งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจสอบการนำส่งเงินรายได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจสอบการนำส่งเงินรายได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจสอบการนำส่งเงินรายได้
งานบัญชี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น การตรวจสอบการนำส่งเงินรายได้ วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 เอกสารการนำส่งเงินรายได้ งานบัญชี กองคลัง
ใบสรุปนำส่ง (FNDS) ใบนำส่งเงิน (FNDC) ใบนำฝาก (FNDP) ใบเสร็จรับเงิน หลักฐานการรับเงิน (PAYIN SLIP/ใบแจ้ง การโอนเงินจากธนาคาร) * ในกรณีหลักฐานการรับเงินที่ได้รับจากการแฟล็กซ์หรือถ่ายเอกสาร ให้คณะ/หน่วยงานรับรองสำเนาถูกต้องในหลักฐานประกอบการออกใบเสร็จรับเงิน

3 การออกใบเสร็จรับเงินประเภทรายได้เงินประกันที่ต้องจ่ายคืน
เนื่องจากส่วนกลางอ้างอิงเลขที่ใบเสร็จรับเงินในการจ่ายเงินคืนประเภทเงินประกัน ซึ่งมีผลทำให้คณะ/หน่วยงานต้องเลือกประเภทเจ้าหนี้ในช่องรหัสประเภทเจ้าหนี้ตรงกับรหัสรายรับเงินประกัน (420XXXXXX) ที่เก็บจากบุคคลภายนอก นักศึกษา นักเรียนและบุคลากร มข. หากคณะ/หน่วยงานไม่ได้เลือกประเภทเจ้าหนี้ จะมีผลทำให้ไม่เกิดรายการทางบัญชี ในระบบบัญชี บันทึกการรับเงินทั่วไปและรับเพื่อ ตั้งหนี้เจ้าหนี้ เลือกรหัสประเภทเจ้าหนี้ 07 เจ้าหนี้เงินประกันซอง 08 เจ้าหนี้เงินประกันสัญญา 09 เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน 10 เจ้าหนี้เงินประกันของ เสียหาย

4 การตรวจสอบการนำส่งเงินในแต่ละเดือน
รายงานรายละเอียดการนำส่งเงิน เลือกกลุ่มงานการรับ และนำส่งเงิน ระบบงานรับ/จ่ายเงิน งานจัดทำใบนำส่ง รายงานรายละเอียดการนำส่งเงิน

5 ตัวอย่าง คณะเกษตรศาสตร์ (03)
กำหนดเงื่อนไขที่ต้องการ สถานะเอกสาร ปกติ ประจำคณะ/ หน่วยงาน : 0300 คณะ/หน่วยงาน : 03 วันที่นำส่งเงิน : 01/04/2556– 30/04/2556 กดปุ่ม ระบบจะแสดงหน้าตัวอย่างเอกสาร การเข้าหน้าจอ

6 ตัวอย่าง คณะเกษตรศาสตร์ (03)
รายงานรายละเอียดการนำส่งเงินประจำวัน สถานะปกติ พบว่าไม่มีข้อมูลเลขที่ใบนำส่งเงิน และเลขที่ใบเสร็จซึ่งแสดงให้เห็นว่าใบเสร็จรับเงินที่ออกในระบบ KKUFMIS ประจำเดือนเมษายน 2556 ได้จัดทำนำส่งเงินหมดแล้ว ซึ่งรายงานดังกล่าวสามารถตรวจสอบการนำส่งเงินในแต่ละเดือนของคณะได้

7 การตรวจสอบการบันทึกรายรับในระบบบัญชี
ตัวอย่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ (04)

8 กำหนดเงื่อนไขที่ต้องการ
ตัวอย่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ (04) กำหนดเงื่อนไขที่ต้องการ ประเภทรายงาน : สรุป ระบบ : ทั้งหมด สถานะใบสำคัญ : ปกติ รหัสหน่วยงาน : 04 ประเภทใบสำคัญ : RV วันที่บันทึกบัญชี : 10/05/2556 รหัสแหล่งเงิน : 2 การเข้าหน้าจอ

9 ตัวอย่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ (04)

10 รายงานรายรับจริง เลือกกลุ่มบัญชีกองทุน
ประโยชน์ : เพื่อให้คณะ/หน่วยงานสามารถนำรายงานดังกล่าวไปเปรียบเทียบ กับประมาณการรายรับที่คาดการณ์ไว้ และสามารถนำไปวิเคราะห์แนวโน้มของรายได้ที่เกิดขึ้นเพื่อใช้ประกอบการงบประมาณรายรับในปีต่อๆไป รายงานรายรับจริง เลือกกลุ่มบัญชีกองทุน รายงาน รายงานงบการเงิน งบรายได้ – ค่าใช้จ่าย (รายงานประจำงวดและ สะสม)

11 กำหนดเงื่อนไขที่ต้องการ
ตัวอย่าง คณะเกษตรศาสตร์ (03) กำหนดเงื่อนไขที่ต้องการ หน่วยงานบันทึกงบ (ระบุ 01) : 01 รหัสงบการเงิน : PL104 ปีบันทึกบัญชี : งวดบัญชี : ถึง 7 รหัสหน่วยงาน : รหัสแหล่งเงิน : 2 การเข้าหน้าจอ

12 ตัวอย่าง คณะเกษตรศาสตร์ (03)

13 รายงานคำนวณเงินเพื่อโอน สาธารณูปโภค 5% กองทุน 5%
รายงานนี้ส่วนกลางใช้ประกอบในการคำนวณหักสาธารณูปโภค 5% กองทุน 5% ซึ่งคณะ/หน่วยงานสามารถตรวจสอบโดยใช้รายงานนี้ประกอบกับที่ส่วนกลางบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายโอนให้กองทุนรวม 5% ( ) และบัญชีค่าใช้จ่ายโอนสมทบสาธารณูปโภค 5% ที่มิติคณะหรือหน่วยงาน รายงานคำนวณเงินเพื่อโอน สาธารณูปโภค 5% กองทุน 5% เลือกกลุ่มบัญชีกองทุน รายงาน รายงานการเงิน งบรายได้ – ค่าใช้จ่าย (รายงานประจำงวดและ สะสม)

14 กำหนดเงื่อนไขที่ต้องการ
ตัวอย่าง คณะเกษตรศาสตร์ (03) กำหนดเงื่อนไขที่ต้องการ หน่วยงานบันทึกงบ (ระบุ 01) : 01 รหัสงบการเงิน : PL105 ปีบันทึกบัญชี : งวดบัญชี : ถึง 6 รหัสหน่วยงาน : รหัสแหล่งเงิน : 2 การเข้าหน้าจอ

15 ตัวอย่าง คณะเกษตรศาสตร์ (03)

16 งานบัญชี กองคลัง จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การตรวจสอบการนำส่งเงินรายได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google