งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
6 ก.ค. 54 สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ กรมประชาสงเคราะห์ กรมกิจการผู้สูงอายุ 1. สำนักพัฒนาระบบบริหาร 2. สำนักตรวจสอบภายใน 3. สำนักบริหารกลาง 4. สำนักนโยบายและวิชาการ 5. สำนักส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาสังคม 6. สำนักช่วยเหลือคุ้มครองผู้ประสบปัญหาทางสังคม 7. สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 8. สำนักกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม 9. สำนักกิจการพิเศษ 1. สำนักพัฒนาระบบบริหาร 2. สำนักตรวจสอบภายใน 3.สำนักบริหารกลาง 4. สำนักนโยบายและวิชาการ 5. สำนักส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ 6.สำนักส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 7. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 12 แห่ง 1. สำนักพัฒนาระบบบริหาร 2. สำนักตรวจสอบภายใน 3.สำนักบริหารกลาง 4. สำนักตรวจและประเมินผล 5. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 6.สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 7. สถาบันการพัฒนาสังคม 8. สำนักวิชาการและมาตรฐานการพัฒนาสังคม 9. สำนักกฎหมาย 10.กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 11. สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการพัฒนาสังคม เขต 1 – 12 12. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 77 จังหวัด กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 1. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 2. กลุ่มตรวจสอบภายใน 3. สำนักบริหารกลาง 4. สำนักนโยบายและวิชาการ 5. สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เด็กและเยาวชน 6. สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 1. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 2. กลุ่มตรวจสอบภายใน 3. สำนักบริหารกลาง 4. สำนักนโยบายและวิชาการ 5. สำนักส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิ 6. สำนักบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ 7. ศูนย์การจัดสวัสดิการคนพิการ 8. ศูนย์การพัฒนาทักษะชีวิตคนพิการ 1. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 2. กลุ่มตรวจสอบภายใน 3. สำนักบริหารกลาง 4. สำนักนโยบายและวิชาการ 5. สำนักส่งเสริมสถาบันครอบครัว 6.สำนักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 7. สำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 8. สำนักอำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม 9. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาสตรีและครอบครัว 8 แห่ง

2 กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักบริหารกลาง 1. กลุ่มอำนวยการ 2. กลุ่มการคลังและพัสดุ 3. กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 4. กลุ่มประชาสัมพันธ์ 5. กลุ่มกฎหมาย 6. กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ 7. กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหาร สำนักนโยบายและวิชาการ 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 2. กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 3. กลุ่มติดตามและประเมินผล 4. กลุ่มวิจัยและวิชาการ 5. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 6. กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 2. กลุ่มส่งเสริมมาตรฐานการคุ้มครองสวัสดิภาพ 3. กลุ่มประสานการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพและบำบัดฟื้นฟู 4 .กลุ่มเฝ้าระวังและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 5. กลุ่มงานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เด็กและเยาวชน 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 2. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 3. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย 4. กลุ่มเสริมสร้างบทบาทเด็กและเยาวชนที่เป็นเลิศ 5. กลุ่มกิจการสภาเด็กและเยาวชน 6. สำนักเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน

3 กรมกิจการผู้สูงอายุ สำนักบริหารกลาง สำนักนโยบายและวิชาการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักบริหารกลาง 1. กลุ่มอำนวยการ 2. กลุ่มการคลังและพัสดุ 3. กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 4. กลุ่มประชาสัมพันธ์ 5. กลุ่มกฎหมาย 6. กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ 7. กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหาร สำนักนโยบายและวิชาการ 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 2. กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 3. กลุ่มติดตามและประเมินผล 4. กลุ่มวิจัยและวิชาการ 5. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 6. กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 2. กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการ 3. กลุ่มสวัสดิการผู้สูงอายุในสถาบัน 4 . กลุ่มส่งเสริมหลักประกันผู้สูงอายุ 5. กลุ่มคุ้มครองทางสังคมผู้สูงอายุ สำนักส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 2. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 3. กลุ่มเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่าย 4. กลุ่มบริหารกองทุน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 2. กลุ่มงานพัฒนาการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 3. กลุ่มวิชาการและแผน


ดาวน์โหลด ppt กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google