งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 การค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ (E-Retailing)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 การค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ (E-Retailing)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 การค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ (E-Retailing)

2 2.1 ผู้ค้าปลีก ? ผู้ค้าปลีก หมายถึง ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางการซื้อ-ขายสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคคนสุดท้าย เช่นร้านขายของชำ ร้านขายสินค้าเฉพาะอย่าง เป็นต้น ผู้ผลิต ร้านขายส่ง ร้านขายปลีก ร้านขายปลีก ลูกค้า

3 2.2 แนะนำการค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์
การค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ (E-Retailing) หมายถึง การขายสินค้าและบริการให้กับผู้บริโภคผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านคนกลาง หรือตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) ใดๆ โดยส่วนมาก E-Retailing จะมีลักษณะเป็น E-Commerce แบบ B2C

4 2.2 แนะนำการค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทของ E-Retailing 1. Electronic Storefront หมายถึงเว็บไซต์ร้านค้าเสมือน (Virtual Store) เป็นร้านค้าบนเว็บที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยบริษัทใดบริษัทหนึ่งเพื่อขายสินค้าและบริการ โดยดำเนินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ General Storefront Specialize Storefront

5 ตัวอย่าง General Storefront

6 ตัวอย่าง General Storefront

7 2.2 แนะนำการค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทของ E-Retailing 2. Electronic Mall หรือ CyberMall หมายถึงเว็บไซต์ที่รวบรวมเว็บไซต์ต่างๆเข้าไว้ในที่เดียวกัน เปรียบเหมือนกับห้างสรรพสินค้าที่รวบรวมร้านค้าต่างๆไว้ในที่เดียวกัน

8 ตัวอย่าง Electronic Mall

9 2.2 แนะนำการค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์
สินค้าและบริการที่จะประยุกต์ใช้กับ E-Retailing ควรมีลักษณะที่โดดเด่น ดังนี้ 1. ชื่อ และตรายี่ห้อสินค้าควรจดจำได้ง่าย 2. สินค้าและบริการควรมีการรับประกันคุณภาพและบริการหลังการขาย 3. สินค้าและบริการควรมีมาตรฐานรองรับ 4. สินค้าที่จัดจำหน่ายควรเป็นสินค้าเฉพาะที่ไม่วางขายในท้องตลาดทั่วไป แต่หากเป็นสินค้าที่วางขายในท้องตลาด ราคาก็ควรจะถูกกว่า

10 2.3 ประโยชน์ของ E-Retailing
ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการเลือกชม และสั่งซื้อสินค้า

11 2.4 กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภค
1. ขั้นตอนก่อนการตัดสินใจซื้อ (Pre Purchase) - จำแนกความต้องการ - สร้างเงื่อนไข - ค้นหา และประเมินทางเลือก 2. ขั้นตอนการซื้อจริง (Actual Purchase) - ราคา คุณภาพ บริการ และประโยชน์ใช้สอย 3. ขั้นตอนหลังการซื้อ (Post Purchase) - Help Desk Systems, FAQ Systems, Suggestion Systems, CRM

12 ตัวอย่างการสร้างเงื่อนไข เปรียบเทียบเบื้องต้น

13 2.5 เครื่องมืออำนวยความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์
1. เว็บไซต์ท่าขายสินค้า (Shopping Portal Site) ภายในองค์ประกอบของเว็บไซต์ท่านี้ จะมีการจัดหมวดหมู่สินค้า และบริการอย่างเป็นระเบียบ พร้อมอำนวยความสะดวกในการค้นหา และเชื่อมโยงไปยังผู้ขายรายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เปรียบได้กับห้างสรรพสินค้าที่รวมเอาร้านค้าต่างๆไว้ในที่เดียวกัน - เว็บไซต์ท่าแบบหลากหลายชนิด (Comprehensive) - เว็บไซต์ท่าแบบเฉพาะ (Specialize)

14 ตัวอย่าง เว็บไซต์ท่าแบบหลากหลาย

15 ตัวอย่างเว็บไซต์ท่าแบบเฉพาะ

16 2.5 เครื่องมืออำนวยความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์
2. เว็บไซต์ตัวแทนปัญญา (Shopbots and Agents Site) เป็นเครื่องมือใช้สำหรับค้นหา และเปรียบเทียบสินค้า และบริการ ไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบในด้านราคา หรือประเภท คุณภาพของสินค้าและบริการนั้นๆ ตามแต่เงื่อนไขของผู้บริโภคที่ต้องการระบุถึง

17

18

19

20 2.5 เครื่องมืออำนวยความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์
3. เว็บไซต์วัดความนิยม (Business Ratings Sites) เป็นเครื่องมือสำหรับใช้วัดความแตกต่างหรือเปรียบเทียบผู้ขายสินค้า และบริการผ่านทางเว็บไซต์ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ผู้ซื้อได้ระบุความต้องการที่จะเปรียบเทียบ

21

22 2.5 เครื่องมืออำนวยความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์
4. เครื่องมือสร้างความเชื่อมั่น (Trust Verification Sites) เป็นเครื่องมือใช้สำหรับสร้างความเชื่อมั่น เพื่อให้ผู้ซื้อ หรือผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจต่อผู้ขายผ่านทางระบบรักษาความปลอดภัยบนเว็บไซต์ ทั้งนี้ เพื่อรับประกันว่าข้อมูลส่วนตัว และการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตของผู้ซื้อจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างปลอดภัย

23

24 แนวทางที่ทำให้ B2C ประสบความสำเร็จ
ความสามารถในการทำกำไร (profitability) สร้างแบรนด์ (branding) ประสิทธิภาพ (performance) การออกแบบเว็บไซต์ (Static Design)


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 การค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ (E-Retailing)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google