งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 การแปรรูป และการผลิตสินค้าอาหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 การแปรรูป และการผลิตสินค้าอาหาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 การแปรรูป และการผลิตสินค้าอาหาร
บทที่ 4 การแปรรูป และการผลิตสินค้าอาหาร หมู่ 1 อ.ณิธิชา ธรรมธนากูล

2 การแปรรูปสินค้าเกษตร
คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและ คุณลักษณะของสินค้า ลดปัญหาสินค้าเกษตรกินเนื้อที่มาก และเน่าเสียง่าย ตอบสนอง form utility เพิ่มมูลค่าสินค้า รวมส่วนประสมการตลาด 4Ps ในการเพิ่มมูลค่าสินค้า เปลี่ยนแปลงสถานะในการแข่งขัน

3 5.1 การจัดการตลาดใน อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร
รู้เพื่อ ???? ตอบสนองความต้องการและความจำเป็นของผู้บริโภคได้ รู้จักใช้ Key Concept เพื่อรู้ Position ของตัวเอง

4 5.1 การจัดการตลาดใน อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร
กลยุทธ์ในตัวสินค้า กลยุทธ์ทางด้านราคา กลยุทธ์การกระจายสินค้า กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย

5 นำไปสู่เรื่อง คุณภาพ, สินค้าสะดวกซื้อ, Packaging รวมถึงสารอาหาร
1) กลยุทธ์ในตัวสินค้า นำไปสู่เรื่อง คุณภาพ, สินค้าสะดวกซื้อ, Packaging รวมถึงสารอาหาร เป้าหมายของการแปรรูปคือ - ทำให้สินค้าดูแตกต่าง - ทำให้สินค้ามี Brand - มีมูลค่าสูงขึ้น - สามารถสร้างกำไรได้มากขึ้น - Innovation

6 Branding คือ ชื่อ,Concept,สัญลักษณ์ หรือตัวบ่งบอกว่าใครเป็นคนขาย และบ่งบอกความแตกต่างจากสินค้าประเภทเดียวในตลาด

7

8 Three types of innovations
เทคนิคและวิธีทางการตลาดใหม่ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน สินค้าและบริการใหม่ที่เพิ่มมูลค่าสินค้ามากขึ้น องค์กรธุรกิจใหม่ เช่น กลุ่มสหกรณ์แปรรูปอาหาร การร่วมมือระหว่างกลุ่มธุรกิจเพื่อหาวิถีทางการตลาดใหม่ๆ

9 วงจรชีวิตของสินค้า (Product life cycle)
กำไรและรายได้ ระยะที่ 3 ระยะที่ 2 ระยะที่ 4 ระยะที่ 1 เวลา

10 วงจรชีวิตของสินค้า (Product life cycle)
ระยะที่ 1 ระยะที่สินค้าเริ่มต้นเข้าสู่ตลาด (Introduction Stage) เป็นระยะเริ่มนำสินค้าเข้าสู่ตลาด การตัดสินใจทางการตลาด คือ จะแนะนำสินค้าอย่างไร เช่น จัด Promotion สินค้า และลดราคาสินค้า คู่แข่ง ยังมีน้อยมาก กำไร ต้นทุนจะสูงจากการแนะนำสินค้า กำไรติดลบ การประสบความสำเร็จในระยะนี้เป็นเพียงชั่วคราว นักการตลาดที่ดีต้องมองการณ์ไกล ให้ประสบความสำเร็จในระยะยาว

11 วงจรชีวิตของสินค้า (Product life cycle)
ระยะที่ 2 ระยะเติบโต (Growth Stage) เป็นระยะที่อัตราการเติบโตของยอดขายสูง การตัดสินใจทางการตลาด มีการโฆษณาเพิ่มขึ้น พยายามสร้างความเชื่อถือในตัวสินค้า คู่แข่ง เริ่มเข้ามาศึกษาว่าทำไมประสบความสำเร็จ และเตรียมตัวเข้าสู่ตลาด และเริ่มมีการ copy สินค้า กำไร มีกำไรมาก

