งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อสกุล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อสกุล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อสกุล
รับเรื่องจากคณะ/หน่วยงานต่างๆ ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ประกอบด้วย (1) ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า หนังสือสำคัญการ เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล - ข้าราชการ จำนวน 6 ชุด - ลูกจ้างประจำ จำนวน 5 ชุด - พนักงานและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 ชุด รับรอง สำเนาถูกต้อง ทุกชุด

2 - สำเนาทะเบียนบ้านฉบับแก้ไขแล้ว จำนวน 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้านฉบับแก้ไขแล้ว จำนวน 1 ชุด - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด - ใบขอแก้ไขข้อมูล กบข. (ข้าราชการ) จำนวน 1 ชุด - ใบขอแก้ไขข้อมูล กสจ. (ลูกจ้างประจำ) จำนวน 1 ชุด รับรอง สำเนาถูกต้อง ทุกชุด

3 กรณีข้าราชการ กรณีลูกจ้างประจำ
ทำหนังสือแจ้งการเปลี่ยนชื่อสกุลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ กรณีข้าราชการ กรณีลูกจ้างประจำ แจ้ง แจ้ง - สกอ. - กรมบัญชีกลาง - กองคลัง - งานบริหารงานบุคคล กจ. มข. - งานสวัสดิการ กจ. มข. - คลังจังหวัดขอนแก่น - กองคลัง - งานบริหารงานบุคคล กจ. มข. - งานสวัสดิการ กจ. มข.

4 กรณีพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว
แจ้ง - แจ้งกองคลัง - งานบริหารงานบุคคล กจ. มข. - งานสวัสดิการ กจ. มข.

5 เปลี่ยนชื่อ-สกุลในทะเบียนประวัติ 2 รูปแบบ ได้แก่
เปลี่ยนชื่อ-สกุลในทะเบียนประวัติ 2 รูปแบบ ได้แก่ 1. รูปแบบในฐานข้อมูลบุคลากร 2. รูปแบบเอกสารได้แก่ - ก.ม. 1 ของข้าราชการ - พ.ม. 1 ของพนักงาน - บัตรประวัติ ของลูกจ้างประจำ - แฟ้มประวัติข้าราชการและพนักงาน - ใบสมัครลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว - บัตรเกษียณและสมุดคุมเกษียณอายุ เก็บเรื่องเดิมเข้าแฟ้มประวัติเจ้าตัว

6 เอกสารอ้างอิง พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 พระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ พระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ

7


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อสกุล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google