งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการยื่นเรื่อง ขอรับเงินคืน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการยื่นเรื่อง ขอรับเงินคืน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการยื่นเรื่อง ขอรับเงินคืน

2 ผู้มีสิทธิรับเงินจาก กบข.
1. กรณีสมาชิกพ้นสภาพเนื่องจาก ออกจากราชการ ผู้มีสิทธิรับเงินคือ สมาชิกเท่านั้น 2. กรณีสมาชิกพ้นสภาพเป็นบุคคล ล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ผู้มีสิทธิรับเงิน คือ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

3 ผู้มีสิทธิรับเงินจาก กบข.
3. กรณีสมาชิกเสียชีวิต ผู้มีสิทธิรับเงิน คือ ผู้มีสิทธิรับมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้รับพินัยกรรม นำพินัยกรรมยื่นร้องต่อศาลจัดตั้งผู้จัดการมรดก

4 ผู้มีสิทธิรับเงินจาก กบข.
3. กรณีสมาชิกเสียชีวิต ผู้จัดการมรดก ผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาล ทายาทโดยธรรม ผู้สืบสันดาน บิดามารดา พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 4. พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน 5. ปู่ ย่า ตา ยาย 6. ลุง ป้า น้า อา

5 ขั้นตอนการขอรับเงิน กรณีสมาชิกเป็นผู้ยื่นขอรับเงินคืน
หน่วยงานต้นสังกัด กบข. เงินที่จะได้รับ วิธีการรับเงิน เช็ค ธนาณัติ โอนเงินเข้าบัญชี ตามระบุในแบบขอรับเงิน ตรวจสอบสิทธิในการได้รับเงิน และเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานต่างๆรวมทั้งข้อมูลการนำส่งเงิน เงินแต่ละประเภทที่จะได้รับตามสิทธิ ยื่นแบบ ขอรับเงิน 15 วันทำการ 7 วันทำการ

6 กรณีสมาชิกมีสิทธิ และ เลือกรับบำนาญ
แบบ กบข. รง 008/1/2549 สำเนาคำสั่งออกพร้อม เจ้าหน้าที่รับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาใบแนบหนังสือสั่งจ่ายบำนาญ สมาชิก กบข. พร้อมเจ้าหน้าที่รับรอง สำเนาถูกต้อง สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรก พร้อม สมาชิกรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีเลือกวิธีโอนเงินเข้าบัญชี)

7 กรณีสมาชิกมีสิทธิรับบำเหน็จ หรือไม่มีสิทธิรับบำเหน็จบำนาญ
แบบ กบข. รง 008/1/2549 สำเนาคำสั่งออก พร้อมเจ้าหน้าที่รับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรก พร้อมสมาชิกรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีเลือกวิธีโอนเงินเข้าบัญชี)

8 ขั้นตอนการขอรับเงิน กรณีทายาทเป็นผู้ยื่นขอรับเงินคืน
วิธีการรับเงิน ทายาท หน่วยงานต้นสังกัด กบข. เงินที่จะได้รับ ติดต่อที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตตามภูมิลำเนาของตนเองเพื่อสอบปากคำ ตามแบบ ปค.14 ที่ กบข. กำหนด ตรวจสอบสิทธิในการได้รับเงิน และเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานต่างๆรวมทั้งข้อมูลการนำส่งเงิน สะสม + สมทบและผลประโยชน์ ของเงินดังกล่าว เช็ค ธนาณัติ โอนเงินเข้าบัญชี ตามระบุในแบบขอรับเงิน 15 วันทำการ 7 วันทำการ

9 ขั้นตอนการขอรับเงิน กรณีผู้จัดการมรดกเป็นผู้ยื่นขอรับเงินคืน
หน่วยงานต้นสังกัด เงินที่จะได้รับ วิธีการรับเงิน กบข. สะสม + สมทบและผลประโยชน์ ของเงินดังกล่าว เช็ค ธนาณัติ โอนเงินเข้าบัญชี ตามระบุในแบบขอรับเงิน ไปติดต่อขอจัดตั้งผู้จัดการมรดก ณ ศาลแพ่ง ตรวจสอบสิทธิในการได้รับเงิน และเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานต่างๆรวมทั้งข้อมูลการนำส่งเงิน 15 วันทำการ 7 วันทำการ

10 กรณีสมาชิกเสียชีวิต กรณีเป็นผู้จัดการมรดก แบบ กบข. รง 008/2/2549
คำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก ฉบับเจ้าหน้าที่ศาลรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมผู้จัดการมรดกรับรองสำเนาถูกต้อง หลักฐานเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

11 กรณีสมาชิกเสียชีวิต กรณีเป็นทายาทโดยธรรม แบบ กบข. รง 008/2/2549
สำเนาใบมรณบัตร พร้อมทายาทรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาใบทะเบียนสมรส พร้อมคู่สมรสรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีมีคู่สมรส) แบบบันทึกสอบปากคำ (ป.ค.14) ที่ออกโดยกรมการปกครองหรือ สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมทายาทเจ้าของบัญชีรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีเลือกวิธีโอนเงินเข้าบัญชี) หลักฐานเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

12 วิธีการจ่ายเงินคืน เช็ค - มีอายุ 6 เดือน ธนาณัติ - มีอายุ 4 เดือน
โอนเงินเข้าบัญชี - แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก หน้าแรก พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับแบบขอรับเงินคืน - บัญชีประเภทออมทรัพย์ กระแสรายวัน - โอนได้ทุกธนาคาร

13 การขอรับแบบขอรับเงิน
ติดต่อขอรับแบบฟอร์มขอรับเงิน จาก กบข. ได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัด หน่วยงานต้นสังกัด ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร กด 6

14 การยื่นแบบฟอร์มขอรับเงิน
ต้นสังกัดยื่นแบบขอรับเงิน จาก กบข. ได้ที่ ส่วนงานการจ่ายเงินคืน สมาชิกพ้นสภาพ ตู้ ปณ. 12 ปณ. สาทร กรุงเทพฯ

15 ช่องทางตรวจสอบยอดเงินของตนเอง 3. ระบบตอบรับอัตโนมัติ โทร.1179 กด 8
1. ใบแจ้งยอดประจำปี 2. 3. ระบบตอบรับอัตโนมัติ โทร.1179 กด 8 4. ATM ของธนาคารกรุงไทย


ดาวน์โหลด ppt วิธีการยื่นเรื่อง ขอรับเงินคืน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google