งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลของการเสริมวิตามิน บี 12 ต่อองค์ประกอบของไข่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลของการเสริมวิตามิน บี 12 ต่อองค์ประกอบของไข่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลของการเสริมวิตามิน บี 12 ต่อองค์ประกอบของไข่
ผลของการเสริมวิตามิน บี 12 ต่อองค์ประกอบของไข่ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2 หลักการและเหตุผล ไก่ วิตามิน บี 12 องค์ประกอบของไข่

3 องค์ประกอบของไข่ ขนาดไข่ ไข่ขาว ( %) ไข่แดง สัดส่วน ไข่แดงต่อไข่ขาว
กลาง 11.67 50.58 45.41 ใหญ่ 11.83 50.71 43.78 ใหญ่มาก 11.92 50.95 41.93 ใหญ่พิเศษ 11.71 51.22 39.38 ที่มา : (AHN et al.,1997)

4 วัตถุประสงค์ การใช้วิตามิน บี 12 ในการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ ของไข่ได้หรือไม่

5 วิตามิน B 12 ละลายในน้ำ เป็น co-enzyme การขาด อัตราการไข่ลดลง
การฟักออกเป็นตัวต่ำ ลูกไก่แรกเกิดมีอัตราตายสูง เกิดเลือดออกและบวมน้ำ การงอกขนไม่ดี ในไก่ไข่

6 วิตามิน B 12 กับองค์ประกอบของไข่
เอสโตรเจน องค์ประกอบของไข่

7 ความยาวของท่อนำไข่(cm)
ตารางที่ 1 การเสริมวิตามิน B12 ต่อองค์ประกอบของไข่ และขนาดของท่อนำไข่ ในไก่ช่วงอายุ 64 สัปดาห์ การเสริม วิตามิน บี 12 (mg/kg diet) น้ำหนัก (%) ความยาวของท่อนำไข่(cm) สัดส่วน ไข่แดงต่อไข่ขาว ( %) ไข่แดง ไข่ขาว 26.36a 64.07a 73.22a 0.41a 0.01 26.10ab 64.27ab 73.72ab 0.40ab 0.08 25.62b 64.93b 75.16b 0.39b * a , b ค่าสถิติที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ (P< 0.05) ที่มา : สมปอง และคณะ (2548)

8 ซึ่งสอดคล้องกับ Squires andNaber
ซึ่งสอดคล้องกับ Squires andNaber .,(1992) ในไก่อายุ 34 สัปดาห์ พบว่าการเสริม วิตามิน มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม อาหาร และ Kato et al.,(2003) การเสริมวิตามิน บี 12 ในระดับ มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม อาหารในไก่อายุ 52 สัปดาห์ องค์ประกอบของไข่เปลี่ยนแปลง โดยไข่ขาวมีปริมาณเพิ่มขึ้น

9 ตารางที่ 2 การเสริมการเสริมวิตามิน B12 ต่อผลผลิตไข่ น้ำหนักไข่ มวลไข่
น้ำหนักไข่ มวลไข่ การเสริม วิตามิน บี 12 (mg/kg diet) น้ำหนัก (g) ผลผลิตไข่ (% /ตัว/วัน) น้ำหนักไข่ (g) มวลไข่ (g %) 78.61 64.51b 50.72 0.01 81.47 64.64ab 52.64 0.08 80.37 65.23a 52.43 * a , b ค่าสถิติที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ (P< 0.05) ที่มา : สมปอง และคณะ (2548)

10 จากการศึกษาการเสริมวิตามิน บี 12 จะทำให้องค์ประกอบของไข่เปลี่ยนไป แต่เป็นการศึกษาของไก่ที่ช่วงอายุที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงควรศึกษาระดับที่แท้จริงในการเสริมวิตามิน บี 12 ในสูตรอาหารของไก่แต่ละช่วงอายุ

11 สรุปและเสนอแนะ การใช้วิตามินบี12 ที่ระดับ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม อาหาร สามารถเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของไข่ได้ สามารถขายไข่ในตลาดของคนที่รักสุขภาพได้


ดาวน์โหลด ppt ผลของการเสริมวิตามิน บี 12 ต่อองค์ประกอบของไข่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google