งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการตลาด บทที่ 17 การตลาดทางตรง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการตลาด บทที่ 17 การตลาดทางตรง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการตลาด บทที่ 17 การตลาดทางตรง

2 ความหมายการตลาดทางตรง
การตลาดทางตรง (Direct Marketing) หมายถึง “การสื่อสาร ทางที่สื่อตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเป็นรายบุคคล โดยมีช่อง ทางการสื่อสารที่กลุ่มเป้าหมายสามารถติดต่อสื่อสารกลับมาได้” วัตถุประสงค์ของการตลาดทางตรง 1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 2. เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลทางการตลาด 3. เพื่อให้ข่าวสารข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย 4. เพื่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์

3 ประเภทของการตลาดทางตรง
การขายโดยใช้ พนักงาน (Personal Selling) การตลาดตรงผ่านสื่อ (Media Direct Marketing)

4 การขายโดยใช้พนักงาน เหมาะสำหรับสินค้า
การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) หมายถึงการสื่อสารโดยใช้บุคคลเพื่อให้ข้อมูลและชักจูง ให้ผู้บริโภคซื้อสินค้า เหมาะสำหรับสินค้า สินค้าที่มีราคาต่อหน่วยสูง สินค้าที่อยู่ในช่วงแนะนำ สินค้าเพื่อลูกค้าเฉพาะราย กิจการขนาดเล็ก

5 ลักษณะเฉพาะของการขายโดยพนักงานขาย
มีความยืดหยุ่นสูง มุ่งเน้นลูกค้าได้ตรงกลุ่ม สร้างยอดขายได้ทันที ต้นทุนต่อการเข้าถึงลูกค้าต่อหน่วยสูง ขึ้นอยู่กับความสามารถเฉพาะบุคคล

6 ประเภทของงานขาย Inside Selling - Counter Selling - Persuasive Selling
- Tele-Marketing and Selling Outside Selling - Sale-Deliver Product - Sale Engineers - Direct Sale

7 ประเภทต่างๆของงานขาย
1. งานขายภายในร้านค้าและสำนักงาน (Inside Selling) 1.1 พนักงานขายหน้าเคาน์เตอร์ (Counter Selling) 1.2 พนักงานขายเชิงจูงใจ (Persuasive Selling) 1.3 พนักงานขายทางโทรศัพท์ (Tele-Marketing and Selling)

8 ประเภทต่างๆของงานขาย
2. งานขายนอกสถานที่ (Outside Selling) 2.1 พนักงานขาย – ส่งของ (Sale-Deliver Product) 2.2 พนักงานขายสินค้าเชิงเทคนิค (Sale Engineers) 2.3 พนักงานขายตรง (Direct Sale)

9 กระบวนการขาย 1. แสวงหาลูกค้า 2. เตรียมตัวก่อนเข้าพบลูกค้า
1.1 เริ่มต้นจากคนรู้จัก 1.2 แสวงหาแหล่งข้อมูล 1.3 ใช้เทคนิคโซ่ไม่มีปลาย 1.4 ใช้ศูนย์อิทธิพล 2. เตรียมตัวก่อนเข้าพบลูกค้า 3. เข้าพบเพื่อเสนอขาย

10 กระบวนการขาย 4. ขั้นปิดการขาย 5. ติดตามและบริการหลังการขาย
หลักAIDAประกอบด้วย 4 ขั้นตอน Attention Interest Desire Action 4. ขั้นปิดการขาย 5. ติดตามและบริการหลังการขาย

11 การตลาดตรงผ่านสื่อ Tele-Marketing Direct Mail E-Commerce
การตลาดตรงทางโทรศัพท์ Tele-Marketing 2. การตลาดตรงผ่านสื่อสาธารณะ Mass Media Direct Response การขายตรงผ่านสื่อ(Media Direct Marketing) เป็นการทำการตลาดทางตรงที่มุ่งเน้นกับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม แบให้มีการสื่อสารสองทาง 3. การตลาดตรงทางไปรษณีย์ Direct Mail 4. การตลาดตรงผ่านสื่ออีเล็คโทนิกส์ E-Commerce


ดาวน์โหลด ppt หลักการตลาด บทที่ 17 การตลาดทางตรง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google