งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Training Management Trainee

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Training Management Trainee"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Training Management Trainee

2 การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

3

4

5

6 การวิเคราะห์ทางเทคนิค

7 การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทางเทคนิค
เป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมของหลักทรัพย์ โดยการหาช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการซื้อหรือสัญญาณซื้อ (Buy Signal) และการหาช่วงเวลาที่น่าขายหรือสัญญาณขาย (Sell Signal) โดยวิเคราะห์จากราคาหลักทรัพย์ ปริมาณการซื้อขายและช่วงจังหวะเวลา โดยมิได้หาสาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้ราคา หลักทรัพย์เปลี่ยนแปลง อธิบายตาม slide อ้างอิง : การลงทุน ของ จิรัตน์ สังข์แก้ว

8 การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทางเทคนิค
เป็นวิธีการศึกษาพฤติกรรมของหุ้น โดยอาศัยรูปกราฟราคาและปริมาณซื้อขายเพื่อคาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต พฤติกรรมราคา และปริมาณหุ้นในอดีต พฤติกรรมราคา และปริมาณหุ้นในอนาคต ประวัติศาสตร์สามารถซ้ำรอยได้

9 การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทางเทคนิค
...ข้อสมมติฐาน... 1. พฤติกรรมของราคาหุ้นที่แสดงออกมานั้นได้ดูดซับเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเอาไว้แล้ว (รวมทั้งข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน) ด้วย 2. ราคาหุ้นจะยังคงเคลื่อนไหวไปตามแนวโน้มเดิมจนกระทั่งแนวโน้มเดิมหมดลงจริง 3. รูปแบบหรือพฤติกรรมของหุ้นที่เกิดขึ้นในอดีตสามารถที่จะนำมาใช้ได้ในปัจจุบันและอนาคต

10 ความแตกต่างของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิค
มุ่งหาสาเหตุว่าอะไรที่เป็นแรงผลักดันต่ออุปสงค์และอุปทานของหุ้น ซึ่งไปกระทบต่อราคาและปริมาณหุ้น การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน มุ่งหาข้อสรุปของผลกระทบว่าอุปสงค์และอุปทานของหุ้นจะเปลี่ยนไปอย่างไร การวิเคราะห์ทางเทคนิค

11 ข้อแตกต่าง พื้นฐาน  มองหา “มูลค่าที่แท้จริง” ของหลักทรัพย์นั้นๆ
มูลค่าที่แท้จริง “สูงกว่า” ราคาตลาด มูลค่าที่แท้จริง “ต่ำกว่า” ราคาตลาด เทคนิค  ดู Demand & Supply ของหลักทรัพย์นั้นๆ  เป็นการหา “ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะเข้าซื้อ/ขาย”  เป็นเรื่องของ “ Sentiment ”

12 การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทางเทคนิค
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ข้อมูลราคาและปริมาณหุ้นที่ซื้อขายในอดีต อุปสงค์ (demand) และ อุปทาน (supply) ของหุ้น ข้อมูลที่เกี่ยวกับปัจจัย พื้นฐาน การเคลื่อนไหว ของราคาหุ้น การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

13 กราฟราคาถูกสร้างมาได้อย่างไร…??

14 กราฟราคา

15 กราฟราคาถูกสร้างมาได้อย่างไร…??
อ้างอิงจาก : การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) สุรชัย ไชยรังสินันท์

16 กราฟราคาถูกสร้างมาได้อย่างไร…??
Tick Chart

17 กราฟราคาถูกสร้างมาได้อย่างไร…??
Tick Chart Bar Chart Candlesticks Chart High High Close Close Open Open Low Low

18 Candlesticks กราฟแท่งเทียน
High High Close Open Open Close Low Low

19 Candlesticks กราฟแท่งเทียน
Demand = Supply เสมอกัน Demand > Supply ผู้ซื้อชนะ Supply > Demand ผู้ขายชนะ

20 ...แนวโน้ม TREND...

21 TREND แนวโน้มราคา ...แนวโน้มขึ้น (up trend)... “ หุ้นกำลังขึ้น ”
อ้างอิงจาก : การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) สุรชัย ไชยรังสินันท์

22 แนวโน้มขึ้น

23 TREND แนวโน้มราคา ...แนวโน้มลง (down trend)... “ หุ้นกำลังตก ”
อ้างอิงจาก : การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) สุรชัย ไชยรังสินันท์

24 แนวโน้มลง

25 TREND แนวโน้มราคา ...แนวโน้มด้านข้าง (sideway trend)...

26 แนวโน้มด้านข้าง

27 ...แนวโน้ม ปัจจุบัน...

28

29 แนวรับ – แนวต้าน Support - Resistance

30 แนวรับ-แนวต้าน Support - แนวรับ

31 แนวรับ-แนวต้าน Resistance - แนวต้าน

32 แนวรับ-แนวต้าน แนวรับกลายเป็นแนวต้าน “ แนวรับ… รับไว้ไม่ให้ตก แนวต้าน…
ต้านไว้ไม่ให้ขึ้น ” “ (แนว) ต้านกลายเป็น (แนว) รับ... (แนว) รับกลายเป็น (แนว) ต้าน ”

33

34

35 แนวรับ – แนวต้าน Fibonacci Ratio

36 Volume ปริมาณการซื้อขาย

37 Volume ปริมาณการซื้อขาย
แต่... Value คือ มูลค่าการซื้อขายของหุ้น ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยปกติแล้วปริมาณการซื้อขายหุ้น เราจะให้ความสำคัญกับจำนวนหุ้นมากกว่ามูลค่าการซื้อขาย เนื่องจากเป็นจำนวนหุ้นจะมีความชัดเจนมากกว่ามูลค่าหุ้น เพราะเมื่อราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ มูลค่าการซื้อขายก็ย่อมสูงตาม ทำให้การตีความหมายผิดพลาด

38 Volume ปริมาณการซื้อขาย
ราคาหุ้น (Price) ปริมาณการซื้อขาย (Volume)

39 Volume ปริมาณการซื้อขาย

40

41 See & Wait

42

43

44 Moving Averages เส้นค่าเฉลี่ย

45 Moving Averages เส้นค่าเฉลี่ย
เส้นค่าเฉลี่ยอย่างง่าย 10 & 20 วัน

46 Moving Averages เส้นค่าเฉลี่ย
เส้นค่าเฉลี่ยอย่างยุ่ง วัน

47

48 Thank You


ดาวน์โหลด ppt Training Management Trainee

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google