งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มโภชนาการประยุกต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มโภชนาการประยุกต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มโภชนาการประยุกต์

2 บทบาทหน้าที่ 1. กำหนดกรอบทิศทาง นโยบายการดำเนินงานด้านโภชนาการประยุกต์เพื่อสุขภาพเพื่อประชาชน ในระดับองค์กร ท้องถิ่น และระดับประเทศ 2. ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้อาหารทางเลือกตามกระแสและรูปแบบการส่งเสริมโภชนาการประยุกต์เพื่อสุขภาพ

3 3. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานทางโภชนาการประยุกต์เพื่อสุขภาพ
4. พัฒนาระบบและกลไกด้านโภชนาการประยุกต์ เพื่อสุขภาพร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. จัดทำฐานข้อมูลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านโภชนาการประยุกต์ เพื่อสุขภาพ

4 6. บริหารจัดการความรู้ โภชนาการประยุกต์เพื่อสุขภาพ
7. ถ่ายทอดเทคโนโลยีบริการและ นวัตกรรม ด้านโภชนาการประยุกต์เพื่อสุขภาพ 8. ประสานงานและจัดทำความร่วมมือด้านโภชนาการประยุกต์เพื่อสุขภาพกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ 9. การคุ้มครองผู้บริโภคด้านโภชนาการ

5 งานส่งเสริมโภชนาการของกลุ่มเฉพาะ (นักกีฬา ผู้ป่วยเอดส์ ยาเสพติด ผู้ประสบภัยวิบัติฯลฯ)
บทบาทหน้าที่ 1. ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนารูปแบบการส่งเสริมโภชนาการของกลุ่มเฉพาะ 2. ประเมินสถานการณ์และจัดทำฐานข้อมูลด้านโภชนาการของกลุ่มเฉพาะ

6 3. พัฒนาคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐานด้านโภชนาการของกลุ่มเฉพาะ
4. การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของกลุ่มเฉพาะแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโภชนาการของกลุ่มเฉพาะ 6. ควบคุม กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

7 งานเสริมสร้างโภชนาการทางเลือก (Funtional food อาหารตามกระแส แมคโคไบโอติก ฯลฯ)
บทบาทหน้าที่ 1. ศึกษาและพัฒนาชนิดของอาหารทางเลือกทั้งในและต่างประเทศ 2. ประเมินสถานการณ์ ด้านโภชนาการทางเลือก 3. พัฒนารูปแบบและส่งเสริมการบริโภคอาหารทางเลือก 4. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานด้านโภชนาการทางเลือก 5. การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของโภชนาการทางเลือก 6. ให้คำปรึกษาและเทคโนโลยีบริการด้านโภชนาการทางเลือก

8 งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านโภชนาการ
บทบาทหน้าที่ 1. กำหนด นโยบายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านโภชนาการประยุกต์เพื่อสุขภาพร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. กำหนดเกณฑ์การรับรอง อาหารที่มีคุณภาพ 3. พัฒนาระบบและกลไกในการเฝ้าระวังด้านโภชนาการประยุกต์ เพื่อสุขภาพ

9 4. บริหารจัดการความรู้โภชนาการประยุกต์เพื่อสุขภาพให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ทันต่อกระแส
5. พัฒนาศักยภาพสร้างความเข้าใจเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านโภชนาการประยุกต์เพื่อสุขภาพ 6. เป็นศูนย์ประสานงานและจัดทำความร่วมมือด้านโภชนาการประยุกต์เพื่อสุขภาพกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มโภชนาการประยุกต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google