งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินผลโปรแกรมการสื่อสารการตลาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินผลโปรแกรมการสื่อสารการตลาด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินผลโปรแกรมการสื่อสารการตลาด
บทที่ 8 การประเมินผลโปรแกรมการสื่อสารการตลาด

2 บทบาทและความสำคัญของการประเมินผลโปรแกรมการสื่อสารการตลาด
ในการวางแผนโปรแกรมการสื่อสารการตลาดใด ๆ ก็ตาม นักการตลาดจะต้องไม่ลืมขั้นตอนสำคัญของการประเมินผลโปรแกรมการสื่อสารการตลาดโดยจะต้องประเมินผลเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องจึงจะสามรรถทราบถึงความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) ของโปรแกรมการสื่อสารการตลาดได้

3 1.1 Pre-Testing Unfinished Advertising 1.1.1 Concept Testing
การประเมินผลโปรแกรมการโฆษณา Pre-Testing 1.1 Pre-Testing Unfinished Advertising 1.1.1 Concept Testing 1.1.2 Focus Group 1.1.3 Consumer Juries

4 1.2 Pre-Testing Finished Advertising
1.2.1 Dummy Vehicles 1.2.2 Readability Tests 1.2.3 Thearte Tests or Hall Tests 1.2.4 Physioligical Measures

5 2. Post-Testing 2.1 Inquity Tests 2.2 Recall Tests 2.3 Recognition Tests 2.4 Sales Tests

6 การประเมินผลโปรแกรมการส่งเสริมการขาย
1. การประเมินผลโปรแกรมการส่งเสริมการขายจากผู้ผลิตไปยังร้านค้า 2. การประเมินผลโปรแกรมการส่งเสริมการขายจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค 3. ประเมินผลโปรแกรมการส่งเสริมการขายจากผู้ผลิตไปยังพนักงานขาย

7 การประเมินผลการขายโดยบุคคล การประเมินผลการประชาสัมพันธ์


ดาวน์โหลด ppt การประเมินผลโปรแกรมการสื่อสารการตลาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google