งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ระเบียบที่ใช้ = ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550 มีผลบังคับใช้ 1 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป

3 กระทรวง ทบวง กรม สำนักงานหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ ทั้งในราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการฝ่ายอัยการประเภทข้าราชการธุรการ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการรัฐสภา ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการทหาร ข้าราชการ

4 เงินค่าตอบแทน หมายความว่า
เงินที่จ่ายให้แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ โดยลักษณะงานส่วนใหญ่/ลักษณะงานปกติ ต้องปฏิบัติในที่ตั้งสำนักงาน และ ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสำนักงาน หรือ ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสำนักงาน และ ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสำนักงาน หรือ เป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนอกผลัดหรือกะของตน LOGO

5 เวลาราชการ วันทำการ วันหยุดราชการ
เวลาระหว่าง ถึง น.ของวันทำการ ช่วงเวลาอื่นที่ส่วนราชการกำหนดให้ข้าราชการ ในสังกัดปฏิบัติงานเป็นผลัดหรือกะ หรือเป็นอย่างอื่น วันทำการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ และรวมถึงวันทำการ ที่ส่วนราชการกำหนดเป็นอย่างอื่น วันหยุดราชการ วันเสาร์และวันอาทิตย์ หรือ วันหยุดราชการประจำสัปดาห์ที่ส่วนราชการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น วันหยุดราชการประจำปี วันหยุดพิเศษอื่น ๆ ที่ ครม.กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการนอกเหนือจากวันหยุดราชการประจำปี

6 การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เฉพาะช่วงเวลาที่จำเป็นต้องอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาในครั้งนั้นๆ เพื่อประโยชน์ของงานราชการเป็นสำคัญ ให้คำนึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับระบบและวิธีการจัดการงบประมาณแบบมุ้งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ กรณีจำเป็นเร่งด่วนต้องปฏิบัติงานนอกเวลา โดยยังไม่ได้รับอนุมัติ ให้ดำเนินการขออนุมัติจากผู้มีอำนาจโดยไม่ชักช้า

7 การเบิกเงินตอบแทน วันทำการ ไม่เกินวันละ 4 ชั่วโมงอัตราชั่วโมงละ 50 บาท
วันทำการ ไม่เกินวันละ 4 ชั่วโมงอัตราชั่วโมงละ 50 บาท รวม 200 บาทต่อวัน วันหยุดราชการ ไม่เกินวันละ 7ชั่วโมง อัตราชั่วโมงละ 60 บาท รวม 420 บาทต่อวัน กรณี มีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานซึ่งเป็นภารกิจหลักของหน่วยงานเป็นครั้งคราว หรือตามนโยบายของรัฐบาลที่มอบหมายให้หน่วยงานปฏิบัติ มีกำหนดเวลาแน่นอนและมีลักษณะเร่งด่วน เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ หรือ ประโยชน์สาธารณะ หัวหน้าส่วนราชการอาจสั่งการให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการติดต่อกัน โดยให้มีสิทธิเบิกเงินตอบแทน เป็นรายครั้งไม่เกินครั้งละ 7 ชั่วโมง ในอัตราชั่วโมงละ 60 บาท

8 หลายช่วงเวลาในวันเดียวกัน “นับทุกช่วงรวมกัน”
การปฏิบัติราชการ ไม่อาจเบิกเงินตอบแทนได้ การอยู่เวรรักษาการณ์ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติหรือตามระเบียบหรือคำสั่งอื่นใดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ไม่เต็มจำนวนชั่วโมง หลายช่วงเวลาในวันเดียวกัน “นับทุกช่วงรวมกัน” ที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนอื่นของทางราชการ สำหรับการปฏิบัติงานนั้นแล้ว ให้เบิกได้ทางเดียว

9 การควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ร่วมกันหลายคน ให้ผู้ปฏิบัติงานคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับรอง ปฏิบัติงานเพียงลำพังคนเดียว ให้ผู้ปฏิบัติงานนั้นเป็นผู้รับรอง ให้รายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน

10 การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สำหรับ ลูกจ้างของส่วนราชการ(ประจำ/ชั่วคราว)
ตามหนังสือ กค /ว 436 ลว 18 ธ.ค 2550 ลูกจ้างของส่วนราชการ (ประจำ/ชั่วคราว) เงินงบประมาณ กรณีลูกจ้างรายเดือน รายวัน รายชั่วโมง ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ = มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน พนักงานราชการ กรณีได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เว้นแต่ ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาก่อนเดินทาง เมื่อสิ้นสุดการเดินทางและกลับถึงสำนักงาน หากมีความจำเป็นให้เบิกเงินค่าตอบแทนได้ ลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ) = เงินรายได้ เงินบำรุง ต้องเบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณประเภทเดียวกับเงินที่จ่ายค่าจ้าง LOGO

11 หลักฐานการเบิกจ่าย ตาม กค 0409.6/ว 46 ลว 7ก.พ2550
LOGO

12 Thank You ! สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google