งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ภารกิจ(3)ประเด็นหลัก(5)หัวข้อ (19) 1. การตรวจติดตาม นโยบายและปัญหา เร่งด่วนของกระทรวง สาธารณสุข 1. การดำเนินงานเพื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ภารกิจ(3)ประเด็นหลัก(5)หัวข้อ (19) 1. การตรวจติดตาม นโยบายและปัญหา เร่งด่วนของกระทรวง สาธารณสุข 1. การดำเนินงานเพื่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ภารกิจ(3)ประเด็นหลัก(5)หัวข้อ (19) 1. การตรวจติดตาม นโยบายและปัญหา เร่งด่วนของกระทรวง สาธารณสุข 1. การดำเนินงานเพื่อ สนองนโยบายและแก้ไข ปัญหาเร่งด่วน 1.1 การพัฒนาหน่วยบริการ ปฐมภูมิในเขตเมืองและชนบท 1.2 การสร้างสุขภาพ เพื่อลด ผลกระทบจากโรคไม่ติดต่อ เรื้อรัง 1.3 การจัดการด้าน การแพทย์และสาธารณสุข เมื่อเกิดภัยพิบัติ โรคระบาด และภัยสุขภาพ 2. การตรวจติดตามผล การปฏิบัติราชการ สาธารณสุขในส่วน ภูมิภาค 2. การพัฒนาระบบ บริการสุขภาพ และ ระบบหลักประกัน สุขภาพ 2.1 การพัฒนาระบบบริการ สุขภาพทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติย ภูมิ และตติยภูมิของจังหวัด P.2-5

2 นโยบายการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ภารกิจ(3)ประเด็นหลัก(5)หัวข้อ (19) 2. การตรวจติดตามผล การปฏิบัติราชการ สาธารณสุขในส่วน ภูมิภาค (ต่อ) 2. การพัฒนาระบบ บริการสุขภาพ และ ระบบหลักประกัน สุขภาพ (ต่อ) 2.2 การพัฒนาระบบส่งต่อ (Referral system) 2.3 ประสิทธิภาพการบริการ ด้านการรักษา ส่งเสริมป้องกัน และฟื้นฟู 3. การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค และ ลดปัจจัยเสี่ยงด้าน สุขภาพ 3.1 การจัดทำแผนบูรณาการ งานส่งเสริมป้องกันเชิงรุก ระดับจังหวัด 3.2 การป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ 3.3 การดูแลปัญหา สุขภาพจิต P.2-5

3 นโยบายการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ภารกิจ(3)ประเด็นหลัก(5)หัวข้อ (19) 2. การตรวจติดตามผล การปฏิบัติราชการ สาธารณสุขในส่วน ภูมิภาค (ต่อ) 3. การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค และ ลดปัจจัยเสี่ยงด้าน สุขภาพ (ต่อ) 3.4 การดูแลสุขภาพแม่และ เด็ก และผู้สูงอายุ 3.5 การคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสุขภาพ 3.6 การส่งเสริมการใช้บริการ แพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือกในระบบ บริการสุขภาพ 4. การบริหารจัดการ ระบบสุขภาพ 4.1 การบริหารการเงินการ คลังระดับจังหวัดเขต และ จังหวัด(Health Care Financing 4.2 การบริหารจัดการ บุคลากร P.2-5

4 นโยบายการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ภารกิจ(3)ประเด็นหลัก(5)หัวข้อ (19) 2. การตรวจติดตามผล การปฏิบัติราชการ สาธารณสุขในส่วน ภูมิภาค (ต่อ) 4. การบริหารจัดการ ระบบสุขภาพ (ต่อ) 4.3 การควบคุมภายใน 4.4 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 3. การตรวจราชการ แบบบูรณาการ 5. การตรวจราชการแบบ บูรณาการ 5.1 โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด 5.2 โครงการป้องกันการ ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 5.3 โครงการพัฒนา สติปัญญาเด็กปฐมวัย P.2-5


ดาวน์โหลด ppt นโยบายการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ภารกิจ(3)ประเด็นหลัก(5)หัวข้อ (19) 1. การตรวจติดตาม นโยบายและปัญหา เร่งด่วนของกระทรวง สาธารณสุข 1. การดำเนินงานเพื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google