งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เตรียมพร้อมกายใจ เพื่อวัยเกษียณ. เตรียมพร้อมกายใจ เพื่อวัยเกษียณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เตรียมพร้อมกายใจ เพื่อวัยเกษียณ. เตรียมพร้อมกายใจ เพื่อวัยเกษียณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เตรียมพร้อมกายใจ เพื่อวัยเกษียณ

3 ปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงทุกชีวิตในสังคม
สภาพสังคม อายุ เป้าหมายชีวิต

4 สภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลง
สังคมเกษตรกรรม / อุตสาหกรรม การแข่งขันในตลาดโลก ที่ไร้พรมแดน ครอบครัวขยาย / เดี่ยว แต่งงานเร็ว / ช้า

5 สภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลง
มีบุตรเร็ว / ช้า พึ่งพากัน / พึ่งตนเอง ครองโสดมากขึ้น การขยายตัวของเมือง การย้ายถิ่นฐาน

6 อายุเฉลี่ยของประชากรไทย
อายุ (ปี) 50 40.1 40 34.1 30.5 28.9 30 19.5 20 18 10 ปี 2503 2523 2543 2548 2558 2589 หากมีประชากรมีอายุเฉลี่ยมากกว่า 30 ปี ถือเป็นประเทศผู้สูงวัย ข้อมูลจากงานวิจัยโครงการทบทวนองค์ความรู้เรื่อง “ระบบสถานบริบาลผู้สูงอายุ” โดย ผศ.ร.อ.หญิง ดร.ศิริพันธุ์ สาสัตย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนของมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)

7 สัดส่วนประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ต่อประชากรทั้งหมด
อายุ (ปี) 25 19.8 20 14.2 15 10.5 9.3 10 5.2 4.8 5 ปี 2503 2523 2543 2548 2558 2568 หากมีประชากรอายุมากกว่า 60 ปี เกินร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด ถือเป็นประเทศผู้สูงวัย ข้อมูลจากงานวิจัยโครงการทบทวนองค์ความรู้เรื่อง “ระบบสถานบริบาลผู้สูงอายุ” โดย ผศ.ร.อ.หญิง ดร.ศิริพันธุ์ สาสัตย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนของมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)

8 โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลง
70 65.5 65.9 64.4 65.7 65.3 60 57.4 50 36.7 40 30 27.4 25.2 24.9 24.5 20 20 14.7 8.2 9.3 9.4 9.6 10 5.7 2527 2539 2544 2545 2546 2562 วัยเด็ก วัยทำงาน วัยสูงอายุ ที่มา ประมาณการประชากรของประเทศไทย พ.ศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

9 สัดส่วนคนทำงาน / ผู้สูงอายุ
ปี คนทำงาน ผู้สูงอายุ 100 คน 13 คน 100 คน 100 คน 100 คน 100 คน 16 คน 23 คน 31 คน 50 คน

10 เป้าหมายในวัยเกษียณ มีสุขภาพที่แข็งแรงและมีชีวิต ที่ยาวนานมากขึ้น
ไม่มีภาระหนี้สิน มีชีวิตที่สุขสบายในวัยเกษียณ มีเงินใช้จ่ายทั้งในยามปกติ ยามเกษียณ และในกรณีฉุกเฉิน ไม่เป็นภาระแก่ลูกหลาน มีเงินเหลือเป็นมรดกตกทอดให้แก่ลูกหลาน

11 ปัญหาทั่วไปของคนวัยเกษียณ
ด้านสุขภาพ ภูมิต้านทานโรคต่ำ มีโอกาสเป็นโรคสูง การรักษาให้หายเป็นปกติ ทำได้ยากกว่าวัยอื่น

12 ปัญหาทั่วไปของคนวัยเกษียณ
ด้านการเงิน รายได้ต่ำ เพราะไม่ได้ ประกอบอาชีพ ขาดแคลนเงินออม ด้านสังคม ความรู้สึกว้าเหว่ การขาดคนดูแล


ดาวน์โหลด ppt เตรียมพร้อมกายใจ เพื่อวัยเกษียณ. เตรียมพร้อมกายใจ เพื่อวัยเกษียณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google