรทรัพยากรทางการตลาด/ เลือกตลาดเป้าหมาย 5/12

6 ระดับการวางแผนกลยุทธ์การตลาด
องค์กร (Corporate Strategic) ระดับหน่วยธุรกิจ (Business Unit Strategic) ผลิตภัณฑ์ต้องสร้างความแตกต่าง/ เป็นผู้นำด้านต้นทุน/ การปรับตัวที่รวดเร็ว/ มุ่งความสำคัญเฉพาะส่วน ระดับหน้าที่ (Functional Strategic) สร้างคุณค่าด้านคุณภาพ/ ประสิทธิภาพ/ การส่งมอบให้กับลูกค้า อาศัยการตลาด/การปฏิบัติการ/R&D/การบัญชี/การเงิน/ การจัดซื้อ และHR กระบวนการประเมิน สภาวะแวดล้อม/ กำหนดลักษณะงาน Vision/ Mission/ Goal / ผลิตภัณฑ์ /ทรัพยากรที่จะใช้ภายในหน่วยธุรกิจ 6/12

7 การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร
องค์กรทำธุรกิจ (สื่อ) ประเภทใด องค์กรเลือกส่วนตลาด (Segmentation) ใด (Mass / Niche/ Customize Marketing) บริหารจัดการองค์กรอย่างไร (Vision/ Mission/ Goal) ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยธุรกิจ+สายผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ 7/12

8 การวิเคราะห์การตลาดธุรกิจสื่อ 1. วิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด
ตลาด และ แนวโน้มทางการตลาด (Market / Trend) ส่วนตลาด (Segmentation) ยอดขาย / ส่วนแบ่งการตลาด /ขนาดตลาด (Sale Volumes/ Market Share/Market Size) อัตราการเติบโต (Growth Rate) คู่แข่งขัน : ทางตรงและทางอ้อม (Competitor (Direct/ Indirect) ผู้นำทางการตลาด (Leader) วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย (Needs/ Wants/ Demands) การวิจัยทางการตลาด (Research) 8/12

9 การวิเคราะห์การตลาดธุรกิจสื่อ
2. วิเคราะห์การบริหารจัดการองค์กร นโยบายขององค์การ ปรัชญา (Philosophy) / วิสัยทัศน์ (Vision) / พันธกิจ (Mission) / ตำแหน่ง ทางการตลาด :จุดขาย (Positioning: Uniqueness) / สโลแกน (Slogan) / โลโก้ (Logo) ประวัติ/ พัฒนาการขององค์กร การบริหารจัดการ (5M+ 1 R) บุคลากร (Man)/ แหล่งที่มาของรายได้ +การเงิน-บัญชี (Money) เทคโนโลยี+ วัตถุดิบ (Mechanic + Material)/ โครงสร้าง+บทบาทหน้าที่ (Management) / การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 9/12

10 การวิเคราะห์การตลาดธุรกิจสื่อ
3. วิเคราะห์การการตลาด กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) ส่วนประสมทางการตลาด 4P’s ส่วนตลาด ( Marketing Segmentation) Mass / Niche / Customization (One-to-One) กลุ่มเป้าหมาย / ลูกค้า (Target Market) วิเคราะห์ ความจำเป็น / ความต้องการ / ความสามารในการซื้อ พฤติกรรม 5W 1H, Lifestyle 10/12

11 การวิเคราะห์การตลาดธุรกิจสื่อ 4. วิเคราะห์โอกาสทางการตลาด SWOT
จุดแข็ง: Strength โอกาส: Opportunities ปัจจัยภายใน การบริหารโครงสร้างองค์กร นโยบายองค์กร (ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ) วัฒนธรรมขององค์กร ความรับผิดชอบในหน้าที่ ทรัพยากรขององค์กร (5M) 4P’s / Positioning ตลาดเป้าหมายหรือลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ปัจจัยภายนอก ประชากร (Demographic) สังคมและวัฒนธรรม (Social/ Culture) การเมืองและกฎหมาย (Political/ Law) เศรษฐกิจ (Economic) เทคโนโลยี (Technology) ทรัพยากรธรรมชาติ (Sources) คู่แข่ง (Competitors) S O W T จุดอ่อน: Weakness อุปสรรค: Threats 11/12

12 การวิเคราะห์การตลาดธุรกิจสื่อ 5. วิเคราะห์แนวโน้มทางการตลาด
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มทางการตลาด ปัจจัยภายใน + ภายนอกองค์กรที่ส่งผลต่อการขยาย/ ยุติ ศักยภาพในการขยายธุรกิจ / ตลาด ขยายไปยังผลิตใหม่ที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิม ขยายตลาด (ลูกค้า) : ประชากรศาสตร์ + Lifestyle 12/12


ดาวน์โหลด ppt การจัดการตลาด ความหมายการจัดการตลาด กระบวนการการจัดการตลาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google