งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฟันดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข ทพ.สุธาเจียรมณีโชติชัย ผอ.สำนักทันตสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฟันดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข ทพ.สุธาเจียรมณีโชติชัย ผอ.สำนักทันตสาธารณสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฟันดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข ทพ.สุธาเจียรมณีโชติชัย ผอ.สำนักทันตสาธารณสุข
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕

2 ร้อยละของเด็ก 3 ปีที่มีฟันผุ
การส่งเสริมทันตสุขภาพกลุ่มวัยเด็ก ร้อยละของเด็ก 3 ปีที่มีฟันผุ 2545แม่ลูกฟันดี 102 ปีสมเด็จย่า 2550 งานทันต ในรพ.สายใยรัก 2554 กองทุนทันตกรรม (ลูกรักฟันดีเริ่มที่ซี่แรก) 2549 เด็กไทยไม่กินหวาน National Goal 2563 2553ประกวดCUPดีเด่น 2 Bureau of Dental Health 2

3 ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากโรคฟันผุ
2552พัฒนาเกณฑ์ประเมินเครือข่ายรร.เด็กไทยฟันดี,ปรับปรุงระบบเฝ้าระวังฯ 2550 ประกวดคู่หูโรงเรียน พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี 2553ขยายผลเครือข่ายรร. พัฒนาแนวทางในเด็กอนุบาล 2548 เรียนรู้คู่วิจัยควบคุมขนม ประกวดรร.ยิ้มสดใสเด็กไทยฟันดี พัฒนาระบบเฝ้าระวัง 2547 เกณฑ์ประเมิน HPS ประเมินแปรงฟันและควบคุมขนม Bureau of Dental Health

4 การส่งเสริมทันตสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ บริการทันตกรรมป้องกัน
ฟันเทียมพระราชทาน 10 ยอดฟันดี วัย 80 ปี บูรณาการใน LTC บริการทันตกรรมป้องกัน ชมรมผู้สูงอายุ ร้อยละของผู้สูงอายุมีฟันใช้เคี้ยวอาหารอย่างเหมาะสม (ฟันหลัง 4 คู่สบ) Bureau of Dental Health

5 25,311 (88.2) 3,383 (11.8) การคุ้มครองผู้บริโภคด้านทันตสุขภาพ
ร้อยละแปรงสีฟันผ่านมาตรฐานวิชาการ กรมอนามัย ร้อยละแหล่งน้ำที่มีฟลูออไรด์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน(< 0.7 มก./ล) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ตัวอย่าง/ร้อยละ) เกินเกณฑ์มาตรฐาน(ตัวอย่าง/ร้อยละ) 25,311 (88.2) 3,383 (11.8)

6 ผลงานการพัฒนาระบบและกลไก
พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพช่องปากระดับจังหวัด ๒. พัฒนาระบบกำลังคนทันตสาธารณสุข ๓. ศึกษาวิจัยระบบบริการสุขภาพช่องปาก ๔. พัฒนารูปแบบการจัดบริการ

7 สรุป มีนโยบาย/กฎหมาย/มาตรการที่สนับสนุนงาน
มีการพัฒนางานส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มวัยต่างๆ แม่และเด็ก ..ลูกรักฟันดีเริ่มที่ซี่แรก วัยเรียน ..โรงเรียนต้นแบบ..เครือข่ายโรงเรียน ผู้สูงอายุ..ฟันเทียม/ชมรมผู้สูงอายุ ..LTC มีนโยบาย/กฎหมาย/มาตรการที่สนับสนุนงาน มีการจัดการปัจจัยเสี่ยง ..ฟลูออไรด์/แปรง-ยาสีฟัน/น้ำตาล มีการพัฒนาระบบและกลไกการทำงาน กำลังคน..การบริหารงานทันตฯ..ข้อมูลสารสนเทศ มีการพัฒนาศักยภาพในกระบวนการทำงานกับภาคีเครือข่าย มีการพัฒนางานทันตสุขภาพในพื้นที่ แผนชุมชน..กองทุนสุขภาพตำบล..แผนงานสาธารณสุขของอปท.

8 “ตำบลฟันดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข”
แนวคิด ☻ การดูแลสุขภาพช่องปากด้วยมือประชาชน ☻ เสริมสร้างศักยภาพการดูแลและจัดการ ปัญหาโดยชุมชน ☻ สนับสนุนและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ ภาคีเครือข่าย ☻ เพิ่มการเข้าถึงบริการและพัฒนาคุณภาพ ชุมชนเข้มแข็ง ภาคีมีส่วนร่วม บริการทั่วถึงมีคุณภาพ

9 ยุทธศาสตร์ตำบลฟันดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข:
1. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง ท้องถิ่นเป็นแกน และหน่วยงาน สาธารณสุขมีส่วนร่วมในการกระตุ้น ประสาน และสนับสนุน การดำเนินงาน 2. สร้างกระแสและขับเคลื่อนสังคมในการดูแลสุขภาพช่องปาก 3. พัฒนาบริการสุขภาพช่องปากระดับปฐมภูมิ (ครอบคลุม ได้มาตรฐาน คุณภาพ) 4. พัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรและภาคีครือข่าย/ แกนนำ ชุมชนหรือ อสม. 5. พัฒนา กลไกการบริหารจัดการ และระบบ เฝ้าระวัง สารสนเทศ การติดตามประเมินผล

10 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ฟันดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข ทพ.สุธาเจียรมณีโชติชัย ผอ.สำนักทันตสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google