12 วงจรชีวิตของสินค้า (Product life cycle)
ระยะที่ 3 ระยะอิ่มตัว (Maturing Stage) เป็นระยะที่อัตราการเติบโตของยอดขายลดลง การตัดสินใจทางการตลาด มีการโฆษณาหนักขึ้น พยายามหาวิธีการขยายตลาด และหาวิธีเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด คู่แข่ง มีการแข่งขันรุนแรง คู่แข่งเริ่มมีกระบวนการทางตลาดใหม่ๆ เข้ามา ใครที่อ่อนแอก็จะอยู่ไม่ได้ กำไร กำไรลดลง

13 วงจรชีวิตของสินค้า (Product life cycle)
ระยะที่ 4 ระยะที่ยอดขายลดลง (Decline Stage) เป็นระยะที่ยอดขายมีอัตราการลดลงอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจทางการตลาด ออกจากตลาด คู่แข่ง กระบวนการแข่งขันรุนแรงมาก กำไร กำไรลดลงมาก จนถึงติดลบ

14

15 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของร้านชั้นขนมหวาน
ชุด 8 ชิ้น ราคาชุดละ 30 บาท ชุด 16 ชิ้น ราคาชุดละ 60 บาท ชุด 50 ชิ้น ราคาชุดละ 200 บาท ชุด 84 ชิ้น ราคาชุดละ 360 บาท ชุด 20 ชิ้น ราคาชุดละ 110 บาท ( New Year Package )

16 2) กลยุทธ์ทางด้านราคา High quality-high price
2) กลยุทธ์ทางด้านราคา High quality-high price Lower price and quality appeal Price discounts (2 for 1 sales) สิ่งที่นักการตลาดพึงประจักษ์ คือ ไม่ใช่ผู้บริโภคทุกคนที่ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุด แต่เกือบทั้งหมดต้องการให้มีคุณภาพแต่ราคาถูก

17

18 3) กลยุทธ์การกระจายสินค้า
3) กลยุทธ์การกระจายสินค้า ศูนย์กระจายสินค้าของตัวเอง ตลาดกลาง ร้านขายส่ง นายหน้าหรือตัวแทนขาย ร้านสะดวกซื้อ เครื่องขายอัตโนมัติ ร้านอาหาร mail or catalog บริการส่งถึงบ้าน

19

20 4) กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย
4) กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย 1) เป้าหมายของการส่งเสริมการขาย ให้ลูกค้าจำได้ ให้ข้อมูลลูกค้า โน้มน้าวให้ซื้อ 4) การสื่อสาร ป้ายโฆษณา ส่งจดหมาย ใบปลิว ตั้งจุดขาย 2) จุดสนใจของสินค้า ราคา คุณภาพ 5) กลุ่มเป้าหมายคือใคร ผู้ซื้อ หรือ ผู้ใช้ ผู้ที่มีอิทธิพล 3) ชนิดของการส่งเสริมการขาย การโฆษณา จัด Promotion

21 5.2 โครงสร้างของอุตสาหกรรมการผลิตอาหารในประเทศไทย

22 5.3 ปัญหาด้านการจัดการของผู้แปรรูปอาหาร
ผู้แปรรูปอาหารต้องเผชิญปัญหาที่ท้าทายอยู่ 2 ประเด็น การจัดการด้านการแปรรูป การจัดหาวัตถุดิบ หรือ การจัดซื้อ เป็นการลงทุนด้านโรงงานและเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ การทำให้มีประสิทธิภาพ คือ การดำเนินงานให้เครื่องจักรได้ดำเนินงานเต็มกำลัง แต่ สินค้าเกษตรเป็นสินค้าฤดูกาล การดำเนินงานจึงเต็มกำลังการผลิตแค่ในช่วงฤดูกาลเท่านั้น How ???

23 โรงงาน เครื่องมือ การพัฒนาสินค้า เทคโนโลยี
จะตั้งโรงงานกี่แห่ง จะตั้งโรงงานที่ไหน (ต้นทุนค่าขนส่ง, ลักษณะสินค้า) โรงงาน มีความก้าวหน้า และเกิดประสิทธิผล ในอุตสาหกรรม เครื่องมือ การพัฒนาสินค้า เทคโนโลยี

24


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 การแปรรูป และการผลิตสินค้าอาหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google