งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เลือกหน่วยงาน องค์การ สถาบัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เลือกหน่วยงาน องค์การ สถาบัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เลือกหน่วยงาน องค์การ สถาบัน
หา Product or Service ของหน่วยงานที่เลือก

2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์และกระบวนการทางการตลาด
การวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน สภาพแวดล้อมทางการตลาด การตลาดผู้บริโภค การตลาดธุรกิจ

3 กลยุทธ์ การสร้างลูกค้า การดึงดูด และ การรักษาลูกค้า
Competitive Marketing Strategies Brand Building Strategy CRM Strategy

4 กลยุทธ์ทางการตลาด STP SWOT Brand Building IMC CRM

5 การตัดสินใจของนักการตลาด
1. Consumer Markets 2. Business Markets 3. Global Markets 4. Nonprofit and governmental markets

6 STP marketing segmentation ระมัดระวังการใช้จ่าย
การตัดสินใจซื้อที่ให้คุณค่าเพิ่มที่เหนือกว่า มีความอ่อนไหวต่อราคามากขึ้น Behavioristic segmentation psychographic segmentation

7 market differentiation
STP marketing Targeting market differentiation

8 Market segmentation and targeting
Shotgun approach Rifle approach

9 market differentiation
STP marketing Targeting market differentiation Positioning

10 SWOT Analysis          เป็นการจัดทำแผนกลยุทธ์วิธีหนึ่งซึ่งจะช่วยให้องค์กรทราบถึงสถานภาพขององค์กร อันจะทำให้สามารถกำหนดเป้าหมายได้อย่างถูกต้องและประสบความสำเร็จ โดยวิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก 4 ประเด็น คือ

11 ปัจจัยภายในองค์กร S – Strength W – Weakness

12 ปัจจัยภายนอกองค์กร O – Opportunity T – Threat

13 S นิตยสารชีวจิตร swot ผู้นำแพทย์ทางเลือกและการรักษาแบบผสมผสาน
อ. สาทิศ อินทรกำแหง ผู้นำแพทย์ทางเลือกและการรักษาแบบผสมผสาน Course ชีวจิตร ราคาประหยัดให้ความรู้สึกคุ้มค่า

14 กรอบเนื้อหาของนิตยสารชีวจิตร ความสวยงาม เช่น กระดาษ Logo A/W
swot W กรอบเนื้อหาของนิตยสารชีวจิตร ความสวยงาม เช่น กระดาษ Logo A/W

15 O swot กระแสสุขภาพมาแรงทุกวัยสนใจ
คนป่วยผู้สูงอายุมีจำนวนมากยิ่งขึ้น กระแสสุขภาพมาแรงทุกวัยสนใจ การดูแลตนเองแบบองค์รวมเป็นแนวคิดใหม่ที่ทันสมัย

16 ทางเลือกข้อมูลมีมากขึ้น การแพทย์ทางเลือกยังไม่ได้รับการส่งเสริม
swot T ทางเลือกข้อมูลมีมากขึ้น เวลาคนอ่านน้อยลง คนมักเห่อตามกระแส การแพทย์ทางเลือกยังไม่ได้รับการส่งเสริม

17 Multimedia and graphic
Thailand SWOT Soft ware park S Multimedia and graphic

18 Management / Discipline
Thailand SWOT Soft ware park w Management / Discipline Outdated Regulation

19 Strong government support Strong regional and global alliances
Thailand SWOT Soft ware park O Strong government support Strong regional and global alliances

20 Lower Labor cost countries
Thailand SWOT Soft ware park T Lower Labor cost countries

21 กลุ่มเป้าหมายมีความใกล้เคียงกัน
Steal Market share กลุ่มเป้าหมายมีความใกล้เคียงกัน การเสนอสินค้าหรือข้อเสนอที่ดีกว่าหรือเหนือกว่าคู่แข่ง

22 การสร้างตลาด (Build Market)
ประเภทของสินค้า ขนาดตลาด คู่แข่ง กลยุทธ์การสร้างตลาดเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาและเงินตราและ ความพยายามโดยเริ่มตั้งแต่การพัฒนาความต้องการของ ลูกค้า และพยายามทำให้เขาซื้อสินค้าของเรา และอยู่กับเรา ตลอดไป

23 กลยุทธ์สำหรับ Build Market
กลยุทธ์การสร้างฐานลูกค้าใหม่ Customer acquisition กลยุทธ์การรักษาลูกค้าเดิม Customer Retention

24 IMC กลยุทธ์ การสื่อสาร Marketing communication mix
Push and Pull strategy

25 ส่วนประสมการสื่อสารการตลาด
Advertising Sales Promotion Personal Selling Public relations and Publicity Direct Marketing

26 Push & Pull Strategy เครื่องมือสื่อสารการตลาด เครื่องมือสื่อสารการตลาด
ผู้ผลิต Business market ผู้บริโภค ผู้ผลิต Business market ผู้บริโภค เครื่องมือสื่อสารการตลาดของผู้ผลิต


ดาวน์โหลด ppt เลือกหน่วยงาน องค์การ สถาบัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google