งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในการจ่ายเงินให้กับ ผู้มีสิทธิรับเงินตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในการจ่ายเงินให้กับ ผู้มีสิทธิรับเงินตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในการจ่ายเงินให้กับ ผู้มีสิทธิรับเงินตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ

2 แต่งตั้งผู้แทนของส่วนราชการ
เพื่อทำหน้าที่รับ “เช็คช่วยชาติ” จากธนาคารหรือสาขาธนาคารในจังหวัดต่าง ๆ ส่วนกลาง ให้หัวหน้าฝ่ายการเงิน ส่วนภูมิภาค ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สชป

3

4

5 การจ่าย “เช็คช่วยชาติ”
สามารถจ่ายเช็คให้ผู้มีสิทธิรับเงินได้ตั้งแต่ วันที่ 26 มีนาคม และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน

6 วิธีการจ่าย “เช็คช่วยชาติ”
กรณีผู้รับบำนาญปกติ 1. ผู้รับบำนาญปกติในส่วนกลาง สามารถรับได้ที่ ศูนย์แสดงสินค้าส่งออก ตั้งแต่วันที่ 26 – 31 มีนาคม 2552 2. ผู้รับบำนาญปกติในส่วนภูมิภาค สามารถรับได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดที่แสดงเจตนารับบำนาญปกติ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม เป็นต้นไป

7 กรณีข้าราชการและลูกจ้างประจำ
1. ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัดสำนัก / กอง (ส่วนกลาง) ข้าราชการ ให้มารับได้ที่ห้องรับรองผู้เกษียณอายุราชการ กองการเงินและบัญชี ในวันที่ 26 มีนาคม ตั้งแต่เวลา – น. ลูกจ้างประจำ ให้มารับได้ที่กองการเงินและบัญชี ในวันที่ มีนาคม ตั้งแต่เวลา – น. โดยแบ่งลำดับอักษร

8 ก – ธ รับเช็คที่ห้องรับรองผู้เกษียณอายุราชการ
น – ว รับเช็คที่ห้องนันทนาการ ศ – อ รับเช็คที่ห้องรับจ่ายเงิน

9 2. ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักชลประทานที่ 1 – 17 (ส่วนภูมิภาค)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปของแต่ละสำนักเป็นผู้กำหนดสถานที่และขั้นตอนในการจ่าย

10 พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ให้ติดต่อกับนายจ้าง (สำนัก / กอง ต้นสังกัด)

11 เอกสารประกอบการรับเช็ค
ผู้มีสิทธิมารับด้วยตนเอง บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ซึ่งออกโดยส่วนราชการ ซึ่งระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน ผู้มีสิทธิไม่มารับด้วยตนเอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมชลประทาน - หนังสือมอบฉันทะ โดยแนบสำเนาบัตร ประชาชนของผู้มอบ และผู้รับมอบ มอบหมายให้ให้บุคคลภายนอก หนังสือมอบอำนาจ โดยแนบสำเนาบัตร ประชาชนของผู้มอบ และผู้รับมอบ

12 ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
แบบ 1 ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในการจ่ายเงินให้กับ ผู้มีสิทธิรับเงินตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google